Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 11

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. A rendelet célja


1. § (1) Jelen rendelet célja:

a) Decs nagyközség (továbbiakban: nagyközség) lakosságának egészségvédelme, a nagyközség természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Hgtv.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, ellátási területe, igénybevétele


2. § (1) A képviselő-testület a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Decs a nagyközség egész közigazgatási területére kiterjed.


(3) A nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

3. § (1) A nagyközség közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról közszolgáltatás keretében a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma (a továbbiakban: konzorcium) gondoskodik. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.


(2) A hulladék gyűjtését és szállítását a konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató), az ártalmatlanítást pedig a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.


(3) A közszolgáltató felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, az engedélyekért. A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60 %.


(4) A szolgáltató a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) iránymutatása alapján a közszolgáltató által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A szolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.


(5) Decs Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


(6) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű tárolóedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 4. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 


(3) A nagyközség közigagzatási területén elektronikai  hulladékot az évente szervezett begyűjtési akció keretében lehet elszállíttatni.[1]


(4) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezheti.4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelességei


5. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.


(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.


(4) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlantulajdonost a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.


(5) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.


(6) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja.


(7) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a tárolóedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.


(8) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.


(9) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(10) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.


(11) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (8) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


(12) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata. 


(13) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(14) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán vagy kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.


(15) A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.6. § A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


7. § (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


(3) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(4) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át –, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


(5) A közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


(6) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. § (1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.


(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.


(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(4) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.


(6) A nagy darabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság – szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében  külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonos és a szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató adja, melynek feltételeit a közszolgáltató állapítja meg.


(7) A közszolgáltató a települési hulladékot a jogszabályban meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. 


(8) A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


9. § (1) A szervezett hulladékszállításba bevont területen a tulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.


(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a Hgtv. 34. § (5) bekezdése határozza meg.10. § (1) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014. január 1-jétől.


(2) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Hgtv. 37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 


(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.


(4) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.   


(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.11. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni legalább tizenöt nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt a közszolgáltatónak e rendelet 2. függeléke szerinti kérelem kitöltésével. Az ingatlan lakatlanságát a jegyző igazolja.


(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 


(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.


(5) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szünetelés csak tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlantulajdonos jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.


(6) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által – az ingatlantulajdonossal.12. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.


(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az egyedül élő vagy egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy a közszolgáltató által biztosított zsákot is alkalmazhat hulladékgyűjtésre. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett egyedül élői nyilatkozatnak (3. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével.


(3) A 60 literes szabványosított tárolóedényt a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe.


(4) A 60 literes tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát az e rendelet 4. függelék szerinti igénybevétel iránti kérelem jegyző általi igazolásával bizonyítja a közszolgáltatónak.


(5) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlantulajdonost megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.


(6) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.


(7) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Decsi Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.


7. A közszolgáltatás díja

13. § (1) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 


(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.


(4) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek kell megfizeti, aki egyúttal gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is.8. Elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok


14. § (1) A nagyközség lakossága a szervezett szemétszállításon túlmenően - térítésmentesen - szelektív hulladékgyűjtést is igénybe vehet. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas speciális konténerek az (5. függelékben) felsorolt helyeken – szigeteken – kerülnek elhelyezésre.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott konténerbe kizárólag csak a háztartásban keletkezett üveget szabad elhelyezni. A konténerrészekbe egyéb hulladékot elhelyezni tilos.


15. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, fém – elkülönített gyűjtése 2 db 120 literes edényekben a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.


(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.


(3) A zöld hulladék a közszolgálató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.9. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás


16. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.


(2) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik.


(3) A települési önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól.


(4) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles a hulladék elszállításáról, megfelelő tárolóedénybe történő elhelyezéséről gondoskodni.10. Adatkezelés


17. § (1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


 (2) A közszolgáltató  a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.11. Záró rendelkezések


18. § (1) E rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 Decs, 2019. augusztus 29.

                         Dr. Antal Zsolt sk.                        Takácsné Gehring Mária sk.

                              polgármester                                                jegyző

Kihirdetve 2019. augusztus 30-án.


                                                                                           Takácsné Gehring Mária sk.

                                                                                                            jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva: 2020. november 17-én.


                                                                                              Takácsné Gehring Mária

                                                                                                            jegyző

[1]

a rendelet 4. § (3) bekezdése a 13/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2020. november 11-étől.

Mellékletek