Dudar Község Önkormányzata

10/2013. (VIII. 07.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának rendjéről

Hatályos: 2020. 10. 22

Szerkesztés...

Bevezető rendelkezések

Dudar Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40§ (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a 41§ (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a. pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§ (1) A szabályozás célja, hogy Dudar község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.


(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.


2. A rendelet hatálya


2§ (1)[1] A rendelet hatálya kiterjed a Dudar Község közigazgatási területén elhelyezkedő

1. Dudai Református Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) tulajdonát képező 576/2 hrsz-ú, valamint Dudari Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonát képező 576/1 hrsz-ú területeken az ingatlantulajdonosok által külön megállapodásban rögzített temető részekre, valamint

2. az önkormányzat tulajdonát képező 112. hrsz-ú területre (a továbbiakban együtt: köztemető).

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1§ (1) bekezdés b.) pontjában jelölt köztemető rendelkezésre álló területe temetés céljára a jövőben csak további, megfelelő műszaki kiépítés után használható.


[2]  Az önkormányzat a köztemetőkre vonatkozó fenntartási, üzemeltetési feladatait a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközséggel kötött megállapodás alapján, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben önállóan látja el.


II. fejezet

Temetkezési szabályok


3. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


(1)[3] A köztemető rendeltetésszerű használatát az alábbi önkormányzati tulajdon biztosítja:

  1. a ravatalozó épülete, a szükséges berendezési tárgyakkal, díszítő elemekkel,
  2. tároló és hűtő felszerelések,
  3. nyilvános WC,
  4. vízvételi lehetőség,
  5. ravatalozói hulladéktároló edényzet,
  6. gépjármű parkolóhely.


(2) Sírgondozás céljára a vízvételi lehetőség mindenki számára ingyenesen biztosított.


(3) A sírgondozás során keletkező hulladék, koszorú és virágmaradvány az arra kijelölt helyen, a szeméttároló konténerben ingyenesen elhelyezhető.


(4)[4] A temetőben keletkező hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközség, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat biztosítja.


(5)[5] A temető területén lévő utak rendszeres karbantartásáról a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközség, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat gondoskodik, biztosítva ezáltal a sírhelytáblákhoz (parcellákhoz) történő akadálymentes közlekedést


4. A köztemető használatának és igénybevételének szabályai


5.§ (1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és az e rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani.


(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, út fele.


(3) A temető üzemi épületének és tartozékainak, a síroknak és síremlékeknek a rongálása, beszennyezése tilos. A természetes és ültetett növényzetet óvni és gondozni kell.


(4) A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet és elszáradt növényzetet kizárólag az erre a célra kijelölt hulladéktárolóban lehet elhelyezni.


(5) A temető területére – a vakvezető eb kivételével – ebet bevinni tilos.


6.§ (1) A temetőben munkát végezni csak úgy szabad, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, eredeti állapota nem változhat. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Vasárnapi napokon mindennemű munkavégzés tilos.


(2) Búcsúztatási szertartás ideje alatt a munkavégzést szüneteltetni kell.


7.§ (1) A temetőben hangoskodni, játszani nem szabad, 14 éven aluli gyermekek a temetőben csak felnőtt kísérővel tartózkodhatnak.


(2) A temetőben rádiót, egyéb elektronikai berendezést működtetni – kivéve a búcsúztatási szertartást – nem szabad.


8. §[6] A temetési helyen kívül, díszcserjét a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat által kijelölt helyre szabad ültetni. A temetőben fát ültetni tilos.


9. § A temetőben

a) sírgondozást az elhunyt hozzátartozója,

b) temetkezési szolgáltatást az arra jogosult,

c) egyéb munkákat (sírelbontási-, állítási-, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán- vagy jogi személy

végezhet.


10§ (1)[7] A síremléket készítő vállalkozó és kőműves (továbbiakban: vállalkozók) tevékenységét a síremlék építtetője ellenőrzi és szervezi meg. A vállalkozók a munkálatok megkezdése előtt kötelesek a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a temetőgondnoknál, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzatnál bejelentkezni és a szükséges műszaki feltételeket igazolni.


