Pereked község képviselő testületének 3/2021 (II.5.) önkormányzati rendelete

Pereked Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 12. 30

            Pereked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021 ( II.05 ) rendelete

Pereked Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésérőlPereked Község Önkormányzat Polgármestereként a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.                                                                                       I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKA rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében kiterjed minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  


                                                                                       Címrend


2. §  A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a polgármester  a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
                                                          Az önkormányzat 2021. évi költségvetése


3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési


       a.) kiadási főösszegét                  26.343.013,- forintban,

       b.) bevételi főösszegét                   26.343.013,- forintban állapítja meg.

                                                                                                                     


      (2) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 5.247.589,- Ft, melyből 2.578.656,- Ft az önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, 2.668.933,- Ft az önkormányzat szabadon felhasználható, felhalmozási célú pénzmaradványa.


   


                                                                     I. A költségvetési bevételek4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

                                            

 II. A költségvetési kiadások5. § Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzatonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                                                 


- Működési kiadások előirányzata összesen:                                      20.394.769,- Ft

   Ebből:

          - személyi jellegű kiadások:                                                         8.783.812,- Ft

          - munkaadókat terhelő járulékok:                                                 1.100.881,- Ft

          - dologi jellegű kiadások:                                                             6.518.050,- Ft

          - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2.969.000,- Ft

          - egyéb működési célú kiadások                                                  1.023.026,- Ft          - költségvetési létszámkeret                                                     8  fő

          - ebből a közfoglalkoztatottak létszáma                                   2  fő


                                                                                      

       - Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:            5.231.151,- Ft

Ebből:

    - beruházások                                                                               4.347.195,- Ft

    - felújitás                                                                                         883.956,- Ft

                                                                                                                               

        - Finanszírozási kiadások                                                                      717.093,- Ft


6. §  Az önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §  Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.


   

III. Költségvetési kiadások és bevételek8. §  Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatait és előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.


 9. §  Az önkormányzat általános tartaléka                                          0,- Ft


10. § Az önkormányzat céltartaléka                                                      0,- Ft

        

11. § Az önkormányzat 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat  a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.   


13. § A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos éves kötelezettség-vállalásának és a figyelembe vehető bevételeknek a bemutatását a 9.sz. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat 2021. évre tervezett likviditási tervét a 10. számú melléklet szerint, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.II. FEJEZET

A költségvetési hiány finanszírozásának módja16. §  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.


17.§  A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.


 (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, melynek elhelyezésére a polgármester jogosult.   


 (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi műveletekre vonatkozó döntés értékhatár nélkül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármester jogosult, aki a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIÁltalános végrehajtási szabályok


18. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal.
Előirányzatok megváltoztatása


19. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

20. § (1) Az önkormányzat  költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A képvisőtestület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


  (4)  Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


   (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


21. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


22. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK23. §. (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.(2) A képviselő-testület hatáskörében eljárva rendeletét a polgármester 2021. február 1 -én fogadta el.

……………………..                                                                   ..……………………

                                  polgármester                                                                         jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2021. február 05-én.

                                                                                                       ……………………

                                                                                                             jegyzőMellékletek