Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          101.945  e Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                 88.225 e Ft

                                                           finanszírozási bevétel                13.720 e Ft

                                                                        

                                                           86.063 e Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                84.582 e Ft

                                                            finanszírozási kiadás                 1.481 e Ft

                                                 15.882 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.  melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 3.744 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 2.294 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3) EU-s támogatással megvalósuló programja az önkormányzatnak nincs


(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A költségvetési szerv (Vezseny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. melléklet szerint fogadja el.
3.§ (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda, mint költségvetési szerv 2016. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
III. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2016.(V.02.), 9/2016.(VI.30), 13/2016.(VIII.03.), 16/2016.(XI.29.), 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.


                                                                                         


                     Szabó Ferenc                                                 Balláné  Berecz  Enikő

                     polgármester                                                              aljegyző                                                                                  

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31.                                                                       Balláné Berecz Enikő

                                                                                   aljegyző


Mellékletek