Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XI.13.) önkormányzati rendelete

Nagykónyi község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 12. 13

Nagykónyi Község Polgármestere rögzíti, miszerint:


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlésnek elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az a szolgáltatás a települést is érinti.”


Nagykónyi Község Polgármestere a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:Nagykónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Nagykónyi község Helyi Építési Szabályzatáról

Nagykónyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 • ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
  1. A rendelet alkalmazása

 1. Nagykónyi község (a továbbiakban: község) külterületi szabályozási tervét a rendelet 1. melléklete, belterületi szabályozási tervét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 2. A szabályozási terven alkalmazott jelek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők.
 3. A szabályozási terven feltüntetett javasolt megszüntető jel nem kötelező jellegű, a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.


 1. Belterületi határ megváltoztatására vonatkozó előírások

 1. A község meglévő és tervezett belterületi határvonalát a szabályozási tervlap tartalmazza.
 2. A szabályozási terven jelölt belterületi határvonal megváltoztatása csak a szabályozási terv módosítását követően lehetséges.


 1. Közterületekre vonatkozó előírások

A község területén új közterület csak a szabályozási terven közterületi célra jelölt területen alakítható ki a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával. 1.  Telekalakításra vonatkozó előírások

A község területén telek csak az adott övezetben és építési övezetben a rendelet 3. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható ki, kivéve:

 • a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkének kialakítása esetén;
 • a szabályozási terven szabályzási vonallal jelölt közérdeket szolgáló terület-igénybevételeknél visszamaradó telek esetén;
 • önálló ingatlannak minősülő magánút kialakítása esetén;
 • kialakult telekállapotoknál történő olyan telekalakítás esetén, ahol a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírások paramétereihez közelítenek.


 1. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások
 1. A község régészeti védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
 2. A község műemléki védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
 3. A község helyi védelem alatt álló építményeinek jegyzékét a rendelet 3. függeléke tartalmazza.


 1. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

 1. Az ökológiai hálózathoz tartozó területek, valamint a tájképvédelmi területek lehatárolását a Szabályozási Terv tartalmazza.
 2. Tájképvédelmi területen nem létesíthető új külszíni bánya, terepautó- és terepmotor-sportpálya, szélerőmű, valamint a terepszinttől mért 30 méternél magasabb műtárgy.
 3. Tájképvédelmi területen elhelyezni kívánt új 0,4 kV-nál magasabb feszültségű elektromos légvezeték, terepszinttől mért 20 méternél magasabb hírközlési antenna, 10 méternél magasabb, vagy 200 m2-nél nagyobb alapterületű épület építési engedélyezési tervéhez a tájba történő illeszkedés teljesülését igazoló látványtervet kell mellékelni.

   

 1. Környezetvédelmi előírások

 1. A település területén a község nitrátérzékenységi besorolása miatt kommunális és gazdasági tevékenységből származó szennyvíz nem szikkasztható el.
 2. Háztáji haszonállat-tartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni.
 3. A lakó, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és hitéleti rendeltetésű épületek és az alábbi állattartó épületek között betartandó legkisebb távolság:
 • kifejlett állapotban 10 kg-nál kisebb súlyú tenyésztett állatok (például baromfi, nyúl) tartására szolgáló ól esetén 100 férőhelyig 10 méter, 100 férőhely felett 300 méter;
 • kifejlett állapotban 10 kg-nál nagyobb súlyú tenyésztett állatok (például sertés, szarvasmarha, ló, kecske, juh) istállója esetén 10 férőhelyig 20 méter, 10 férőhely felett 300 méter;
 • Az a) és b) pontban megállapított távolságok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. sorában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re, a 2. számú melléklet 11. pontjában szereplő „nagy létszámú állattartás”-ra és a 3. számú melléklet 6. pontjában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó állattartásra nem vonatkoznak.
 1. A (3) bekezdés b) pontjában szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.


 1. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

A község érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település, ezért a szabályozási terven jelölt országos vízminőség-védelmi területekre vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály előírásai alkalmazandók, valamint az ilyen területeken

 • a felszíni és felszín alatti vizekbe kommunális vagy technológiai eredetű szennyező anyagok, szennyvizek nem juttathatók;
 • a kommunális és a jogszabályoknak megfelelően előtisztított technológiai eredetű szennyvizeket közműves szennyvízcsatornába kell vezetni, vagy ennek hiányában vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni;
 • állattartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni.


 1. Közművekre vonatkozó előírások

Új közművezetékeket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.


