Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 26

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.


1.§


(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


1. 2017. évi összes bevétel                                     10.880.689 EFt

    - ebből 2017. évi költségvetési bevétel                 7.952.235 EFt

2. 2017. évi összes kiadás                                        8.374.617 EFt

    - ebből 2017. évi költségvetési kiadás                   5.762.090 EFt


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérleg szerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2017. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Működési célú támogatások                                               1.525.021 EFt
 2. Felhalmozási célú támogatások                                          2.240.867 EFt
 3. Közhatalmi bevételek                                                          3.136.750 EFt
 4. Működési bevételek                                                               692.280 EFt
 5. Felhalmozási bevételek                                                          333.281 EFt
 6. Működési célú átvett pénzeszköz                                             10.226 EFt
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        13.810 EFt
 8. Hitel, kölcsönfelvétel                                                                  32.330 EFt
 9. Értékpapírok bevételei                                                             346.224 EFt
 10. Maradvány igénybevétele                                                     672.553 EFt
 11.    Irányítószervi támogatás                                                 1.877.347 EFt


(2) A 2017. évi bevételi főösszeg részletezését az 1-2. mellékletek tartalmazzák.


3.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2017. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Személyi juttatások                                                           1.559.845 EFt
 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                            348.707 EFt
 3. Dologi kiadások                                                                1.786.990 EFt
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  52.590 EFt
 5. Egyéb működési célú kiadások                                         1.285.197 EFt
 6. Beruházások                                                                        367.797 EFt
 7. Felújítások                                                                            268.093 EFt
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          92.871 EFt
 9. Tartalékok                                                                                         0 EFt
 10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                                          35.280 EFt
 11. Értékpapírok kiadásai                                                          699.900 EFt
 12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                 1.877.347 EFt


(2) A 2017. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és a 3/A – 3/D. mellékletek tartalmazzák.


4.§(1) A Képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:


1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                           28 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                2 fő


     2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                          126 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                 8 fő


     3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                          271 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               16 fő


4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma                           72 fő


5. §


(1) A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 9. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 56.292 EFt bevétellel, és 109.918 EFt kiadással hagyja jóvá.


6.§


(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2017. évi záró állományát az 5. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2017. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza7.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 12. mellékletben bemutatott 2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 18.694.300 EFt-ban hagyja jóvá.


 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét:                                    10.880.689 EFt-ban

2. kiadási főösszegét:                                       8.374.617 EFt-ban

hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.  


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 14. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2017. évi maradvány összegét 2.506.073 EFt-ban állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét a 15. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 130.289 EFt-ban állapítja meg.


8.§


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mellékletek