Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XII.15..) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2019. 06. 18


Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja, hatálya

                

1. § [1] A rendelet célja Dudar község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával;

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.


2. § (1) A helyi védelem célja Dudar településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.


(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.


(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.


3. § E rendelet alkalmazásában:

 • Arculati terv: a tervezett építmény elhelyezésével, építésével összefüggésben készített olyan dokumentáció, mely a tervezett építmény élő, élettelen természetes, és meglévő épített környezethez való illeszkedését bemutató, színes, a jelenlegi és a tervezett tájképet, látképet több szempontból rögzítő és a tervezett beillesztett építményt tartalmazó, perspektívikus megjelenítés fotódokumentációba illesztve.


 • Cégreklám: cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást ismertető, népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítés, üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklám.

                                                                                                

 • Helyi egyedi védelem alatt álló érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.
 • Helyi egyedi védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény (Építész, településmérnök, statikus, illetve műemléki szakmérnök végzettségű) személy, szervezetek, vagy azokat foglalkoztató szervezet által készített olyan szakvizsgálat, amely a védelem alatt álló épület, építmény vizsgálatát követően részletezi annak állagában, esztétikai megjelenésében, szerkezetében végbement folyamatokat, és annak eredményét, mely alapján a védelem oka már nem áll fenn. 
 • : Az épület rövidebbik homlokzatának szélessége. Az utcai homlokvonal esetében a homlokzat szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú épületkiugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal oldalkert felé eső sarokpontján, annak síkjára állított 45 fokos egyenes érint.
 • Funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;
 • Harmónia és egyensúly: a részek egybetartozásának érzését keltő látványtulajdonság.


 • Információs vagy más célú berendezés: az önkormányzat hirdető berendezései és a közösségi tájékoztató információs rendszer elemei, melynek mérete legfeljebb 11 m2, és melynek reklám céljára szolgáló felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám, illetve helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés.


 • Karám: Szabadon tartott állatok tartására és védelmére szolgáló, vesszővel vagy deszkával vagy egyéb faanyagból körbe kerített olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 30%-át nem haladja meg.


 • Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
 • Óriásplakát: a DIN A0 méretet meghaladó méretű plakát.


 • támfal: betonba vagy szárazon rakott válogatott kövekből összeállított önállóan állékony, látszó felületében háromdimenziós látványt nyújtó falszerkezet.


 • Terméskő borítású támfal: Tégla vagy egyéb falazó elemekből épített önállóan is állékony szerkezet utólagosan ragasztott burkolata, mely természetes terméskövekből, méretre vágva úgy készül, hogy a látszó terméskő felületeknél a terméskő kétdimenziós látványt nyújtó alkalmazása nem megengedett.


 • Tömör kerítés: Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 80%-nál nagyobb mértékben korlátozott.


 • Zárt kerítés: A település területén történetileg kialakult kerítések kapubálványokkal, pillérekkel tagolt, tömör falazott kerítés (kő, tégla) deszka vagy kovácsoltvas kapukkal.II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM


2. A helyi egyedi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

4. § (1) A helyi egyedi védelem célja Dudar község településképe és történelme szempontjából meghatározó műemléki védettséget nem élvező épített értékek, valamint a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A település épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.


(3) A helyi egyedi értékvédelem feladata különösen:

a)    a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes:

aa)       településkarakter, településszerkezetek,

ab)       épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények, építményhez tartozó földrészlet és annak jellegzetes növényzete,

ac)       településkép, utcaképek és látványok,

ad)      műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, utcabútorok,

továbbiakban együtt védett értékek – körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

b)    a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.


(4) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletével a megóvandó épített értékeit helyi védelem alá helyezi. A helyi védelem alá helyezett értékek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület e rendelettel, és annak módosításával dönt.


(2) A helyi egyedi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy hivatalból az önkormányzat kezdeményezheti, továbbá a településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány is javaslatot tehet.


(3) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 • a védendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
 • azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),
 • a védelem indoklását

 • a kezdeményező nevét, megnevezését, címét, székhelyét.


(4) A védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 • a védelem alól törlendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
 • azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),
 • a védelem megszüntetésének okait,
 • a védelem megszüntetését alátámasztó szakmai véleményt,
 • a kezdeményező nevét, megnevezését, címét, székhelyét.