 1. Az építés általános szabályai

 1. Új, épített utcai kerítés belterületen csak a Szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, 8 méternél keskenyebb közút mentén az úttengelytől 4 méterre helyezhető.
 2. Falusias lakóterületeken az előkert mélysége az utcában jellemzően kialakult érték.
 3. Gazdasági és különleges területeken az előkert mélysége 5 méter.
 4. Oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott övezetben a telken belüli építési hely közelítőleg észak-déli irányú utcában az északi, egyéb esetben az utcasoron jellemzően kialakult gyakorlatnak megfelelő oldalhatárra illesztendő.
 5. Az oldalkert szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadon álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az épületek elhelyezésekor be kell tartani az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és a tűztávolságra vonatkozó előírásokat is.
 6. Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert mélysége 6 méter. 30 méternél kisebb mélységű telken hátsókertet nem kell kialakítani.
 7. Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett bővíthetők.
 8. Meglévő épületnek a (3) bekezdés szerinti oldalkertbe eső része felújítható, de az oldalkertbe eső telekrészen nem bővíthető.
 9. Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.


 1. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

 1. A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba tartozik.
 2. A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek:
 • Riasztás: A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
 • Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban elzárkózás.
 • Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
 • Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szakalegységek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.
 • Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.


 1. Településrendezési kötelezések


A szabályozási terven beültetési kötelezettségre jelölt területsávban a látvány takarását biztosító és a környezeti zavaró hatások mérséklésére alkalmas sűrűségű évelő növényzet telepítendő. Beültetési kötelezettségre jelölt területsávban épület nem helyezhető el, és térburkolat nem létesíthető.


 • RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK


 1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

 1. Az egyes építési övezetek területén kialakítható telkek méretét, beépítési módját, a beépítettség valamint a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza
 2. Lf-1 övezeti jelű falusias lakóterületen csak az OTÉK lakóterületekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.
 3. Vt-1 övezeti jelű településközpont területen az OTÉK településközpont területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
 4. Vt-2 övezeti jelű településközpont területen csak hitéleti rendeltetésű és azt kiszolgáló épületek helyezhetők el.
 5. Gksz-1 övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató területen csak az OTÉK kereskedelmi, szolgáltató területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
 6. Gip-1 övezeti jelű egyéb ipari területen csak az OTÉK egyéb ipari területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
 7. K-Mü-1 övezeti jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen csak állattartó, terménytároló, terményfeldolgozó, mezőgazdasági géptároló és gépjavító, valamint a mezőgazdasági üzemi tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el. Az övezetben új lakóépület csak a mezőgazdasági üzem tulajdonosa, bérlője, vagy a személyzet számára létesíthető.
 8. K-Id-1 övezeti jelű különleges idegenforgalmi területen csak vendéglátó, szállás rendeltetésű, valamint ezek kiszolgáló épületei és építményei helyezhetők el.


 1. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

 1. Az egyes övezetek területén megengedett legnagyobb beépítettség és a beépítési magasság mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 2. KÖu- övezeti jelű közúti közlekedési és közműterületen csak az OTÉK közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásaiban foglalt építmények és épületek helyezhetők el.
 3. A szabályozási terven jelölt közutak osztályba sorolása:
 • Köu-1 övezeti jelű terület: országos főút;
 • Köu-2 övezeti jelű terület: országos mellékút;
 • Köu-3 övezeti jelű terület: helyi gyűjtőút;
 • Köu-4 övezeti jelű terület: kiszolgáló út;
 • Köu-5 övezeti jelű terület: vegyesforgalmú kiszolgáló út;
 • Köu-6 övezeti jelű terület: kerékpárút, gyalogút.
 1. Zkk-1 övezeti jelű zöldterületi közkertben és Zkp-1 övezeti jelű közparkban csak az OTÉK zöldterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el
 2. Ev-1 övezeti jelű védelmi erdőterületen csak az OTÉK védelmi erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények helyezhetők el.
 3. Eg-1 övezeti jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK gazdasági erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el.
 4. Má-1 övezeti jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el.
 5. Má-2 övezeti jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el a lakó rendeltetésű épületek kivételével.
 6. Mk-1 övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el. Új épület vagy épület-bővítmény úttal érintkező telekhatártól csak 5 méter távolságon túl helyezhető el.
 7. V-1 övezeti jelű vízgazdálkodási területen építmények csak az OTÉK vízgazdálkodási területekre vonatkozó előírásában foglaltak szerint helyezhetők el.
 8. Tk-1 övezeti jelű természetközeli területen épület nem helyezhető el.
 9. Kb-T-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges temető területen csak temetkezési rendeltetésű építmények és a temető működéséhez szükséges építmények és épületek helyezhetők el. A temető telke bekerítendő.
 10. Kb-K-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt közmű-üzemi területen csak vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű építmények helyezhetők el.
 11. Kb-En-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területen csak legfeljebb 5 MW összteljesítményű, kiserőművet el nem érő napelem-park, és a megújuló energia-hasznosítási tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.