(2)[8] A temetőben történő munkavégzéshez szükséges engedélyt a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat, az engedély nyomtatványon lévő kérelem kitöltése nyomán, a rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal írásban adja meg.


(3)[9] A temető fenntartási hozzájárulás díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


11§ (1)[10] A temetőben végzett vállalkozói tevékenységről a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat naprakész nyilvántartást vezet.


(2) Síremléképítéssel kapcsolatos vállalkozói tevékenység hétfőtől szombatig, 8 és 18 óra között végezhető.


(3) A munkálatok befejezését követően 48 órán belül a vállalkozó köteles a keletkezett törmeléket, fel nem használt anyagokat elszállítva gondoskodni, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.


5. A temetési hely gazdálkodási szabályai


12§ (1)[11] A temetkezési célokra használható 576/1 hrsz-ú temetőrész 4 parcellára osztott. Új sírhelyek az I. és a IV. parcellában jelölhetők ki. Az 576/2 hrsz-ú temetőrész csak a temető céljára történő kialakítást követően használható. A 112. hrsz.-ú temetőrész 2 parcellára osztott, új sírhelyek mindkét parcellában kijelölhetők.


(2)A temetőben a jelen rendelet 1. függelékében nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is kifüggesztett térkép szerint kialakított és sorszámozott temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.


(3)[12] A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül számozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell készíteni. A sorokban a temetési helyeket a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a mindenkori temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat jelöli ki. A nyilvántartó könyvet a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben a temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat vezeti.


(4)[13]A szociális temetés céljára kijelölt terület a Dudari Református Egyházközség 11/2013. számú határozatával, a jogszabályi kötelezettség teljesítéseként kijelölt terület, az 576/2 hrsz-u temetőrész 1. sz. parcellájának 1/A parcellája, melyet a rendelet 1. sz. függeléke tartalmaz. Az 1/A parcella 14x16m területű, összesen 224 m2 nagyságú terület, amely magában foglalja a 38 egyes sírhely elhelyezésére alkalmas szociális parcellát, valamint a 8 hagyományos urnás temetésre alkalmas szociális temetési helyet.


13.§ (1) Temetni, az elhamvasztott maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt helyen szabad.


(2) A temetőben

a) koporsós sírhely

b) urnasírhely

c) urnafülke

temetési helyek biztosíthatók.


14§ (1) Az elhunyt, ha az eltemetőnek nincs a köztemetőben meglévő temetkezési hely felett rendelkezési joga, akkor a halálozás szerinti sorrendben a következő temetési helyre temethető.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően lehet eljárni, ha az elhunyt a temetés helyére vonatkozóan végintézkedett, és halála idején valamely sírhely feletti jogosultsággal rendelkezett.


6. A sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


15. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c.) hármas sírhely, amely a rendelet hatályba lépését követőenúj sírhelyként nem engedélyezhető.


(2) Elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

  1. koporsós sírhelyre rátemetéssel,
  2. urnafalban urnafülkében,
  3. urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,
  4. közös sírban

lehet elhelyezni16. §(1) A temetési helyek méretei:


a) egyes sírhely: hossza 210 cm, szélessége 100 cm, mélysége legalább 200 cm

b) kettős sírhely: hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége legalább 200 cm

c.) hármas sírhely: hossza 210 cm, szélessége 240 cm, mélysége legalább 200 cm

d)[14] egyes urnasírhely: hossza 100 cm, szélessége 70 cm, felépítmény maximális magassága:120 cm.


(2) A temetési helyek közötti távolság 70 cm, a sorok közötti távolság 140 cm.


(3) Koporsós rátemetés esetén sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.


(4) Amennyiben egyes sírhelyre új temetésként urnás temetést kívánnak végezni, a sírhelyet egyes sírhely formájúként kell kialakítani.


