Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XII.2.) rendelete

a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XII.2.) rendelete

a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2016.12.03.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, kérelemre 100%-os kedvezményben részesül az a természetes személy– kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában – aki

a) egyedül él és öregségi teljes nyugdíjban részesül, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a

b) egyedül él és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a

c) családban él és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-a

d) igazolja, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést megigényelte, az önkormányzattal erre vonatkozó megállapodást megkötötte és a megállapodásban meghatározott összeget befizette.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyek részére a díjkedvezmény a megállapodásban meghatározott összeg befizetésének napjától illeti meg a kérelmezőt.

(3) A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti tartalommal és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.

2. § A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Nyilatkozat a 100%-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény igénybevételéhez
Alulírott ______________________ (születési hely, idő: _______________,______.____.____., anyja neve:_________________________), _____________________________sz. alatti lakos Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének 3. § szerinti talajterhelési díjfizetésre vonatkozó 100%-os díjkedvezményt természetes személyként kizárólag egy, a lakhatásomat szolgáló lakóingatlan vonatkozásában (fogyasztási hely címe: Mezőkeresztes, ___________________) az alábbi jogcím alapján kérem, mivel:

1. egyedül élek és öregségi teljes nyugdíjban részesülök, és az egy főre eső jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% ,

2. egyedül élek és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülök és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltam jogosult, és az egy főre eső jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%,

3. családban élek és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági ellátásra voltak jogosultak, és családomban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%,

4. a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést megigényelte, az önkormányzattal erre vonatkozó megállapodást megkötötte és a megállapodásban meghatározott összeget befizette.
A megfelelő válasz betűjelét kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők:__________fő
A nyilatkozat benyújtásához mellékelni szükséges:
- a nyilatkozat benyújtását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolata, és a Nyugdíjfolyósító Intézet éves elszámolásának fénymásolata, vagy
- aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, a nyilatkozat benyújtását megelőző hónap bankszámlakivonatának másolati példánya, és a Nyugdíjfolyósító Intézet éves elszámolásának fénymásolata
- rokkantságot igazoló határozat fénymásolata
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A nyilatkozatot és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.
Mezőkeresztes, 201..……………….hó……...nap

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.