 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelete Nagykónyi Község Polgármestere 2020. november 12. napján fogadta el.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.


              

                     Pusztai László                                        Zemán Tünde

                            polgármester                                                               jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Nagykónyi, 2020. november 13.                                                  Zemán Tünde

                                                                                                             jegyző


Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Nagykónyi község külterületére vonatkozó Sz1 jelű szabályozási tervlap
Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Nagykónyi község belterületére vonatkozó Sz2 jelű szabályozási tervlapokNagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokA

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Építési telek

beépítési módja

(sz: szabadon álló;

o: oldalhatáron álló)


Építési telek legkisebb kialakítható területe

(m2)

Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)

Megengedett legnagyobb homlokzat-magasság

(m)

Közmű-vesítettség mértéke

2

Lf-1

o

700

30

40

4,5

részleges

3

Vt-1

sz

500

50

20

7,5

részleges

4

Vt-2

sz

1000

30

60

15,0

részleges

5

Gksz-1

sz

1000

50

20

7,5

részleges

6

Gip-1

sz

2000

50

25

10

részleges

7

K-Mü-1

sz

3000

40

40

10

részleges

8

K-Id-1

sz

1500

30

40

10

részleges


Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Övezetekre vonatkozó építési előírásokA

B

C

1

Övezet jele

Telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Megengedett legnagyobb homlokzat-magasság

(m)

2

KÖu-1    –    Köu-6

3

3,5

3

Zkk-1

3

3,5

4

Zkp-1

3

3,5

5

Ev

0

-

6

Eg

0,5

7,5

7

Má-1

10

7,5

8

Má-2

10

de legfeljebb 400 m2

4

9

Mk-1

10

4

10

V-1

3

3,5

11

Tk-1

0

-

12

Kb-T-1

5

4,5

13

Kb-K-1

10

4,5

14

Kb-En-1

10

4,5


 1. függelék

Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez


Nagykónyi község régészeti lelőhelyei

A

B

C

D

szám

azonosító

hrsz.

megnevezés

1.

20457

0297/2, 0298 (út), 0299/1-2,

Eledény, Várdomb

2.

20483

047/3, 047/8–11, 047/13 (út), 053/1, 053/3

Haladás Tsz/Tsz istálló

3.

20456

0266/1, 0266/3–6, 0267 (út), 0270/1, 0270/2

Homokos/régi községi homokbánya

4.

23483

0251

Bagolyhegy alja

5.

23511

023, 024/2 (út), 030 (út), 032/1, 032/2, 033 (közút), 034/2

Eledény I-II.

6.

23597

067/11, 067/12 (út), 067/15-16,

Nagykónyi IV:

7.

23598

065 (út), 067/19-20, 067/24 (út)

Háromkúti-völgy

8.

23599

080/1, 080/2

Háromkúti és Rekettyés-patak közti domb

9.

23653

016/7, 018 (út), 019/1, 033 (közút)

Öreghegy, V. tábla

10.

23654

033 (közút), 036/2–4, 036/7

Öreghegy, homokbánya

11.

23655

07/33, 036/8, 037 (közút), 06

Szőlőhegy

12.

23730

57 (út), 58–65, 0175/36, 0176 (út), 0177/6, 0177/7, 0177/9

Gépállomás

13.

23731

0175/3, 0175/18

Gépállomás, marhaistálló

14.

23732

0175/11 (út), 0175/39

Nagykónyi VIII.

15.

23733

0170/2

Nagykónyi IX.

16.

23743

055/3, 056/1 (út), 062

Zsidókúti-völgy

17.

23744

055/4-5,

Zsidókúti-völgy II.

18.

23745

055/18, 086

Okrádi-patak mellett I.

19.

23746

055/12, 055/13, 055/17, 055/18

Okrádi-patak mellett II.

20.

23747

055/18, 086

Okrádi-malom I.

21.

23748

089/11-14

Okrádi-malom II.

22.

23749

089/5–9, 089/10 (út), 089/14–16

Okrádi-patak mente

23.

51545

0249, 0250 (út), 0251

Sághegy/ Bagoly-hegy/ Bagó-hegy/ Vaskapu

24.

78001

0127/6-9

Medgyespuszta, Felső-Meggyesi-dűlő

25.

