Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VII.2.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 03- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VII.2.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.07.03.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) látja el az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésének első mondatának helyébe a következő lép:

„A közszolgáltató évente három alkalommal (tavasszal, nyáron és ősszel) az önkormányzattal egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni.”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „két” szöveg helyébe „három” szövegrész lép.

4. § A Rendelet 7. §-a a következő (5) - (7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.

(6) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.

(7) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.”

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.