Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 08. 23

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat  2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          74.954  e Ft bevétellel,

                                                               Ebből: költségvetési bevétel                            68.373 e Ft

                                                                           finanszírozási bevétel                           7.347 e Ft

                                                                           passzív pénzügyi elszámolás                 -766 e Ft,                          

                                                           62.634 e Ft kiadással

                                                                 Ebből: költségvetési kiadás                            62.941 e Ft

                                                                           aktív pénzügyi elszámolás                       -307 e Ft,

12.779 e Ft helyesbített maradvánnyal

jóváhagyja.


(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1.1 sz. mellékletben foglaltaknak, kiadásait  kiemelt jogcímenként  a  1.2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, és azon belül kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 1.3, 1.4, 1.5 sz. mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések


2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1.) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási és felhalmozási célú kiadásait a  2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2.) A Képviselő-testület a  módosított pénzmaradványt  a 2013. évi szabályok szerint a  4. sz. melléklet szerint 12.779 e Ft-ban, a 2014. évi szabályok szerint korrigált maradvány igénybevétele rovaton elszámolható összeget pedig 12.653 e Ft-ban a 13.sz melléklet szerint határozza meg.


(3) A kiadások szakfeladatonként a 5. sz. melléklet  foglaltaknak megfelelően fogadja el a képviselő-testület. Az alkalmazottak létszámát 15 fővel állapítja meg.3.§ Az önkormányzat pénzeszközeinek 2012. évi változását a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja a Képviselő-testület.4.§ (1.) A  Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 6. sz. melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján   582.871 e Ft eszköz és forrás összegben állapítja meg.


(2.)Az ingatlan vagyon összetételét, és az üzemeltetésre átadott nettó vagyon értékét  a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.5.§ A Képviselő-testület a  több éves kihatással járó  kötelezettségek 2013. évi alakulását a 8. sz.  melléklet szerint elfogadja.6.§ Az önkormányzat adósság állományát 25.200 ezer Ft-ban  a 10. sz. mellékletben,  kölcsönök (követelések) állományát 3.996 ezer Ft-ban a  9.  mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a képviselő-testület.7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 12sz.   melléklet szerint elfogadja.

III. Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 5-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.)  önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 9/2013.(VI.27.), 12/2013.(IX.12), 13/2013.(IX.12.), 16/2013.(XI.28.), 19/2013.(XII.23.), 1/2014.(II.05.) és a 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.