Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.12.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 12- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.12.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről1

2016.02.12.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 387 399 eFt-ban
- költségvetési kiadási főösszegét(finanszírozási kiadások nélkül) 424 338 eFt-ban
- finanszírozási bevételek főösszegét 211 783 eFt-ban
- finanszírozási kiadások főösszegét 174 844 eFt-ban
- bevételi főösszegét599 182 eFt-ban
- kiadási főösszegét599 182 eFt-ban
állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 10.; 10.1.-10.7.; 11.; 11.2.; 12.; 12.1., 12.2.; 12.3.; 13.; 13.1., 13.2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 eFt általános tartalékot és

b) 0 eFt céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 17. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

10. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

III.

Egyéb rendelkezések

14. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatból 200 eFt felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett – a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 eFt –nál magasabb összegű támogatás nem adható.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(5) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(7) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31 –ig köteles elszámolni.

(8) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(9) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(10) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(11) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettség,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(13) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(14) A (12) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (12) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek,

e) az átvevő aláírását.

15. § A közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. és a 21-23. mellékletek tartalmazzák.

17. § A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

IV.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.