Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XII.2.) rendelete

a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével, a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe  a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, kérelemre 100%-os kedvezményben részesül az a természetes személy– kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában - aki


a) egyedül él és öregségi teljes nyugdíjban részesül, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a


b) egyedül él és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a


c) családban él és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-a


d) igazolja, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést megigényelte, az önkormányzattal erre vonatkozó megállapodást megkötötte és a megállapodásban meghatározott összeget befizette.


 (2) Az (1) d) pontjában meghatározott személyek részére a díjkedvezmény a megállapodásban meghatározott összeg befizetésének napjától illeti meg a kérelmezőt.


(3) A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti tartalommal és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.


2. §


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyzőMellékletek