Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(III.18) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 14

Szenyér Község  Képviselő - testületének

1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

/egységes szerkezet / [1]

Szenyér Község Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, továbbá a 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.A rendelet hatálya

1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

1) A rendelet hatálya az önkormányzatra annak szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A képviselő- testület a címrendet 1. melléklet szerint állapítja meg. A felújítás és a fejlesztés külön-külön egy-egy cím.

2.§

(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

a) kiadási főösszegét                                                                  84.427 e Ft-ban

                            1. költségvetési kiadások összegét                 84.427 e Ft-ban

                            2. finanszírozási célú kiadások összegét                 0 e Ft-ban

b) költségvetési bevételeinek összegét                                       84.427 e Ft-ban

c) költségvetési bevételeinek és kiadások egyenlegét                  12113 e Ft-ban

                            1. működési célú összegét                              11593 e Ft-ban

                            2. felhalmozási célú összegét                             520 e Ft-ban

állapítja meg.

(2)[3]A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 12.113 e Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – melyből 520 e ft.  felhalmozási célú, és 11593 e ft  működési célú – az előző évben képződött pénzmaradvány - igénybevételével finanszírozza.

(3)Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4-5. melléklet szerint határozza meg.

II. Költségvetési bevételek

3.§.

(1)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 4. melléklet alapján határozza meg.

(2)[4] A képviselő-testület a működési bevételek összegét 71.773 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 12.654 e Ft-ban állapítja meg.

(3)Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és a 2013. évi állami és önkormányzati támogatását a 4. melléklet alapján határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A bevételek szakfeladatonkénti bontását a 14. melléklet hagyja jóvá.

III. Költségvetési kiadások

                                                                         4.§.

(1)[5] Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a

következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 71.773e Ft,

ebből: - személyi jellegű kiadások. 21.893 eFt

- munkáltatót terhelő járulékok:       3.722 eFt

- dologi kiadások:                          16.390 eFt

- egyéb működési kiadások            29.768 eFt

(2)A képviselő- testület a szociális kiadások célonkénti összegét 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület a tervezett szakfeladatok cél kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 5. melléklet szerint, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

(1)[6] Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen:    12.654   e Ft,

ebből:   - beruházások előirányzata:   9454 eFt,

- felújítások előirányzata:      1.000 eFt,

- egyéb felhalmozási kiadások: 2.200 eFt.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására a hitelfelvételt a 3. melléklet szerint 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

V. Általános és céltartalékok

7.§.[7]

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 1.726 e Ft működési céltartalékot, 2.200 eFt összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg.

Mérleg

8.§.

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhasználási ütemterv

9.§.

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 8. melléklet alapján állapítja meg.

V. Költségvetési létszámkeret

12.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 20 főben, a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

VI. Közvetett támogatások

13.§.

A képviselő-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

VII. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

14.§.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 15.(1)-(5) §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

15.§.

(1)A kötségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2)Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az 368/2011. (XII.31) kormányrendelet továbbiakban: Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3)Az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználható.

(4)A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(5)A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 14.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

16.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra felhatalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

17.§.

(1) A létszámnövekedést csak a képviselő-testület – engedélyezheti.

(2) Társulásban fenntartott intézménynél a betöltés a vonatkozó társulási megállapodás rendelkezései szerint történik. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18.§

(1) A szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésben való döntéshez a döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok

(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

19.§.

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő  közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 20. §. (1) – (6) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a községi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető összegét a 18. mellékletben állapítja meg

20.§.

(1)Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről,

 a támogatás összegéről,

 a felhasználás határidejéről,

 a rendelkezésre bocsátásnak

(folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről,

 az elszámolási kötelezettség

szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett

támogatás visszafizetési rendjéről. megállapodást köt.  

(2)A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének,

valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3)A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5)A 18. melléklet pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(6)Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

VIII. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21.§.

(1) A céltartalék terhére megvalósuló önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő

évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

.

22.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításáról dönt, döntés hiányában a lebonyolító a Közös Hivatal.

.

23.§.

(1)Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező

nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A

következő leltározást 2014. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2)Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

IX. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

24.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök -elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, -államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2)Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

X. Pénzellátás szabályai

25.§.

(1)Az önkormányzat pénzellátását az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások,és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

26.§

XI. Köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke 2013-ban a közös hivatalban és a Cafetéria mértéke

(1). A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítését a képviselő- testület 2013- ra 10% -os mértékben állapítja meg mind a a közép mind pedig s a felsőfokú végzett köztisztviselőkre.

(2) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban a Cafetéria mértéke megegyezik a 2013 évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft-tal.

XII. Átmeneti rendelkezések

27.§.

A költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

XIII. Vegyes és záró rendelkezések

28§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szenyér, 2013. március 14.

                   Bogdán Imre sk.                         Hoffmanné dr. Németh Ildikó sk.

                        polgármester                                                 jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. szeptember 23.

                                                     

                                                                                      Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző

 

[1] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet , hatályos 2013. szeptember 24..

[2] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 1. §- (1) bekezdése , hatályos 2013. szeptember 24.

[3] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 1. §- (2) bekezdése , hatályos 2013. szeptember 24.

[4] Módosította a 11/2013(IX.23.) számú rendelet 2.§-a, hatályos 2013. szeptember 24.

[5] Módosította a 11/2013(IX.23.) számú rendelet 3.§-a, hatályos 2013. szeptember 24.

[6]  Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 4.§-a, hatályos 2013. szeptember 24.

[7] [7]  Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2013. szeptember 24

Szerkesztés...

Szenyér Község  Képviselő - testületének

1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

/egységes szerkezet / [1]

Szenyér Község Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, továbbá a 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.A rendelet hatálya

1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

1) A rendelet hatálya az önkormányzatra annak szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A képviselő- testület a címrendet 1. melléklet szerint állapítja meg. A felújítás és a fejlesztés külön-külön egy-egy cím.

2.§

(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

a) kiadási főösszegét                                                                      97273 e Ft-ban

                            1. költségvetési kiadások összegét                       97273 e Ft-ban

                            2. finanszírozási célú kiadások összegét               0       e Ft-ban

b) költségvetési bevételeinek összegét                                              97273e Ft-ban

c) költségvetési bevételeinek és kiadások egyenlegét                               0 e Ft-ban

                            1. működési célú összegét                                   84619 e Ft-ban

                            2. felhalmozási célú összegét                               12654e Ft-ban

állapítja meg.

(2)[3].

(3)Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4-5. melléklet szerint határozza meg.

II. Költségvetési bevételek

3.§.

(1)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 4. melléklet alapján határozza meg.

(2)[4] A képviselő-testület a működési bevételek összegét 84619 e Ft-ban, a felhalmozási  bevételek összegét pedig 12654  e Ft-ban állapítja meg .

(3)Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és a 2013. évi állami és önkormányzati támogatását a 4. melléklet alapján határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A bevételek szakfeladatonkénti bontását a 14. melléklet hagyja jóvá.

III. Költségvetési kiadások

                                                                         4.§.

(1)[5] Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 83693e Ft,

ebből: - személyi jellegű kiadások.           21893 eFt

- munkáltatót terhelő járulékok:              3722eFt

- dologi kiadások:                               16378 eFt

- egyéb működési kiadások                 41700 eFt

(2)A képviselő- testület a szociális kiadások célonkénti összegét 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület a tervezett szakfeladatok cél kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 5. melléklet szerint, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

(1)[6] Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen:    11378  e Ft,

ebből:   - beruházások előirányzata:9554          eFt,

- felújítások előirányzata:1794            eFt,

- egyéb felhalmozási kiadások: 0    eFt.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására a hitelfelvételt a 3. melléklet szerint 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

V. Általános és céltartalékok

7.§.[7]

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 12000 e Ft működési céltartalékot, 2.202 eFt összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg.

