Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III.28.)önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 04. 01- 2022. 01. 29

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III.28.)önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2019.04.01.

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. § (4) bekezdés f) pontjában, és a 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) A képviselő e minőségében megbízatása keletkezése napjától annak megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.

(2) A képviselő havonta bruttó 20.000, - Ft tiszteletdíjra jogosult.

3. § (1) A tiszteletdíj minden naptári negyedév végén utólag kerül kifizetésre, melynek számfejtéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A tiszteletdíj fedezetét a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben kell biztosítani.

4. § (1) Jelen rendelet 2019. április 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete.