Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VIII.10.) rendelete

a vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2020. 08. 11

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


  1. A rendelet célja


  1. §


A rendelet célja a vendéglátó egységek (a továbbiakban: üzletek) éjszakai nyitva-tartásának szabályozása, továbbá a szabadidős zaj, vagy rezgésforrások használatára vonatkozó feltételek meghatározásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéséhez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.

2. A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya Mezőkeresztes város közigazgatási területén működő üzletekre, valamint az üzleteket üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II. Fejezet


Részletes rendelkezések


3. Az üzletek éjszakai nyitva-tartásának rendje


3. §


(1)       A helyi sajátosságok figyelembevételével, a lakosság éjszaki nyugalmának biztosítása érdekében a 2. §-ban meghatározott üzletek 22.00 óra és 05.00 óra között csak eseti nyitvatartási engedély birtokában tarthatnak nyitva.

(2)       Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni tárgyév december 31-én 23.00 órától az azt követő év január 1-jén 04.00 óráig, illetve lakodalom tartása esetén.

4. Eljárási szabályok


4. §


(1)       Az eseti nyitvatartási engedélyezéssel kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a képviselő-testület jár el.

            (2)       Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálásának határideje 4 munkanap.

(3)       Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szól 2016. évi CL. törvény       rendelkezései szerint kell lefolytatni.     

5. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély


5. §


(1)       A vendéglátó üzletek a korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedélyt (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhetnek alkalmi rendezvények (családi ünnep, bál stb.) tartása céljából.

(2)       Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani, legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 4. munkanapig.

            (3)       A kérelemnek tartalmazni kell:

             a) az üzemeltető nevét és a székhelyét, a rendezvényért felelős nevét,

                          b) az üzlet nevét és címét,

                          c) a kapcsolattartó nevét, és elérhetőségét,

   d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába  

       vételéről szóló igazolás számát,

                          e) a rendezvény időpontját, időtartamát,

                          f) a rendezvény jellegét.

              (4)       A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, igazoló

              dokumentumot.

              (5)       A vendéglátó üzletek nyílt terein szabadidős zaj vagy rezgésforrás nem üzemeltethető.

6. §


(1)        Ugyanazon vendéglátó üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül, legfeljebb 6      alkalommal adható eseti nyitvatartási engedély, 2020. évben legfeljebb 2 alkalommal.

(2)       Nem adható eseti nyitvatartási engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző 1 évben belül:

a) ugyanazon üzlettel szemben a zajos működéssel kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,

b) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor.

(3)       Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani és azt az  ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7. §


Az e rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.


III. Fejezet


Záró rendelkezések


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet 13. §-a.

Majoros János s. k.                                                                    dr. Szombati Csaba s. k.        

   polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek