Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

Hatályos: 2013. 02. 01- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról1

2013.02.01.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Mezőkeresztes Városi Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari

közszolgáltatási tevékenység ellátása az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján
történik.

2. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a települési

kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a
kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű,
folyékony, szilárd vagy ezek keveréke
b) égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból
álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében
keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.
c) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §
c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet
d) használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, melynek összes
nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható
szerelési technológiával (kötéssel) lezárták
e) ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a
tulajdonos
f) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a
tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva
tüzelőberendezés
g) tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal
üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik
h) sormunka: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres
időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli.

3. A rendelet hatálya

4. § (1) A rendelet területi hatálya: Mezőkeresztes város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett

ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő kémény,
valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény
adására. A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre.
(3) A rendelet személyi hatálya: A közigazgatási határon belül valamennyi
ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: használó) kiterjed, amely
égéstermék-elvezetővel érintett függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi
személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari
szolgáltatást ellátó szolgáltatóra.

5. § Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

közszolgáltatás ellátásával, a kiírt pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes
gazdálkodó szervezetet (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat
ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza
az őt megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal.

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása,

a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) A szolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni az égéstermék

elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki
felülvizsgálatát.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által
megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az
ideiglenesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére
időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdésben foglaltakat.
(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak
bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint a használaton kívüli
égéstermék elvezető.
(4) 2A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés
nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el, az ingatlan használójának előzetes értesítése
alapján. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a szolgáltató
az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg.
Az ütemezett sormunka végzésének tényleges időpontjáról a szolgáltató legalább 8 nappal korábban köteles értesíteni az ingatlan használóját írásban, vagy hirdetmény útján
(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki
felülvizsgálata - az ingatlan használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt
meghiúsul - a szolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum
egy példányát a szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan
használójának igazolt módon átadja.
(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tüzelőberendezések
közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként
nyilvántartást vezet.
(8) Közvetlen élet- vagy tűzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés
azonnali leállítására írásban felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig.
A szolgáltató az ingatlan címének közlésével – a veszély jellegétől függően – haladéktalanul
köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó
engedélyest.

7. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha

olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott
égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik vagy tartalék (biztonsági)
égéstermék elvezetőt tart fenn.
(2) A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a
Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses
jogviszony jön létre.
(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6. § (1), (2) bekezdésben meghatározott
feladatainak ellátásához, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani, így különösen
- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni,
- a kémény megközelíthetőségét biztosítani,
- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni,
- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési
helyének címét (továbbiakban: személyes adatait),
- az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban,
igazolható módon köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj
megfizetése az ingatlan használóját terheli,
- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles
panaszával - igazolható módon - a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős
önkormányzathoz fordulni.
(4) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul
megszüntetni.
(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni,
abban az esetben, ha az ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el.

8. § (1) A folyamatosan kötelező munka elvégzését az ingatlan használója (vagy megbízottja) a díj

megfizetésével, illetve aláírásával köteles igazolni.
(2) A közszolgáltatás díját a tulajdonos a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg készpénzzel
kell kiegyenlíteni. Átutalással történő kiegyenlítésére a szolgáltatóval kötött megállapodás
alapján van mód.
(3) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6. § (4) bekezdése szerint eleget
tett, a folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatás díját az ingatlan használója akkor is
köteles megfizetni, ha a munka elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a munka
feltételeinek elvégzését nem biztosította.
(4) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a
közszolgáltatást – külön egyeztetést követően – igénybe venni, és a közszolgáltatás díján túl a
külön kiszállás díját megfizetni, amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem
tudta a közszolgáltatást ellátni.
(5) A folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatási tevékenység végzésének tűrése alól a
díj megfizetése nem mentesít.
(6) Nem kell a díjat megfizetni, ha a folyamatosan kötelező munka a szolgáltató hibájából,
vagy érdekkörében felmerülő okból marad el.

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása

9. § (1) A közszolgáltatási díj mértékét – a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai

érdekképviseletek véleményének kikérése mellett - az önkormányzat határozza meg e rendelet
mellékleteként.
(2) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben módosítani szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza meg.

10. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és annak kötelező igénybe vételéről szóló 16/2000.(XI.29.) rendelet és az azt módosító 17/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, de a díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2013. július 1-től alkalmazott szolgáltatási díjak

2000 Ft

munkaráfordítás egységárral számolva

Méret és teljesítmény

Égési levegő ellátás

Nyomás
viszony

Tüzelőanyag

Kéménytípus
jelölése

Munkaráfordítás (Mf)

Ár

Mérték-
egység

Ellenőrzés
/tisztítás

Műsz.
felülv. 4
évenként

Nettó

Bruttó

Egyedi

Nyitott

Huzat

Gáz

ENHG

0,30

0,2

1 000 Ft

1 270 Ft

/db

Szilárd

ENHS

0,37

0,2

1 140 Ft

1 450 Ft

/db

Túlnyomás

Gáz

ENTG

0,34

0,2

1 080 Ft

1 370 Ft

/db

Szilárd

ENTS

0,42

0,2

1 240 Ft

1 575 Ft

/db

Zárt

Huzat

Gáz

EZHG

0,30

0,2

1 000 Ft

1 270 Ft

/db

Szilárd

EZHS

0,37

0,2

1 140 Ft

1 450 Ft

/db

Túlnyomás

Gáz

EZTG

0,34

0,2

1 080 Ft

1 370 Ft

/db

Szilárd

EZTS

0,42

0,2

1 240 Ft

1 575 Ft

/db

Tartalék

ET

0,20

0,1

600 Ft

760 Ft

/db

Központi

Nyitott

Huzat

Gáz

KNHG

0,14

0,07

420 Ft

535 Ft

/fm

Szilárd

KNHS

0,20

0,07

540 Ft

685 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

KNTG

0,17

0,07

480 Ft

610 Ft

/fm

Szilárd

KNTS

0,24

0,07

620 Ft

785 Ft

/fm

Zárt

Huzat

Gáz

KZHG

0,14

0,07

420 Ft

535 Ft

/fm

Szilárd

KZHS

0,20

0,07

540 Ft

685 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

KZTG

0,17

0,07

480 Ft

610 Ft

/fm

Szilárd

KZTS

0,24

0,07

620 Ft

785 Ft

/fm

Tartalék

KT

0,10

0,035

270 Ft

345 Ft

/fm

Nagy
járat- kereszt- metszetű

Nyitott

Huzat

Gáz

NNHG

0,21

0,07

560 Ft

710 Ft

/fm

Szilárd

NNHS

0,30

0,07

740 Ft

940 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

NNTG

0,22

0,07

580 Ft

735 Ft

/fm

Szilárd

NNTS

0,32

0,07

780 Ft

990 Ft

/fm

Zárt

Huzat

Gáz

NZHG

0,21

0,07

560 Ft

710 Ft

/fm

Szilárd

NZHS

0,30

0,07

740 Ft

940 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

NZTG

0,22

0,07

580 Ft

735 Ft

/fm

Szilárd

NZTS

0,32

0,07

780 Ft

990 Ft

/fm

Tartalék

NT

0,15

0,035

370 Ft

470 Ft

/fm

Gyűjtő*

Nyitott

Huzat

Gáz

GNHG

0,20

0,09

580 Ft

735 Ft

/szint

Szilárd

GNHS

0,25

0,09

680 Ft

865 Ft

/szint

Zárt

Gáz

GZHG

0,20

0,09

580 Ft

735 Ft

/szint

Szilárd

GZHS

0,25

0,09

680 Ft

865 Ft

/szint

Túlnyomás

Gáz

GZTG

0,25

0,11

720 Ft

915 Ft

/szint

Szilárd

GZTS

0,30

0,11

820 Ft

1 040 Ft

/szint

Tartalék

GT

0,10

0,04

280 Ft

355 Ft

/szint
Hátralékkezelési díj

Jogcím Nettó Bruttó
1. fizetési felszólítás díja 800 Ft 1 015 Ft
2. fizetési felszólítás díja 1 600 Ft 2 030 Ft


Megrendelésre kötelező tevékenységek

Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Mf

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján (/db/óra)

4 000 Ft

5 080 Ft

2

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása (/db)

680 Ft

865 Ft

0,34

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása (/fm)

1 200 Ft

1 525 Ft

0,6

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli

2 000 Ft

2 540 Ft

1

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
2. melléklet

Műszaki vizsgálatok munkaráfordítása (Mrf) és ára

4 000 Ft

munkaráfordítás egységárral számolva

Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

0,84

/db

1,16

/db

0,40

/szint

2,60

/db

3,40

/db

3 360 Ft

/db

4 640 Ft

/db

1 600 Ft

/szint

10 400 Ft

/db

13 600 Ft

/db

4 267 Ft

/db

5 893 Ft

/db

2 032 Ft

/szint

13 208 Ft

/db

17 272 Ft

/db

Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

1,34

/db

2,00

/db

0,70

/szint

4,00

/db

5,00

/db

5 360 Ft

/db

8 000 Ft

/db

2 800 Ft

/szint

16 000 Ft

/db

20 000 Ft

/db

6 807 Ft

/db

10 160 Ft

/db

3 556 Ft

/szint

20 320 Ft

/db

25 400 Ft

/db

Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

0,84

/db

1,16

/db

0,40

/szint

2,60

/db

3,40

/db

3 360 Ft

/db

4640 Ft

/db

1 600 Ft

/szint

10 400 Ft

/db

13 600 Ft

/db

4 267 Ft

/db

5 893 Ft

/db

2 032 Ft

/szint

13 208 Ft

/db

17 272 Ft

/db

Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

0,68

/db

0,92

/db

0,30

/szint

2,10

/db

2,72

/db

2 720 Ft

/db

3 680 Ft

/db

1 200 Ft

/szint

8 400 Ft

/db

10 880 Ft

/db

3 454 Ft

/db

4 674 Ft

/db

1 524 Ft

/szint

10 668 Ft

/db

13 818 Ft

/db

A műszaki vizsgálatokat további kiszállási díj terheli.

Nettó ár

Bruttó ár

2 000 Ft

2 540 Ft
A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok
(tervfelülvizsgálatok)

Ár

Megnevezés

Nettó

Bruttó

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén

14 000 Ft

17 780 Ft

Kettő — hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén

28 000 Ft

35 560 Ft

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként

42 000 Ft

53 340 Ft

Épület központi kéménnyel 60-140 kW

28 000 Ft

35 560 Ft

Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett

35 000 Ft

44 450 Ft

Helyszíni szaktanácsadás (/db)

14 000 Ft

17 780 Ft

A tervfelülvizsgálatokat is a fenti kiszállási díj terheli

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.