Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól

Hatályos: 2018. 06. 15

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az 1. függelékben megjelölt helyi közutakra.


(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.


(4) A rendelet 3. függeléke szerinti 5 tonna súlykorlátozással érintett helyi közutak (a továbbiakban: egyedi súlykorlátozású utak) vonatkozásában a rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, melynek megengedett legnagyobb össztömege az 5 tonnát meghaladja.


(5) A rendelet 3. függelékében meghatározott helyi közutak (a továbbiakban: egyedi súlykorlátozású utak) vonatkozásában a rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, melynek megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja.

2. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki:


a) a rendvédelmi szervek, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által üzemben tartott járművekre,

b) a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást végző járművekre,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó járművekre,

d) az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tulajdonában, vagy üzemeltetésében álló, vagy általa útkezelést végző járművekre,

e) az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül kommunális feladatot ellátó – így különösen a települési hulladékok kezelése céljából végzett közszolgáltatási feladatok ellátásához, a köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt –  járművekre,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járművekre,

g) a helyi és helyközi közforgalmú személyszállítást végző járművekre,

h) a kizárólag óvodások és kísérőik, valamint a köznevelésben tanulók és kísérőik szállítását szolgáló járművekre,

i) az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező autósiskolák oktató tehergépjárműveire és pótkocsis járműszerelvényeire.


(2) Az egyedi súlykorlátozású utak tekintetében a rendelet hatálya az (1) bekezdés g), és i) pontjaiban meghatározott járművekre is kiterjed.

3. § (1) A 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó össztömegű gépjárművel helyi közutakra, továbbá a 3. függelék szerinti, jelzőtáblával elrendelt egyedi össztömeg-korlátozással érintett helyi közutakra a jelzőtáblával elrendelt egyedi össztömeg-korlátozást meghaladó össztömegű gépjárművel behajtani és azon közlekedni közútkezelői hozzájárulás (a továbbiakban: behajtási engedély) nélkül tilos.


(2) A 7,5 tonna súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási pontjainak jegyzékét a 2. függelék, az 5 tonna és a 3,5 tonna súlykorlátozással és a teherautóval történő behajtási tilalommal érintett helyi közutak jegyzékét a 3. függelék tartalmazza.


(3) Az össztömeg-korlátozással érintett területek behajtási pontjaira a súlyhatár megjelölésével a „tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtáblát a „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával kell kihelyezni.

4. § (1) Azokban az esetekben, amikor az állami közútkezelő a kezelésében lévő autópályákat, főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomelterelés csak az össztömeg-korlátozással érintett helyi közutakon lehetséges, a jelen rendeletet nem kell alkalmazni a forgalomelterelés miatt szükségessé váló legrövidebb útvonal behajtási engedély nélküli használata esetén.


(2) Azokban az esetekben, amikor a behajtási engedélyben meghatározott útvonalon való közlekedés az engedély kiállítása időpontjában előre nem látható és az illetékes hatóság által regisztrált akadály miatt nem lehetséges, jelen rendeletet nem kell alkalmazni az akadály miatt szükségessé váló legrövidebb útvonal engedély nélküli használata esetén.


(3) Egyedi súlykorlátozású utak esetén a (1) és (2) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni.

2. A behajtási engedély


5. § (1) A behajtási engedély kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az ügyintézési határidő a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 3 munkanap.


(2) A polgármester az egy kérelmező részére ugyanazon útszakaszra kiadható engedélyek számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg.


(3) A behajtási engedély a kérelmező részére elektronikus úton kerül megküldésre. A behajtási engedély megadásáról szóló értesítést a gépjármű vezetője köteles elektronikus formában vagy papír alapon magánál tartani, továbbá a 7. § (5)-(6) és (9) bekezdése szerinti esetben a behajtási kódot a menetlevélen és szállítólevélen feltüntetni és az ellenőrzést végző személynek kérésre bemutatni.


(4) A behajtási engedély kiadható behajtási engedély vagy behajtási kód formájában.


(5) Amennyiben a behajtási engedély meghatározott útvonalra szól, a behajtási engedély kizárólag az ahhoz mellékelt engedélyben meghatározott útvonalon történő közlekedésre jogosít. A behajtási engedély kiállítása során a közútkezelő nincs kötve a kérelmező által a kérelem formanyomtatványon megjelölt útvonalhoz, a helyi közutak teherbírására és állapotára tekintettel a kérelmező által megjelölt útvonaltól eltérő útvonal megállapítására is jogosult.

3. A behajtási engedély iránti kérelem benyújtása és tartalma


6. § (1) A kérelmező – függetlenül attól, hogy a kérelmező a megrendelő, a szállító, vagy a szállítást igénybe vevő – az elektronikus ügyintézési felületen, valamint papír alapon és elektronikus úton is benyújthatja a behajtási engedély kiállítása iránti kérelmet. A rendelet 1. melléklete szerinti, e célra rendszeresített formanyomtatványt (a továbbiakban: kérelem- formanyomtatvány) papír alapon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, vagy a kérelem formanyomtatványon megjelölt e-mail címre, vagy az elektronikus felületen keresztül megküldeni.


(2) A behajtási engedély kiadása iránti kérelemben meg kell jelölni:


a) a kérelmező nevét, lakcímét/címét, elérhetőségét,

b) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát); amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,

c) a gépjármű típusát, megengedett maximális össztömegét,

d) a szállítás időpontját, a szállítás helyének pontos címét,

e) a szállítandó anyag megjelölését,

f) az útvonal meghatározását, az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére történő belépés helye és a célállomás megjelölésével,

g) a behajtási engedély érvényességének kért időtartamát,

h) 1. melléklet 13. pontjában megjelölt adatokat,

i) a behajtási engedély kérésének indokát, és

j) a gépjármű esetleges túlsúlyát, túlméretét.


