Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (IX.23.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 23- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (IX.23.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról1

2016.09.23.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

(1) Kiadás-bevétel előirányzatok módosítása

Előző évi költségvetési maradvány terhére történő módosítások
Bevételi előirányzat emelkedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 36 836 943 Ft
Többletbevétel terhére történő módosítások
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Egyéb felhalmozási célú támogatások 11 879 627 Ft
- Iparűzési adóbevétel 5 275 527 Ft
- Működési célú pénzeszközök átvétele önkormányzatoktól 1 312 979 Ft
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól 40 157 333 Ft
- Ingatlan értékesítés 500 000 Ft
Bevételi előirányzat növekmény összesen: 59 125 466 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Tárgyi eszköz beszerzés 278 795 Ft
- Személyi juttatások 34 130 857 Ft
- Járulékok 4 614 181 Ft
- Dologi kiadások 1 133 500 Ft
- Tartalékalap 18 968 133 Ft
Kiadási előirányzat növekmény összesen: 59 125 466 Ft
(2) Tartalékalap terhére történő módosítások
Kiadási előirányzat csökkenés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Tartalékalap 21 339 719 Ft
Kiadási előirányzat csökkenés összesen: 21 339 719 Ft
Kiadási előirányzat növekedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Állami hozzájárulás előlegének visszafizetése 9 780 337 Ft
- Előző évi elszámolásból származó befizetések 4 277 621 Ft
- Személyi kiadások 79 100 Ft
- Járulékok 21 357 Ft
- dologi jellegű kiadások 6 976 707 Ft
ÓVODA költségvetésében
- Személyi kiadások 17 700 Ft
- Járulékok 4 779 Ft
KÖNYVTÁR költségvetésében
- Személyi kiadások 16 300 Ft
- Járulékok 4 401 Ft
MESZI költségvetésében
- Személyi kiadások 14 600 Ft
- Járulékok 3 942 Ft
HIVATAL költségvetésében
- Személyi kiadások 112 500 Ft
- Járulékok 30 375 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés összesen: 21 339 719 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület a 2016. III. negyedévi engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 38 481 117 Ft
többlettámogatást állapít meg.
A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:
ÓVODA
Személyi kiadásokra:
szociális ágazati pótlékra96 143 Ft
bérkompenzációra 146 300 Ft
Járulékokra: 65 460 Ft
307 903 Ft
MESZI
Személyi kiadásokra:
- bérkompenzációra 105 800 Ft
- szociális ágazati pótlékra 567 814 Ft
Járulékokra: 181 876 Ft
855 490 Ft
KÖNYVTÁR
Személyi kiadásokra:
- bérkompenzációra: 11 200 Ft
Járulékokra: 3 024 Ft
Könyv-és inform.eszk.vás. 545 729 Ft
559 953 Ft
POLG.HIVATAL
Személyi kiadásokra:
- bérkompenzáció 662 000 Ft
Járulékokra: 178 740 Ft
840 740 Ft
ÖNKORMÁNYZAT
Személyi kiadásokra:
- bérkompenzáció 761 628 Ft
Járulékokra: 162 864 Ft
Felújítási kiadások 11 588 220 Ft
Felújítás ÁFA 3 128 819 Ft
Szolgáltatások 174 016 Ft
Működési ÁFA 46 984 Ft
Átadott pénz működésre 20 017 000 Ft
Átadott pénz felhalmozásra háztartásnak 37 500 Ft
35 917 031 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés összesen: 38 481 117 Ft
(2) Az elrendelt előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésben átvezetendőek
(3) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.