Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014(IV.25.) önkormányzati rendelete

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2014(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01


Nemeskisfalud Község önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2014(IV. 25 .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓLNemeskisfalud Község Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében,továbbá az Alaptörvény 32.cikk ( 1) bekezdés a) és  f) pontjában meghatározott feladatkörében  és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában leírtak szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  a következőket rendeli el:

 1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadását 23919 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 22.778.ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással fogadja el.


Ezen belül a zárszámadásban a 2013. évi 


 • a működési célú bevételek teljesítését                                 18988     e Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                   0     e Ft-ban
 • 2012. évi működési  pénzmaradványt                                    4244    e Ft-ban


 • a működési célú  2013. évi teljesített kiadásokat                 16014     e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                                           6628     e Ft-ban           
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                                       1757    e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                             3491    e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                           2385    e Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                         1753    e Ft-ban

                                                                                 

 • a felhalmozási célú 2013. évi  teljesített be  vételt                    438     e Ft-ban
 • ebből:
  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                   0     e Ft-ban
  • előző évi fejlesztési  pénzmaradvány                                         0     e Ft-ban

                                                                                     

 • a felhalmozási célú kiadást                                                   849     e Ft-ban
 • ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                           0       e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                            760       e Ft-ban
  • beruházások összegét                                                          89       e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási fejlesztési kiadás összegét    5918       e Ft-ban hagyja  jóvá.


 1. §


 1. A költségvetés végrehajtásának 2013. évi működési bevételeit az Önkormányzat egészére   e rendelet  4.számú melléklete szerint hagyja jóvá.
 2.  A működési kiadásokat  e rendelet 5. számú melléklet szerint az Önkormányzat egészére e rendelet 5.számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. §


(1)A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A helyi önkormányzat a  2013. évben elvégzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A helyi önkormányzat 2013. évben elvégzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2013. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2013.évi kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8.számú melléklete szerint veszi tudomásul.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát  e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a 2013. évben a közfoglalkoztatottak létszámát  az önkormányzat egészére  e rendelet  9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 1. §


 Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének elszámolását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi hitelállományát lejárat, összeg, eszközök a hitelezők szerinti bontásban a e rendelet 3.számú melléklete szerint állapítja meg.


6.   §


Az önkormányzat a 2013. évi pénzmaradvány-felhasználását e rendelet 15. számú mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.


7.§


                                                                                                                    

 A Képviselő-testület engedélyezi a felülvizsgálat eredményeként, a zárszámadásban  kimutatott és a beszámolóban elszámolt - 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 2013 évi még fennálló   kötelezettségei teljesítésére tervezi meg  és használja fel.


8.  §


Az önkormányzat által 2013- ben adott közvetett támogatások összegét e rendelet 14. számú melléklete szerint fogadja el.


9.  §


A  Képviselő-testület a nem kötelező könyvvizsgálat tárgyát  képező 2013. évi egyszerűsített mérlegét e rendelet 18. számú mellékletében foglaltak szerint  egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást e rendelet  15. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


10.   §


Az önkormányzat összevont vagyonmérlegét és  vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel  e rendelet 16. számú melléklete szerint állapítja meg.


   11.  §


Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet  a 16. számú melléklete  – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján Ft-ban állapítja meg.


     12.   §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, és felhasználhatóságáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.   13.    §Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon  lép hatályba..


Nemeskisfalud, 2014. április 24.
Vida Ferenc 

Hoffmanné dr. Németh Íldikó 

                         Polgármester

Jegyző