Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (IX.23.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 23

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.


1 §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


(1) Kiadás-bevétel előirányzatok módosítása


Előző évi költségvetési maradvány terhére történő módosítások


  Bevételi előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

      - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      36 836 943 Ft


      

Többletbevétel terhére történő módosítások


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Egyéb felhalmozási célú támogatások                                                   11 879 627 Ft

          - Iparűzési adóbevétel                                                                                           5 275 527 Ft

          - Működési célú pénzeszközök átvétele önkormányzatoktól                    1 312 979 Ft

          - Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól                 40 157 333 Ft

          - Ingatlan értékesítés                                                                                     500 000 Ft


Bevételi előirányzat növekmény összesen:                                                59 125 466 FtKiadási előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


          - Tárgyi eszköz beszerzés                                                                        278 795 Ft

          - Személyi juttatások                                                                        34 130 857 Ft

          - Járulékok                                                                                           4 614 181 Ft           

          - Dologi kiadások                                                                                1 133 500 Ft

          - Tartalékalap                                                                                    18 968 133 Ft


Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                               59 125 466 Ft
(2) Tartalékalap terhére történő módosítások


Kiadási előirányzat csökkenés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Tartalékalap                                                                                    21 339 719 Ft


Kiadási előirányzat csökkenés összesen:                                  21 339 719 FtKiadási előirányzat növekedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


          - Állami hozzájárulás előlegének visszafizetése                                   9 780 337 Ft

          - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                  4 277 621 Ft

          - Személyi kiadások                                                                                  79 100 Ft

          - Járulékok                                                                                                21 357 Ft

          - dologi jellegű kiadások                                                                      6 976 707 Ft


ÓVODA költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                  17 700 Ft

          - Járulékok                                                                                                  4 779 Ft


KÖNYVTÁR  költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                  16 300 Ft

          - Járulékok                                                                                                  4 401 Ft


MESZI költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                  14 600 Ft

          - Járulékok                                                                                                  3 942 Ft


HIVATAL  költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                 112 500 Ft

          - Járulékok                                                                                                 30 375 Ft


Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                                           21 339 719 Ft2. §


                        


(1) A Képviselő-testület a 2016. III. negyedévi engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében                                           38 481 117  Ft

többlettámogatást állapít meg.


A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:


                         ÓVODA

                         Személyi kiadásokra:                             

szociális ágazati pótlékra96 143 Ft

bérkompenzációra 146 300 Ft

Járulékokra:                                                                         65 460 Ft

                                                                                              307 903 Ft

MESZI

Személyi kiadásokra:

- bérkompenzációra                                                               105 800 Ft

- szociális ágazati pótlékra                                                     567 814 Ft

Járulékokra:                                                                        181 876 Ft

                                                                                               855 490 Ft

KÖNYVTÁR

Személyi kiadásokra:

 - bérkompenzációra:                                                                11 200 Ft

Járulékokra:                                                                             3 024 Ft

Könyv-és inform.eszk.vás.                                                               545 729 Ft

                                                                                                559 953 Ft

POLG.HIVATAL

Személyi kiadásokra:

 - bérkompenzáció                                                                662 000 Ft

Járulékokra:                                                                       178 740 Ft

                                                                                              840 740 Ft

ÖNKORMÁNYZAT

Személyi kiadásokra:

 -  bérkompenzáció                                                                761 628  Ft

Járulékokra:                                                                         162 864  Ft

Felújítási kiadások                                                              11 588 220 Ft

Felújítás ÁFA                                                                       3 128 819 Ft

Szolgáltatások                                                                         174 016 Ft

Működési ÁFA                                                                         46 984 Ft

Átadott pénz működésre                                                    20 017 000 Ft

Átadott pénz felhalmozásra háztartásnak                                 37 500 Ft

                                                                                            35 917 031 Ft


Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                                 38 481 117  Ft


(2) Az elrendelt előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésben átvezetendőek

(3) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


               Majoros János s.k.                                            Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                 polgármester                                                                 aljegyző