(3) Amennyiben a Kérelmező meghatározott forgalmi rendszámú gépjárműre Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére igényel behajtási engedélyt, a 6. § (2) bekezdés d) és f) pontjában foglalt adatokat nem köteles megadni.


(4) Amennyiben a Kérelmező forgalmi rendszám megjelölése nélkül meghatározott útvonalra igényel behajtási engedélyt, a 6. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt adatokat nem köteles megadni.


(5) Amennyiben a Kérelmező forgalmi rendszám megjelölése nélkül Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére igényel behajtási engedélyt, a 6. § (2) bekezdés b), c), d), és f) pontjában foglalt adatokat nem köteles megadni


(6) Amennyiben a Kérelmező forgalmi rendszám megjelölése nélkül igényel behajtási engedélyt, a behajtási engedély megadásának feltétele a beszállító/k vagy alvállalkozó/k megnevezésének a kérelem formanyomtatványon történő feltüntetése.

4. A behajtási engedély típusai, kiadásának feltételei, tartalma


7. § (1) A behajtási engedély egy naptári napra, egy hónapra, vagy egy félévre szólhat.


(2) Az egy naptári napra szóló behajtási engedély az adott naptári nap 0:00-tól 24:00-ig érvényes. Amennyiben a behajtási engedély kiállítása iránti kérelem benyújtására a tárgynapon kerül sor, a behajtási engedély érvényességének kezdete az engedély megküldésének időpontja.


(3) Az egy hónapra, vagy egy félévre szóló behajtási engedély a kezdőnap 0:00-tól kezdődően érvényes és érvényessége azon a napon 24:00-kor jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.


(4) Meghatározott forgalmi rendszámú gépjárműre, meghatározott útvonalra, vagy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére érvényességgel rendelkező behajtási engedély egy napos, egy hónapos, vagy egy féléves időtartamra igényelhető.


(5) Forgalmi rendszám megjelölése nélkül, meghatározott útvonalra érvényességgel rendelkező behajtási kód egy napos, egy hónapos, vagy egy féléves, időtartamra igényelhető.


(6) Behajtási kód igényelhető építési munkával érintett ingatlan esetén, féléves határozott időtartamra, amely meghatározott útvonalra érvényes.


(7) Az utak teherbírására és állapotára tekintettel a 26 tonna össztömeget meghaladó, gépjárművek vonatkozásában különösen indokolt esetben adható ki behajtási engedély.


(8) A 26 tonna össztömeget meghaladó meghatározott forgalmi rendszámú gépjárműre, meghatározott útvonalra érvényességgel rendelkező behajtási engedély egy napos, egy hónapos, vagy egy féléves időtartamra igényelhető.


(9) A 26 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre, forgalmi rendszám megjelölése nélkül meghatározott útvonalra érvényességgel rendelkező behajtási kód egy napos, egy hónapos, vagy egy féléves időtartamra igényelhető.


(10) Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan nyújt be kérelmet, a behajtási engedély kiadása feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia.


(11) A 7,5 tonna súlykorlátozással érintett helyi közutakra kiadott behajtási engedély az 5 tonna és a 3,5 tonna súlykorlátozással érintett helyi közutakra történő behajtásra és az ott történő közlekedésre nem jogosít.


(12) Az 5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű vonatkozásában kiadott behajtási engedély a 3,5 tonna súlykorlátozással érintett helyi közutakra történő behajtásra, és az ott történő közlekedésre nem jogosít.

(13) A 3. függelékben rögzített helyi közutakra egy naptári napra, egy hónapra, vagy egy félévre szóló engedély adható ki a közút üzemeltetőjével egyeztetett feltételekkel.


(14) Az e rendeletben meghatározott szabályok megtartását Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervek ellenőrizhetik.

5. Záró rendelkezések


8. § Ez a rendelet 2018. június 15. napján lép hatályba.


9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


10. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:


„7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.”


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármesterA Közgyűlés elfogadta a 2018. május 31-ei ülésén.

1. melléklet a 13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethezBEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

1.

Magánszemély neve:

Lakcíme:

2.

Gazdasági társaság neve:

Székhelye:

3.

Elérhetőség telefon:

e-mail cím:

4.

A gépjármű(vek) hatósági jelzése / forgalmi rendszám(ok) (hatósági jelzés hiányában más azonosításra alkalmas megjelölés):

5.

A gépjármű(vek) típusa:

6.

A gépjármű(vek) megengedett maximális össztömege (Forgalmi engedély F.1):

7.

A gépjármű(vek) túlméretes: igen o  nem o

A gépjármű(vek) túlsúlyos: igen o  nem o

8.

A szállítás időpontja:

9.

Szállítás helyének pontos címe:

10.

A szállítandó anyag megjelölése:

11.

Tervezett szállítási útvonal Érd közigazgatási területére történő belépés helyének és a célállomás megjelölésével:12.

A behajtás engedély érvényességének kért időtartama:


13.

További  adatok (név, cím, adószám, számlaszám):
14.

A behajtási engedély kérésének indoka:


15.

Kódos kérelem esetén a beszállító/k, alvállalkozó/k neve:
A behajtási engedély kiállítása iránti kérelmet papír alapon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, vagy e-mailben a be@erd.hu e-mailcímre megküldeni.


Kelt:……………………………….


                                                                                                                      igénylő aláírása