Mérleg

8.§.

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhasználási ütemterv

9.§.

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 8. melléklet alapján állapítja meg.

V. Költségvetési létszámkeret

12.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 20 főben, a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

VI. Közvetett támogatások

13.§.

A képviselő-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

VII. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

14.§.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 15.(1)-(5) §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

15.§.

(1)A kötségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2)Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az 368/2011. (XII.31) kormányrendelet továbbiakban: Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3)Az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználható.

(4)A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(5)A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 14.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

16.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra felhatalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

17.§.

(1) A létszámnövekedést csak a képviselő-testület – engedélyezheti.

(2) Társulásban fenntartott intézménynél a betöltés a vonatkozó társulási megállapodás rendelkezései szerint történik. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18.§

(1) A szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésben való döntéshez a döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok

(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

19.§.

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő  közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 20. §. (1) – (6) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a községi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető összegét a 18. mellékletben állapítja meg

20.§.

(1)Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről,

 a támogatás összegéről,

 a felhasználás határidejéről,

 a rendelkezésre bocsátásnak

(folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről,

 az elszámolási kötelezettség

szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett

támogatás visszafizetési rendjéről. megállapodást köt.  

(2)A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének,

valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3)A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5)A 18. melléklet pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(6)Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

VIII. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21.§.

(1) A céltartalék terhére megvalósuló önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő

évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

.

22.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításáról dönt, döntés hiányában a lebonyolító a Közös Hivatal.

.

23.§.

(1)Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező

nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A

következő leltározást 2014. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2)Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

IX. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

24.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök -elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, -államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2)Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

X. Pénzellátás szabályai

25.§.

(1)Az önkormányzat pénzellátását az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások,és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

26.§

XI. Köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke 2013-ban a közös hivatalban és a Cafetéria mértéke

(1). A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítését a képviselő- testület 2013- ra 10% -os mértékben állapítja meg mind a a közép mind pedig s a felsőfokú végzett köztisztviselőkre.

(2) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban a Cafetéria mértéke megegyezik a 2013 évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft-tal.

XII. Átmeneti rendelkezések

27.§.

A költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

XIII. Vegyes és záró rendelkezések

28.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szenyér, 2013. március 14.

                   Bogdán Imre sk.                          Hoffmanné dr. Németh Ildikó sk.

                        polgármester                                                 jegyző

 

[1] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet , hatályos 2013. szeptember 24.. Módosította a 20/2013 (XII. 16.) számú   rendelet  hatályos 2013. december  17.

[2] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 1. §- (1) bekezdése , hatályos 2013. szeptember 24. Módosította a 20/2013 (XII. 16.) számú   rendelet  hatályos 2013. december  17.

[3] Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 1. §- (2) bekezdése, hatályos 2013. szeptember 24. Hatályon kívül helyezte a 20/2013(XII.13 ) számú önkormányzati rendelet 2013. december  17-i. hatállyal

[4] Módosította a 11/2013(IX.23.) számú rendelet 2.§-a, hatályos 2013. szeptember 24. Módosította 20/2013(XII.16. ) számú önkormányzati rendelet 2013. december 17 . -i hatállyal

[5] Módosította a 11/2013(IX.23.) számú rendelet 3.§-a, hatályos 2013. szeptember 24. Módosította 20/2013(XII.16. ) számú önkormányzati rendelet 2013. december 17 . -i hatállyal

[6]  Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 4.§-a, hatályos 2013. szeptember 24. Módosította 20/2013(XII.16. ) számú önkormányzati rendelet 2013. december 17 .- i hatállyal

[7]   Módosította a 11/2013(IX.23. ) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2013. szeptember 24 .Módosította 20/2013(XII.16. ) számú önkormányzati rendelet 2013. december 17 .- i hatállyal

 

Szerkesztés...