Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről

Hatályos: 2017. 07. 01


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) a) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 5.§-ában, valamint a 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


A rendelet célja


 1. §

E rendelet célja a fás szárú növényzet közterületre való telepítésére, fenntartására, kivágására, pótlására vonatkozó szabályok megállapítása, melyek elősegítik az ember és környezete kölcsönös és hasznos együttélését. Célja továbbá a tervszerű növénytelepítés következményeként a településkép javítása.


A rendelet hatálya


2.§


(l) E rendelet hatálya kiterjed Gyöngyös város közigazgatási területén a közterületen lévő fás szárú növényekre.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. ) a külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
 2. ) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőkre és fatelepítésekre.


3.§


E rendelet alkalmazásában:           

 1. előnevelt facsemete: minimum 6 cm törzsátmérőjű, kétszer iskolázott fa;
 2. fasor: meghatározott fajú és fajtájú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák kifejlett korában várható koronaátmérőjétől;
 3. fás szárú növény: a fa és a cserje;
 4. inváziós fajú fás szárú növények: fehér akác, amerikai kőris , mirigyes bálványfa , cserjés gyalogakác , kései meggy , zöld juhar, amerikai (vörös) kőris, aranybicske, bálványfa, ezüst juhar, fehér akác, gyalogakác, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, közönséges orgona, közönséges ördögcérna, közönséges vadszőlő, lepényfa, nyugati ostorfa, parti szőlő, torzsás ecetfa, zöld juhar.   
 5. közterület: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban, Kor. rendelet) 1/A. §-ában meghatározott földterület.
 6. törzskerület: a fatörzs egy méteres magasságban mért kerülete centiméterben számolva.
 7. ültetési időszak: a lombullás és a rügyfakadás közötti időszak.
 8. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.Fás szárú növények védelme közterületen


                                                     4.§


(1) A fás szárú növények kivágásának engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a jegyző a Kormányrendelet 6. §-a alapján jár el.


(2) Fasor, fák és cserjék környezetében építési tevékenység úgy folytatható, hogy az a fás szárú növényzetet lehetőség szerint ne károsítsa.


(3) Fás szárú növények törzsétől mért 1 méteren belül csak kézi földmunkát szabad végezni. Építési területen, az építési engedélyben megtartásra kijelölt fák törzsét az építkezés idejére egyedi védelemmel kell ellátni.


A fapótlás szabályai


5. §


(1) Fapótlásnak csak az előnevelt facsemetének a természetes növekedés feltételeit biztosító talajba történő ültetése minősül. Nem fogadható el pótlásként a fa mobil eszközbe, konténerbe való telepítése.


(2) Pótláskor a facsemetét mérete, gyökérzete szerint, de legalább 1x1x1 m-es ültető gödörbe, természetes talajba kell ültetni és a csemete törzsét karókhoz kell rögzíteni.


(3) A telepítést a kivágást követő 1 éven belül, ültetési időszakban kell elvégezni.


(4) A kivágott fa pótlása nem történhet inváziós fajú fás szárú növénnyel.


(5)   Ha a kivágott fák száma és tényleges mérete nem állapítható meg, a fapótlási kötelezettség megállapításának alapjaként a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszámot, és egyedenként 40 cm-es törzskerületet kell vélelmezni.


(6) A kivágott fa pótlásáról a kivágott fa törzskerületének másfélszeres mértékében kell gondoskodni.


(7) A Korm. rendelet 7.§-a szerint kivágott fa esetében a pótlás mértékének meghatározásánál az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell figyelembe venni, kivágott fánként egy azonos, vagy nagyobb értékű fajú új fát kell ültetni.


(8) Helyi védelem alatt álló fa kivágása esetén a (5) és (6) bekezdésben előírt pótlási kötelezettséget 20%-kal, de legalább 1 db fával növelni kell.


(9)   A pótlásra kötelezett kötelessége az ültetett facsemete az ültetéstől számított három évig történő ápolása és öntözése.


(10) Engedély nélküli fakivágás esetén az e §. szerinti pótlási kötelezettség az engedély nélküli fakivágót terheli. 


