Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VII.2.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 03

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet)  3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) látja el az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.”


  1. §


A Rendelet 4. § (2) bekezdésének első mondatának helyébe a következő lép:


„A közszolgáltató évente három alkalommal (tavasszal, nyáron és ősszel) az önkormányzattal egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni.”


  1. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „két” szöveg helyébe „három” szövegrész lép.


  1. §


A Rendelet 7. §-a a következő (5) - (7) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.


(6) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.


(7) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.”
  1. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.       Majoros János  s.k.                                                                                     Tóth Ábel s.k.

         polgármester                                                                                           jegyző