Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselőtes-tülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:


a; 79.157 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           73.656 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                       4.225 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                                 0 e Ft.


b; 124.571 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          76.841 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                      31.385 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                                         15.108 e Ft.


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Szenyér Község Önkormányzat 2019. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) Szenyér Község Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(5) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2019. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.


5.§.


A képviselő – testület Szenyér  Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2019. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

7.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                               Nagy Zoltán                                                             Dr. Sitkei Lukács

                                               polgármester                                                                          jegyzőZáradék:


Kihirdetés napja: 2020. július 14.                                                                                                                                      Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                                                                 jegyző

Mellékletek