Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 11. 25

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Tiszagyulaházas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


a) 277.194.818 Ft       teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa) 255.651.887 Ft     költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa) 213.966.022 Ft   működési bevétellel,

                  aab)   41.685.865 Ft   felhalmozási bevétellel,

                  ab)  21.542.931 Ft      finanszírozási bevétellel,


b) 214.373.326 Ft teljesített kiadással, ezen belül

                  aa) 212.609.109 Ft     költségvetési kiadással, ezen belül

                  aaa) 183.580.450 Ft   működési kiadással,

                  aab)   29.028.659 Ft   felhalmozási kiadással,

                  ab)      1.764.217 Ft    finanszírozási kiadással


jóváhagyja.


(2)   A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


   a)     43.042.778 Ft     költségvetési többlettel, ezen belül

                  aa)   30.385.572 Ft     működési többlettel,

                  ab)   12.657.206 Ft     felhalmozási többlettel

jóváhagyja.


(3)   Az önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3. melléklet, felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


4)   Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1)   A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi maradvány-kimutatását 62.821.492 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 65.172.639 Ft összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1)   Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 703.947.097 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.     (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          (2) Hatályát veszti a beruházások rendjéről szóló 7/2005. (IX. 5.) Önkormányzati Rendelet.Tiszagyulaháza, 2020. június 30.


                             Mikó Zoltán                                                           Dr. Kiss Imre

                    polgármester                                                                  jegyző