(5)[15] Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete sorba temetés esetén: hossza 210 cm, szélessége 100 cm, mélysége 100 cm.


17. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.


(2) A sírjel nem foglalhat el a 18. § (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél nagyobb helyet.


18.§ A sírjel karbantartására, helyreállítására, felújítására a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és testi épséget, egészséget veszélyeztető állapot fennállása esetén kötelesek felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a ravatalozó épületén 90 napra ki kell függeszteni.


7.A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának díja, a temető fenntartási hozzájárulás díja, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


19§ (1)[16] A köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékének megőrzésére irányuló kegyeleti közszolgáltatásokat a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközség végzi.


(2) A kegyeleti közszolgáltatások biztosításához az önkormányzat e rendelet 4 §-ban foglalt szolgáltatások nyújtásával járul hozzá.


20§ (1) A temetőben – az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy megbízása alapján – bármely temetési szolgáltatást végző szervezet végezhet búcsúztatási szertartást, illetőleg temetéssel kapcsolatos munkát.


(2) A temetkezési szolgáltató a jelen rendeletben foglaltakat köteles betartani.


(3)[17] A temetkezési szolgáltató tevékenységét a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben temetőgondnok, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben az önkormányzat általa a rendelet 4. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány alapján kiállított engedély birtokában kezdheti meg.


21§ (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év,

[18]c) urnafülke esetén 25 év,

d) urnasírhely esetén 10 év,


(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra ismételten meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a fenntartó bizonyítja, hogy a területet ennél rövidebb időn belül átalakítja vagy más célra használja fel.


(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha

a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,

b) a temetési hely megszűnik.


(5) Megszűnik a temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest

a) új temetési helyre történő áthelyezésével,

b) elhamvasztással, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.


(6) A jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni, ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni.


22 § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A megváltási díj mértékét az önkormányzat, a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések előírásai szerint, az egyházközséggel történt egyeztetés alapján állapítja meg.


(2)[19] A temetési hely megváltási díjak mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(3)[20] [21]A megváltási díjat a temetési hely kijelölése előtt, illetőleg a rendelkezési jog leteltéig a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközségnél, a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti temetőben, illetve a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben kiépített urnafülke megváltása esetén az önkormányzatnál kell befizetni.


(4)[22] A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti temetőben az egyházközség  az egyházfenntartó járulékot megfizetőknek mentességet biztosít a sírhelymegváltás megfizetése alól.


III. Fejezet

8. Záró rendelkezések


23§ (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


24§[23]  Ez a rendelet a következő mellékletekkel érvényes:

       1. melléklet: temetőben történő munkavégzéshez szükséges engedély nyomtatvány,

       2. melléklet: a temető fenntartási hozzájárulás díja,

       3. melléklet: a temetési hely megváltási díjak mértéke,

       4. melléklet a temetőben történő temetési szolgáltatás végzéséhez szükséges engedély nyomtatvány.


25§ Jelen rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.


26§ Jelen rendelet kihirdetéséről, annak az önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételével a jegyző gondoskodik.                    Tóth Edina Kitti                                                                                                           Szafner József


                     polgármester sk.                                                                                                          jegyző sk.


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dudar, 2013. augusztus 07.
Szafner József
   jegyző sk.

[1]

A rendelet szövegét a 2/2016 (I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[3]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[4]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[5]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[6]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[7]

A rendelet szövegét a 2/2016 (I.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[8]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[9]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[10]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[11]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[12]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[13]

A rendelet szövegét a 15/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be. Hatályos: 2014. január 01-től

[14]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[15]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 10.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[16]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 11.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[17]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a iktatta be. Hatályos: 2016. január 30-tól

[18]

A rendelet szövegét a 13/2020. (X.21.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020. október 22-től

[19]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 13.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[20]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[21]

A rendelet szövegét a 13/2020. (X.21.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2020. október 22-től

[22]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 14.§-a iktatta be. Hatályos: 2016. január 30-tól

[23]

A rendelet szövegét a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15.§-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól