Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2017.04.29.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

2. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását a képviselő-testület

599 182 000 Ft eredeti bevételi előirányzattal
1 238 802 200 Ft módosított bevételi előirányzattal
1 233 625 055 Ft tényleges bevétellel
valamint
599 182 000 Ft eredeti kiadási előirányzattal
1 238 802 200 Ft módosított kiadási előirányzattal
966 623 100 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2016. évi szabad maradványát 36 699 564 Ft-ban állapítja meg és jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő
helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán
rendelkezni fog.

4. § Az önkormányzat és intézményeinek 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

5. § A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.