A kompenzáció szabályai


6. §


(1) A Korm. rendelet 8.§. (4) bekezdése szerinti esetben a pótlásra kötelezettnek a pótlási kötelezettséget pénzben kell teljesítenie. 


(2) A túltelepítés elkerülése érdekében a pótlási kötelezettség úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy része a kivágással érintett vagy más erre kijelölt közterületen elültetésre kerül, a fennmaradó törzskerület alapján számított pótlási kötelezettség pedig pénzben kerül megváltásra. 


(3) A pénzbeli megváltás összege törzskerületi centiméterenként bruttó 1000 Ft, de legalább 20.000 Ft. A kompenzáció összegét az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az önkormányzat környezetvédelmi alapjába kell befizetni.


(4)  A befolyt kompenzáció teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre kell felhasználni.


A fatelepítés szabályai


7. §


(1) Önkormányzati tulajdonú közterületre fás szárú növény telepítése - a pótlás kivételével - az Önkormányzat által vagy az Önkormányzat megrendelése alapján, vagy átruházott hatáskörben a jegyző engedélyével végezhető.


(2) Közterületi fás szárú növények pótlása során az egységes, rendezett településkép kialakítása érdekében alkalmazkodni kell a környezeti adottságokhoz.


(3) Közterületre elsősorban honos magyar fajú fás szárú növényt szabad ültetni, inváziós fajú fás szárú növény telepítése tilos.


(4) Az Önkormányzat gyermekek születésének emlékére lehetőséget biztosít a gyöngyösi állampolgárok részére – az igénylő költségviselése mellett – a közterületen emlékfa ültetésére. A telepítésre – függetlenül a gyermek születésének időpontjától - a tavaszi (március közepétől-április végéig) vagy őszi (szeptember végétől–november közepéig) ültetési időszakban kerülhet sor. Az ültetés időpontját, helyét és módját, az ültetendő fa fajtáját a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság szakemberével szükséges előzetesen egyeztetni.


(5) Utcai kerítés helyett élő sövény létesítése esetén, a sövény nem nyúlhat ki a közterületre, és folyamatos gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége.


Védőtávolságok


8. §


(1) Fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága közterületen:

 1. ) Gázvezeték legközelebbi pontjától a fa tengelyéig                       2,0 m
 2. ) egyéb (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos,

gyengeáramú) vezeték legközelebbi pontjától,

csapadékvíz elvezető árok szélétől a fa tengelyéig        1,0 m

 1. ) telekhatártól, ha nincs csapadékvíz elvezető árok

kiskoronájú fa                                     2,0 m

középkoronájú fa                                3,0 m

nagykoronájú fa                                  3,5 m


(2)  Fák közötti ültetési távolság alacsony (5 m-nél magasabbra nem nővő) növekedésű fa esetén 5,0 - 6,0 méter, magas (5 méternél magasabbra nővő) fa esetén 6,0 -10,0 méter.                          


(3) Utcai légvezetékek alá, valamint a légvezetékektől számított 3-4 méter távolságban 3
méternél magasabbra nővő fa nem ültethető.


(4) Fás szárú növény telepítésekor be kell tartani a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott távolságokat is.


(5) A növényültetés a közterület-használatot nem zavarhatja.


(6) Növényültetésnél az utcafronton a meglévő, illetve tervezett járda helyét biztosítani kell.


(7) A telepített növényzet (cserje, sövény) magassága a csomóponti rálátási háromszögekben nem akadályozhatja a rálátást.


Helyi védelem alatt álló fás szárú növény kivágása

   

 1. §


Helyi védelem alatt álló fa, vagy helyi védelem alatt álló területen fás szárú növény kivágása esetén a R. 7.§. (1) (2) bekezdésben foglaltak fennállását, valamint a fa életképtelenné válását szakvéleménnyel kell igazolni.


Záró rendelkezések


10. §


(1) Hatályát veszti Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete 24. §-a.


(2) E rendelet 2017 július 1-én lép hatályba.