Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III.28.)önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 04. 01


Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143.§ (4) bekezdés f) pontjában, és a 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.


(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.


2.§


(1) A képviselő e minőségében megbízatása keletkezése napjától annak megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.        


(2) A képviselő havonta bruttó 20.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult.


3. §


 (1) A tiszteletdíj minden naptári negyedév végén utólag kerül kifizetésre, melynek számfejtéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A tiszteletdíj fedezetét a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben kell biztosítani.


4. §


(1) Jelen rendelet 2019. április 1-én lép hatályba. 


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete.


Géderlak, 2019. március 27.Katona György                                                                        Czabainé Csada Márta

polgármester                                                                                       jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. március 28.

                                              

                                                                                              Czabainé Csada Márta

                                                                                                          jegyző