Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.12.) önkormányzati rendelete

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2017. 05. 13

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


(1) Házasságkötés céljára a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.) házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége, a Tanácsterem szolgál.

(2) Házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(3)  A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.


2. §


(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapirat megfelelő védelme biztosított.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.


3. §


(1) Hivatali helyiségen kívüli vagy  hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, a többletszolgáltatás igénybevevői az önkormányzat részére - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel –  díjat kötelesek fizetni.

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 15 000 Ft.

(3) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a  többletszolgáltatás díja 15 000 Ft.

(4) Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 30 000 Ft.

(5) Az Önkormányzat által - a szolgáltatást igénybevevő általi igénylés alapján – biztosított többletszolgáltatás tárgyi kellékeinek és az egyéb szolgáltatások díjait a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti díjak a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(7) A többletszolgáltatás igénybevevői mentesülnek a (2)-(5) bekezdésben megállapított díj megfizetése alól, amennyiben a felek vagy az egyik fél egészségi állapota miatt kerül sor a hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre.

4. §


(1) A 3. §-ban meghatározott díjakat – kiállított számla alapján - a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73900243-18212457 számú számlája javára kell megfizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 5. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.

(2) A szolgáltatás igénybevevői a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötésre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(3)  Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötésre vonatkozó bejelentésüket az (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza és a házasságkötésre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.

5. §


(1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménykor közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül – céljuttatás jogcímén a (2) bekezdésben meghatározott díjazás illeti meg.

(2) A célfeladat eredményes végrehajtásáért megállapítandó céljuttatás mértéke:

a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén bruttó 12.000,- Ft/házasságkötés.

b) hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén bruttó 20.000,- Ft/házasságkötés.


6.  §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013 (VI.25.) önkormányzati rendelete

 (2) A rendelet meghatározott díjakat a rendelet hatályba lépését követően benyújtott házasságkötési kérelmek esetén kell alkalmazni.


Dudar, 2017. május 11. nap.Tóth Edina Kitti sk.                                                     dr. Szivák Péter sk.

  polgármester                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2017. május 12 . nap.dr. Szivák Péter sk.

       jegyző