Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 04

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §.( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                  239.061 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                  239.061 ezer forintban állapítja meg.


(2) A költségvetés hiánya 34.682 ezer forint. A hiányt az Önkormányzat az előző évek pénzmaradványából fedezi.


2. §. Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §. Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2.,3.,4. melléklet tartalmazza.


4.§ Az Önkormányzat a költségvetési bevételeit a következők szerint határozza meg.


Költségvetési bevételek előirányzata összesen:                                       174.745 eFt

Ebből:

a) Önkormányzat működési támogatása:                                                  56.504 eFt

b) Működési célú támogatások áht-n belülről:                                             43.000 eFt

c) Felhalmozási célú Támogatások áht-n belülről                                        41.000 eFt

d) Közhatalmi bevételek:                                                                          10.700 eFt

e) Működési bevételek:                                                                             23.531 eFt

f)  Működési célú átvett pénzeszköz                                                                 10 eFt


5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők

szerint határozza meg:


Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:                        209.427 eFt

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:                                                                  65.178 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok:                                                            11.571 eFt

c) Dologi jkiadások                                                                                  68.853 eFt

d) egyéb működési célú kiadás                                                                 11.293 eFt

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   1.615 eFt(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:                   48.917 eFt

Ebből:

a) Beruházás:                                                                                       27.767 eFt

b) felújítás                                                                                             21.150 eFt                                                                                           


(3)  Tiszagyulaháza község 2017. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)  Tiszagyulaháza község 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

 (10) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 2015-2017 évekre a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


6.§. A költségvetés általános tartaléka 2000 eFt


7.§. Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 34.682 ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére fordít.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. § (1)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2)   A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3)   A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a)    A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja

b)   Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


c)       A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


d)      A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az

b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


9.§ E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.


4. A 2017. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


10.§ (1)A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2)  A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


11.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


12. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.Tiszagyulaháza 2017.február 21.
Mikó Zoltán                                                                                      Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                     jegyző