Dudar Községi Önkormányzat képviselő testületének 17/2015 (VII.21..) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 08. 08

Dudar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya Dudar község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.


2. §


(1)   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2)   A talajterhelési díjat az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Dudar Község Önkormányzata 73900243 - 11071132 számú talajterhelési díj beszedési számla javára.


3. §


A szennyvíz-csatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével,

b) a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról.


4. §


A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vízfelhasználásának átalányát a rendelet 1. melléklete alapján kell meghatározni.


5. §


A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.
6. §


A kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetés alól, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem igazoltan kisebb, mint a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.


7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)[1] Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 8/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet.
                           Tóth Edina Kitti  sk.                                 dr. Szivák Péter sk.
                             polgármester                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. július 21.dr. Szivák Péter  sk.

       jegyző[1]

A rendelet szövegét a  20/2015 (VIII.7.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. augusztus 08-tól

Mellékletek