51487

078/9-10

Kulcsári-dűlő

26.

51505

044/14

Sziget/ Határ-völgy-dűlő

27.

51520

016/7, 033 (közút), 036/7, 036/8

Öreghegy, Koppányszántói országút /Sziget-dűlő

28.

51526

88

R.k. templom

29.

51527

0197/2-5

Vasút utca

30.

51528

0195/2, 0195/5, 0221/1 (út), 0221/2 (út), 0222/1–3, 0223/1, 829–835, 850–856, 0861 (út)

Vasútállomás

31.

51536

0226, 0246, 0247 (út)

Ságpuszta

32.

51554

0271/13, 0271/14, 0271/28, 0272 (út), 0275/37

Inoka I.

33.

51540

0249

Tűzköves (Tűzkő-dűlő)

34.

51557

0271/14

Inoka II.

35.

51563

0275/31-32

Szentkúti-kápolna

36.

51516

031/1

Értényi Öreghegy

37.

51503

0146/16–23

Törös alja

38.

87309

0223/2-4

Homokbánya

39.

87967

0236, 0237 (út), 0240, 0241 (út), 0244

Kispusztai-tető

40.

92391

38, 39, 81/2, 81/4 (út)

61-es út (Dózsa Gy. utcai szakasz)

41.

23505

0305/2

Eledény, Baki-gödörtől keletre

42.

23497

0275/32

Szentkút

43.

23480

0188, 0189 (út), 0234

Túri-víztől keletre, Sági-erdő alja

44.

23481

0188, 0189 (út), 0234

Pári, Sági erdő alja

45.

23750

089/1-4

Torma I. 289. lh. (Újireg 5)

46.

folyamatban

0275/32

Cser alja

47.

folyamatban

0305/3

Eledény III.

48.

folyamatban

023

Értény határ mellett

49.

folyamatban

662

Nagy utcai kertek

50.

folyamatban

0171/3, 0178 (út), 0175/34, 0175/40, 0175/41, 0179/12

Pöszér-kúti dűlő

51.

folyamatban

807, 828 (út)

Vasút sor nyugati vége

52.

folyamatban

0217/2, 0254 (út)

42. vasúti őrház

53.

folyamatban

0271/8

Inoka III.

54.

folyamatban

0271/14

Inoka IV.

55.

folyamatban

0260/2, 0275/29–32, 0277 (út)

Szentkúti-dűlő

56.

folyamatban

0281/14-20

Zöldvíz-erdő-dűlő


 1. függelék

Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez


Nagykónyi község műemléki védelem alatt álló építményeiA

B

C

D

E

F

G

H

szám

törzsszám

azonosító

védelem státusza

védelem fajtája

helyrajzi szám

cím

név

bírság kategória

1.

4242

8678

Műemléki védelem

Műemlék

88

Város u.

Római katolikus templom

II.

2.

4242

22193

Műemléki védelem

Műemléki környezet

 86/2, 87, 89, 90, 140/1, 140/2, 140/4, 298, 300, 301, 303, 431, 446, 614, 654, 655, 656


R.k. templom

műemléki környezete


3. függelék

Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez


Nagykónyi község helyi védelem alatt álló építményei

(Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykónyi község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelete szerint)A

B

C

szám

Helyrajzi szám

Utca, házszám

Megnevezés

1.

430

temető

kereszt

2.

2038

zártkert

kereszt

3.

592

Kis utca

kereszt

4.

699

Nagy u. 35.

lakóépület

5.

612

Nagy u. 92.

Sárdy János szülőháza

6.

592

Kis utca

Kereszt (Sárdy János szülőháza mellett)

7.

691

Nagy u. 27.

lakóépület

8.

687

Nagy u. 25.

lakóépület

9.

303

Iskola u.- Kis u. sarok

emlékmű, szobor

10.

89

Város utca

szobor

11.

142

Város utca

kereszt

12.

126

Város u. 186.

lakóépület

13.

116

Város u. 177.

lakóépület

14.

265

Város u.237.

lakóépület

15.

40

Dózsa Gy. u.

Szt. János kápolna

16.

17/2

Dózsa Gy. u.

szobor

17.

9

Vásártér u.142.

lakóépület

18.

1127

Medgyespuszta

kúria

19.

0141/2

külterület

kereszt

20.

07/33

külterület

kereszt

21.

0287

külterület

kereszt

22.

0173

külterület

kereszt

23.

0145

külterület

kereszt

24.

0275/32

külterület

Szentkúti kápolna

25.

0141/1

külterület

istálló épülettömeg, homlokzat