(5) A védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

 • a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül;
 • a védett terület, érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette;
 • a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg;
 • a védett érték magasabb védettséget kap. A helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.


6. § (1) A helyi egyedi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész gondoskodik.


(2) Amennyiben az értékvizsgálat, vagy védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény nem a településrendezési terv részeként, hanem önálló munkarészként készül, ahhoz csatolni kell:

 • a döntést előkészítő települési főépítész szakmai véleményét,
 • a területileg illetékes kulturális örökségvédelmi szakhatóság támogató véleményét.


 1. A döntés előkészítése során - a Képviselő-testületi döntés segítéséhez - beszerezhető még az érdekeltek álláspontja.


 1. A helyi védettség alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:
 • az érintett ingatlanok tulajdonosait (vagyonkezelőit),
 • az érintett helyi, szakmai, társadalmi szerveket, egyesüléseket,
 • műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját.


(5)   Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.


(6) A helyi egyedi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.


(7)   A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítést követően 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


(8)   A kifüggesztés időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat, valamint a védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény megtekintését a településen biztosítani kell.


7. § (1) A helyi egyedi védelem elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:

 • az érdekelteket,
 • az illetékes építésügyi hatóságot,
 • az illetékes örökségvédelmi hatóságot.


(2) A helyi egyedi védelem alá helyezés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A helyi egyedi védelem megszüntetését követően a védelmet az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell.


(3) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.


[2]8. §  (1) Az Önkormányzat képviselőtestülete a védelemre javasolt épített értékeket - a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg soron kívül legfeljebb egy éves időtartamra rendelettel ideiglenes egyedi védelem alá helyezheti.


(2) Az ideiglenes egyedi védelem alatt álló értékekre a helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.


(3) Az ideiglenes egyedi védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével, illetve a védetté nyilvánításról szóló döntés hatályba lépésével.


(4) Amennyiben a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt az ideiglenes egyedi védelmet meg kell szüntetni.


(5)Az ideiglenes egyedi védelem elrendeléséről, illetve megszüntetéséről 7. § (1) bekezdésben felsoroltakat értesíteni kell.


(6)Az ideiglenes egyedi védelem alá helyezés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az ideiglenes egyedi védelem megszüntetését követően a védelmet az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell.


(7)Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.


9. § (1) A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját, kivéve, ha csak egyes részei kerültek védetté nyilvánításra – védelem illeti.


(2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek bővítése, felújítása (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során általános védelem esetén az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások engedélyezhetők. Amennyiben csak egyes részletek kerültek védelemre akkor csak a védendő rész megőrzése kötelező.


(3) Az általános helyi egyedi védelem alatt álló építmények helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél:

 • az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;
 • az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:

ba) a homlokzat felületképzését;

bb) a homlokzat díszítő elemeit;

bc) a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezete, az ablakok osztását;

bd) a tornácok kialakítását;

be) a lábazatot, a lábazati párkányt;

 • az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők;
 • új parapet-konvektor vagy klímaberendezés, parabolaantenna közterületről is látható egysége nem helyezhető el.
 • az építmények homlokzatán, kerítésén csak legfeljebb 1,5 m2 méretű cégreklám helyezhető el úgy, hogy:

ea) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a településképben a közterületei felőli látványban, és

eb) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a helyi egyedi védelem alatt álló épületben,

ec) nem adhat ki zajt, mesterséges fényt, és

ed) a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el, alakítható ki.

 1. Nem általános védelem, hanem egyes épületelem védelme esetén a fentiekből csak az adott épületrész rá vonatkozó előírását kell figyelembe venni.


(5) A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése előtt a települési főépítész véleményét be kell kérni. A települési főépítészi kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt példányszámú tervdokumentáció további egy sorozatát, továbbá az alábbiakat:

 • a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját,
 • az anyaghasználatra, színezésre és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,
 • a munkák által érintett építményrészek, ornamentális és figurális díszítések, belső dekoratív falfestések, és a környezet jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját,
 • a zöldterületet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és növényjegyzéket, valamint a kialakításra vonatkozó kertépítészeti tervet.


(6) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(7) Helyi egyedi védett épület bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület, épületrész bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.


10. § Helyi egyedi védelem alatt álló műtárgyak, keresztek, emlékek felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.


11. § (1) A védelem alatt álló értékek jókarbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.


(2) A védelem alatt álló értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.


12. § (1) Az Önkormányzat a helyi egyedi védelem alá helyezett értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatásának mértékét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.


(2) A támogatás adott ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között - a képviselő-testület állapítja meg.


              13. § (1) A támogatás pályázat alapján nyerhető el. A Képviselő-testület minden év április 30-ig pályázatot ír ki, amennyiben az az évi költségvetésben megfelelő forrás áll rendelkezésre és meghatározza a pályázati feltételeket. A kérelmek beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt.


 1. A pályázatot .


(3) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt,
 • Amennyiben a munka nem engedélyköteles:

ba)       a tervezett felújítás részletes leírását,

bb)      helyszínrajzot,

bc)       az ingatlan tulajdoni lapját,

 • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,
 • a megpályázott munka elkészülésének határidejét,
 • a megpályázott összeg megjelölését, a felhasználásának tervezett módját és határidejét
 • előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.


(4) Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott.


(5) A támogatás odaítélését követően a pályázat nyertesével megállapodást kell kötni, mely tartalmazza a megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait.


(6) A támogatás kifizetésére a támogatott munka elvégzése után benyújtott elszámolást követően kerülhet sor.


(7) A támogatási keret az egyedi védelem alá helyezett értékek felújítása mellett tájékoztató füzetek, kiadványok, megjelentetésére, kiállítások szervezésére, védettség tényét megjelölő táblák elhelyezésére, népszerűsítő előadások megtartására és a védelem alá helyezett érték megmentését elősegítő pályázati források lehívására is felhasználható.


14. §  (1)         A helyi egyedi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.


(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

 • megnevezését, jelenlegi és egykori rendeltetését,
 • pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 • tulajdonos, kezelő, (bérlő) nevét, címét,


 • minden a védelem alá helyezés során keletkezett ügyiratot,
 • annak leírását, hogy mitől védett a védett érték vagy annak egy része,
 • a védelem alapjául szolgáló értékvédelmi javaslatot, örökségvédelmi adatlapot,
 • az eredeti tervdokumentáció másolatát – ha ez rendelkezésre áll,
 • a védett érték felmérési terveit – amennyiben ezek beszerezhetők, illetve előállíthatók,
 • minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. (pl. védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek másolatát, milyen támogatást kapott).


 1. A nyilvántartás vezetéséről közreműködésével gondoskodik.


15. § (1) A védett építmény, közterülettel határos építményrész, közterületi műtárgy csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: Dudar Község Önkormányzata védetté nyilvánította – (évszám).


(2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyeztetéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla megőrzése és karbantartása a tulajdonos feladata.


(3) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a védettség közzétételével egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. Ebben az esetben kezdeményezni kell a helyi védelemnek az ingatlan-nyilvántartásból való törlését


16. § Helyi területi védelem alatt áll a település belterületének településképi szempontból meghatározott területe, mely területeken a területi védelem

a) a településszerkezet,

b) a telekstruktúra,

c) az utcavonal-vezetés,

d) az utcakép,

e) a település- és tájkarakter elemek

megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.


III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK


3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása


17. § Településképi szempontból meghatározó területnek minősülnek az alábbi településrészek:

 • „Falusias” karakterű területek
 • „Gazdasági” karakterű területek
 • „Mezőgazdasági” karakterű területek
 • „Erdő” karakterű területekIV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK


18. § (1) A település területén kötelező a telekstruktúra, a kialakult utcakép jellegzetességeinek, karakterének megtartása az alábbiak szerint:

 • kialakult utcavonal,
 • kialakult tetőgerinc irány,
 • hagyományos tömegformálás,
 • 30-45 fokos tetőhajlásszögű tető,
 • hagyományos külső megjelenés: vakolt, fa, illetve kőburkolatú homlokzat, természetes anyagok használata,
 • technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül klímaberendezés, szellőző csak az épület utcai homlokzatán kívüli helyre (az épület egyéb homlokfalára) helyezhető el, napenergia hasznosító berendezés a tetősíkba telepíthető,
 • házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatán kívüli helyre helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, a telkek udvarán, az épület egyéb homlokzatán helyezhető el,
 • beépítési móddal, építési hellyel kapcsolatos kötelező előírás, hogy az építményt az építési helyen belül úgy kell elhelyezni, hogy az igazodjon a szomszédos építmények és az utcában elhelyezett építmények többségének építési helyen belüli elhelyezkedéséhez az egységes településkép érdekében.


 1. A település közterületein és beépítésre szánt területén és településképi szempontból meghatározó területein kizárólag a 3. mellékletben felsorolt növények telepíthetők.4. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények


19. § (1) A település területén a tetőhéjalásnál kizárólag melléképületek, gazdasági épületek vonatkozásában alkalmazható az alábbi építési anyag:


 • műanyag hullámlemez.


(2) A település területén támfalak vagy természetes anyagúak (terméskő támfal, vagy terméskő borítású támfal), vagy kizárólag vakolt felületűek lehetnek.


(3) Az épületek csak magas tetővel létesíthetők. A fő tömeget meghatározó tető hajlásszöge az övezetben 30-45 fok közötti legyen.


(4) A település területén új építményen többszintes tetőtér nem alakítható ki. Meglévő építményen csak abban az esetben létesíthető többszintes tetőtér, ha az nem jár a tető szerkezetének, formájának átalakításával és igazolható szerkezeti-statikai teherbíró képessége.


(5) A lakóövezetek telkeit általában a helyben kialakult anyag és formavilágú kerítéssel lehet bekeríteni.

[3]A kerítés max. 180 cm magas lehet.

Élő sövény estében sövénybe húzott sima dróthuzal is alkalmazható. Látszó tömör betonfelület, 80 cm magas lábazati magasság felett nem megengedett még belső kerítésnek sem. Útkereszteződéseknél lévő kerítés mezők, ahol a kerítések beleesnek a kilátási háromszögbe, csak drótfonat alkalmazható,

[4]max. 30 cm magas lábazattal


 (6) Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Dudar község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete (a továbbiakban: R.) szerinti lakó és településközponti vegyes területén szélerőmű, szélgép (generátor) elhelyezése tilos.
6. Az egyes építési övezetek sajátos előírásai


20. § (1) Az R. szerinti Vt övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 • Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A fő tömeget meghatározó tető hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45°-nál meredekebb nem lehet, kivéve a templomot, ahol a kialakult szerinti lehet. Égetett agyagcserép ill. ahhoz színben és formában alkalmazkodó egyéb héjalás alkalmazandó. A hagyományos korcolt lemezfedés engedélyezett.
 • [5]Az övezet telkeit a helyben kialakult anyag és formavilágú max. 160 cm magas kerítéssel lehet bekeríteni.
 • A településközpont vegyes övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
  • az egyes telkek területének legalább 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
  • a telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
  • a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.


(2) Az R. szerinti Vk övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

 • Amennyiben az épületek magastetővel készülnek, úgy a fő tömeget meghatározó tető hajlásszöge 45°-nál meredekebb nem lehet. Égetett agyagcserép ill. ahhoz színben és formában alkalmazkodó egyéb héjalás alkalmazható, kivéve az alacsony hajlású ill. lapostetőt. Csak épített kémény (szerelt nem) létesíthető.
 • A településközpont vegyes övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
 • az egyes telkek területének legalább 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
 • a telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
 • a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.


(3) Az R. szerinti  Gksz és Gip övezetekben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 • A Gksz és Gip övezetekben épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. Ez alól kivétel a technológiai torony, ahol lapostető is megengedett.
 • Gazdasági területeken


(4) A K-b övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 • [6]A meglévő külszíni művelésű bányák a rajtuk található természeti értékek miatt kizárólag a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel üzemeltethetők.
 • [7]A bányavállalkozónak a művelés során a környezetbe illesztésről, valamint a humusz védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia kell.
 • A bányászati hasznosítás során átalakított terület tájbaillesztése, ill. a terület újrahasznosítása érdekében az övezetben a bányászati tevékenység felhagyását követően tájrendezési terv alapján komplex tájrehabilitációt kell végezni, melyet a bányászati tevékenység felhagyásának ütemében folyamatosan kell megvalósítani. (A tájrehabilitáció tereprendezést, talajtakarást és növénytelepítést kell, hogy magába foglaljon.)
 • A tájba illesztés elősegítése miatt a növénykiültetési terv készítése során a térségben honos fajok alkalmazását kell előnyben részesíteni. Az ajánlott tájhonos, lombhullató fa- és cserjefajokat a HÉSZ függeléke tartalmazza.


(5) A Z övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 •   Az övezetben az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet, gyep a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
 • [8]A zöldterületeken elhelyezésre kerülő épületek, építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) lehetnek.
 • Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése kizárólag kertépítészeti terv alapján történhet. A kertépítészeti tervnek legalább kertrendezési tervet (léptéke M 1:200), favédelmi tervet, növénykiültetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesítmények részletrajzait és műleírást kell tartalmaznia.
 • A település közterületi zöldfelületeinek védelme érdekében:
  • A kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról jellegének és értékének megfelelően, legalább az 1 m magasságban mért törzsátmérő mértékéig kell a növényzet kivágójának gondoskodnia. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként meg kell határozni.
  • [9]A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját (pl.: a térségben honos fajok alkalmazásának előnyben részesítése), a telepítés helyét és idejét az építési hatóság meghatározhatja.


(6) Az Erdőterület övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 • A tájkarakter védelme miatt egyenként maximum 300 m2 bruttó beépített területű épületek helyezhetők el.
 • Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 35°-45°közötti szimmetrikus tető hajlásszöggel létesíthetők.
 • Az erdőterületeken kizárólag vadvédelmi kerítés létesíthető szakmailag kellően megindokolt esetekben. Tömör kerítés az erdő övezetekben nem alakítható ki.
 • [10]A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterületeken erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók.
 • [11]Az ökológiai hálózat részét képező erdőterületeken a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, ill. természetközeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó, természetközeli erdőművelés (szálaló vágás, őshonos fafajokkal történő erdőfelújítás), ill. a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés folytatandó.
 • Erdőterületen erdőgazdálkodás kizárólag az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdőbirtokossági társulás) belső előírásai szerint történhet.
 • Az erdőterületek létesítéséhez (fásításhoz és erdőtelepítéshez), fakitermelési munkák végzéséhez, az erdőterületek igénybevételének minősülő tevékenységekhez (kivonás, időleges kivonás, rendeltetésszerű használatot akadályozó létesítmény elhelyezése), erdőterületek megosztásához az erdészeti hatóság és a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulása szükséges.


(7) Az Má övezetben az alábbi általános követelmények érvényesek

 • [12]lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el,
 • önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el,
 • [13]vízfolyások mentén 50-50m-es sávban, állóvizek mentén 100 m-es sávban épületek, építmények nem helyezhetők el, a gyep művelésű területhasználat megőrizendő,
 • az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők,
 • állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében előírt környezetvédelmi, közegészségügyi előírások betartásával történhet,
 • kerítés kizárólag fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból építhető. Tömör kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthetők


 (8) Az Má korlátozott övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

 • [14]  Az övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.
 • Az övezetben a gyepterületek, nádasok, ligetek, facsoportok megtartandók, további fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet.
 • Az övezet teljes területén átjátszó állomás nem helyezhető el, energia és hírközlő vezetékek terepszint alatt helyezhetők el.
 • [15]Az övezetben a gyep művelési ág megváltoztatása, ill. műszaki infrastruktúrahálózat és építményeinek elhelyezése (közmű és közút építése) a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel történhet.
 • [16]Az övezet területén lehetőség szerint extenzív jellegű, természet-, ill. környezetkímélő gazdálkodás folytatandó.


 (9) Az Má-1 övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek:

 • Az övezetben a 100 m2-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakítandók ki.
 • Az övezetben az épületek maximális szélessége 12 m lehet.
 • [17]Az árutermelő mezőgazdasági övezetben több telekből álló birtoktest kialakítható. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb beépíthetőség (1%) a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t eléri és a beépítés a szomszéd telek rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti, továbbá a természeti érték megőrzését nem korlátozza, ill. veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági terület figyelembe vehető. A birtokközpont telkén a beépítettség a 25%-ot nem haladhatja meg.
 • [18]A birtokközpont telkének legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
 • A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal legalább 10 m széles, honos növényfajokból álló, többszintű növénysáv (fasor, alatta cserjesávval) létesítendő.
 • A mezőgazdasági területeken szélerőmű-park kizárólag környezeti hatásvizsgálat alapján, környezetvédelmi engedély birtokában alakítható ki.
 • A szélturbinák kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha működésük során a települési környezetvédelem (pl. környezeti zaj elleni védelem), továbbá a természet védelme (pl. madárvédelem), az ökológiai kapcsolatok zavartalan fennmaradása biztosítható.


7. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése


21. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

 • területi védelem alatt álló területek,
 • településképi szempontból meghatározó területek,
 • műemlék területe, műemléki környezet területe,
 • temető területe,
 • régészeti lelőhely területe,
 • Natura 2000 terület,
 • országos ökológiai hálózat mag-, folyosó és pufferterülete,
 • helyi jelentőségű természetvédelmi terület,
 • az R-ben erdőterületként szabályozott területek,
 • a törvény erejénél védett források területe,
 • tájképvédelmi terület.


(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek az (1) bekezdés alá nem tartozó beépítésre nem szánt területek.8. A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó követelmények


22. § (1) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti villamosenergia hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is

 • településképi szempontból meghatározó területen,
 • a helyi védelemben részesülő területen,
 • tájképvédelmi területen,

a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.


(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti vezetésűek

 • villamosenergia hálózati rekonstrukció,
 • közvilágítási hálózati rekonstrukció

során a vezetékeket a meglévő oszlopsorra illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózat csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.


(3) Beépítésre nem szánt területen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

 • Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
 • Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni.


(4)   Új villamosenergia ingatlan-bekötést a beépítésre szánt területeken és beépítésre nem szánt területek villamosenergia ellátást igénylő telkeinél is földalatti csatlakozással kell kiépíteni akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.

 

23. § (1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. Amennyiben a területen nincsen meglévő föl feletti vezetésű villamos energia hálózat, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.


(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.


(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.


24. § (1) Új antenna telepítésénél 500 m-es körzetben már meglévő antenna előfordulása esetén - ha az nem lakóterületi, vagy településközponti övezetben fekszik – az antennát azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.


(2) Belterületi építési övezetek területein antenna csak meglévő építményre telepíthető közterületről nem látható építményrészre.9. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények25. § (1) Dudar község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.


26. § (1) Hirdetési célú berendezés a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illeszkedően csak úgy helyezhető el, hogy az ne akadályozza a térfigyelő kamera rendszer látószögét, a közterületek és az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet.


(2) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.


(3) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 1200 lumen vagy 80 Watt mértéket meg nem haladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatóak.


(4) A közérdekű molinó, az építési reklámháló kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.


(5) [19]Dudar község közterületein reklámhordozók egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve a funkcionális célokat szolgáló utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.


(6) Minden kialakításra kerülő reklámhordozón, tartós kivitelben, olvashatóan fel kell tüntetni annak tulajdonosának adatait (nevét és címét).


(7) A hirdetési célú berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról.


(8)[20] Ingatlanonként 1 db, maximum 0,5 m²-es nagyságú, az ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla az épület falán, ablakában vagy az ingatlan kerítésén, a homlokzat vagy a kerítés síkjában helyezhető el. Beépítetlen ingatlanon az ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla mérete nem haladhatja meg a 3 m²-t.


(9) A település területén zajreklám nem helyezhető el.


27. § (1) A hirdetési célú berendezést az elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles haladéktalanul eltávolítani, ha:

a) az építési vagy közterület-használati engedélyben, a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolásban meghatározott határidő lejárt vagy a feltétel bekövetkezett,

b) a hirdetési célú berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, a hirdetési célú berendezés aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került,

c) a hirdetési célú berendezés elhelyezését szolgáló közterület településfejlesztési vagy más célú felhasználása válik szükségessé,

d) egyéb fontos közérdek (például út- vagy közműépítés) azt indokolja.


(2) A hirdetési célú berendezés akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül.


28. § Cégérek, cégtáblák és cégfeliratok csak homlokzati felületen vagy arra merőlegesen helyezhetőek el, az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival összhangban, kiterjedésük egyenként nem haladhatja meg az 0,8 m²-t, és összességében nem lehet nagyobb, mint a homlokzat 5%-a.


29. § Évente összesen tizenkét naptári hét időszakra a polgármester eltérést engedhet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott tilalmak és követelmények alól, ha a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében az szükséges.


V. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

10. Rendelkezés a szakmai konzultációról


30. § (1) A polgármester kérelemre szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.


(2) A szakmai konzultáció iránti kérelem benyújtható papír alapon vagy elektronikus úton.


(3) A szakmai konzultáció iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét,

b) a kérelmező elérhetőségét (telefonszám és amennyiben van e-mail cím),

c) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát és

d) a tervezett építési tevékenység rövid leírását.


(4) A szakmai konzultáció a településképi követelményeken túl a településrendezési eszközben található követelményekre is kiterjed.


(5) A konzultációról készült emlékeztetőt a polgármester nyilvántartásba veszi és 15 napon belül postai vagy elektronikus úton eljuttatja a kérelmezőnek.


VI. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG


11. A településképi kötelezési eljárás


31. § (1) A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - a hatályos eljárási törvény alapján – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.


(2) A kötelezési eljárás lefolytatható az építési tevékenységgel összefüggésben megtartott szakmai konzultáció eredményeképpen kiadott emlékeztetőben foglalt, vagy a településképi véleményben foglalt településképi követelmény figyelmen kívül hagyásával megvalósult építés esetén. Kötelezési eljárás lefolytatható úgy is, hogy azt nem előzte meg szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás.


(3) A kötelezési eljárás lefolytatható hivatalból, vagy kérelemre.


(4) Kötelezési eljárást kezdeményező kérelem az önkormányzatnál írásban nyújtható be, és a kérelemben meg kell jelölni, hogy a rendelet mely szakaszában foglalt településképi követelmény nem teljesülése miatt történik a kezdeményezés.


(5) A polgármester a tényállás tisztázása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását.


(6) A településképi kötelezés irányulhat építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására.


12. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke


32. § (1) A polgármester településképi bírságot szab ki a lefolytatott településképi kötelezési eljárás során a magatartás elkövetőjével szemben, amennyiben megállapítja, hogy az építési tevékenységre

[21]a korábban kiadott szakmai konzultáció eredményeképpen kiadott emlékeztetőben vagy a

[22] [23]településképi véleményezési eljárás során kiadott véleményben foglalt

településkép követelmény megsértésével került sor.

(2) [24]A polgármester településképi bírságot szab ki azzal szemben, aki a lefolytatott településképi kötelezési eljárás során kiadott településképi kötelezést tartalmazó jogerős határozatban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(3)[25] A településképi bírság összege 10 000 - 1 000 000,- Ft. A településképi bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.

(4) [26]A településképi bírság kiszabásakor a polgármester mérlegeli a jogsértő magatartás súlyát, különösen a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát. A polgármester a bírság kiszabása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását a településkép védelméhez fűződő érdeksérelem mértékének megállapítása érdekében.

(5) [27]A befolyt településképi bírságot az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli. A befolyt bírság összege kizárólag a közterületek, utak járdák felújítására, fejlesztésére, építésre, továbbá a helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatása érdekében a Környezetvédelmi Alap bevételének növelésére lehet felhasználni. A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt az előző évben befolyt településképi bírság felhasználásáról.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK


13. Hatálybalépés


33. § (1) Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg nem alkalmazhatók az R-ben meghatározott településképi követelmények.17. Átmeneti rendelkezések


34. § E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről szóló 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdésének a)-b) pontja, 5. § (3) bekezdés c) pontja, 7. § (4) bekezdése, 1. mellékletének 2. pontja.                   Tóth Edina Kitti   sk.                                                  dr. Szivák Péter sk.

                      polgármester                                                                jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 15.

dr. Szivák Péter sk.

     jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[5]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[6]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[9]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[10]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[11]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[12]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[13]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[14]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[15]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[16]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[17]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[18]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[19]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[20]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[21]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[22]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[23]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[24]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[25]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[26]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

[27]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019 (VI.17.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2019. VI. 18-tól

Mellékletek