Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01 - 2021. 03. 02

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ – országos tisztifőorvos – és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


Iskola-egészségügyi ellátás


Az Önkormányzat iskola-egészségügyi ellátást biztosít a házi gyermekorvos és a védőnők együttes szolgáltatásával a Kossuth Lajos Általános Iskolában (székhely: Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.) és a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsödében (székhely: Mezőkeresztes, József A. u. 3. telephelyei: Mezőkeresztes, Szentistváni u. 74., Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 58.) oktatásban, nevelésben részesülő tanulók, gyermekek részére.


2. §


A Rendelet 6. § hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén I. számú és II. számú védőnői körzet működik. Az I. számú védőnői körzet területi ellátású, a II. sz. védőnői körzet vegyes ellátású, melyhez tartozik a Kossuth Lajos Általános Iskolában tanulók ellátása is.


(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(3) A védőnői körzet székhelye: Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89.


3. §


A Rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.

4. §


E rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                             dr. Szombati Csaba s. k.

 polgármester                                                                                                 jegyző

Mellékletek