Ónod község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 16

Ónod Község Önkormányzata Polgármesterének

5/2021. (II. 15.) rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a következőket rendelem el:


1. §

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13/B. §-sal egészül ki:


13/B. §


Házi segítségnyújtás


(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozók látják el.

(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (3551 Ónod, Rákóczi út 64.) jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani.

(4) A házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítésmenetesen vehetik igénybe a szolgáltatást.

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ónod, 2021. február 15.

Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                  jegyző


A kihirdetés napja: 2021. február 15.
dr. Polgári Orsolya

jegyző

Mellékletek