Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 03

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          111.630  e Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                   99.296 e Ft

                                                           finanszírozási bevétel                12.334 e Ft

                                                                        

                                                           99.398 e Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                  98.734 e Ft

                                                            finanszírozási kiadás                      664 e Ft

                                                 12.040 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.  melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 27.988 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 2.190 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3.)Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4)A költségvetési szerv (Vezseny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. melléklet szerint fogadja el.

3.§ (1)A Képviselő-testület a költségvetési szerv 2015. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

III. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/2015.(IV.16.), 11/2015.(VI.29), 12/2015.(X.12.), 14/2015.(XI.30.), 17/2015.(XII.31.), 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.                                                                                                        Szabó Ferenc                                              Balláné  Berecz  Enikő

                     polgármester                                                             aljegyző