Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 08. 30 - 2017. 11. 28

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi, valamint Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A RENDELET HATÁLYA


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületére) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK


A költségvetés főösszegei


2. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:Bevételi főösszege:  344.981.738 Ft

 Kiadási  főösszege:  344.981.738 Ft.(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 0 Ft, további intézkedést a rendelet elfogadása időpontjában nem igényel.


(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 145.882.527 Ft-ban állapítja meg.


A költségvetési főösszegek részletezése3. §


(1) Kunszállás Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1 melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához  adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az  5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatait- beruházásonként, felújításonként- a 6., 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként, feladatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2. és a 9.3 mellékletek szerint hagyja jóvá.Az átmeneti időszak gazdálkodásának bevételei és kiadásai


4. §


A Képviselő-testület 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet nem alkotott.Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök5. §


(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy esetleges likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámla hitel keretösszegét szükségesetén soron kívüli ülésen állapítja meg


(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön esetében is.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.Általános és céltartalékok és a felhasználásukhoz kapcsolódó hatáskörök


6. §


A Képviselő-testület kiadásai között általános és céltartalékot nem állapít meg.Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai


7. §


(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 11. sz. melléklet  tartalmazza.


(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra


a) az önkormányzat esetében a Képviselő-testület által az (1) bekezdés szerinti mellékletben

megállapított kiadási előirányzattal,


b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 8. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,


c) az intézmények esetében a tárgyévi költségvetés kiadási előirányzataival megegyező mértékig kerülhet sor.Likviditáskezelés


8. §


Az Önkormányzat a várható bevételek, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készíthet.9. §


Az Önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a hónap végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az Önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat fizetési számlája javára utalni. Az év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget mutathatnak.


10. §


A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlára kell helyezni.

A gazdálkodás szabályai

11. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  1. §

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Vegyes rendelkezések


13. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő-testületi döntés nélkül – az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.


14. §


Az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitás kihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK


Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármesterre átruházott hatáskörben


15. §


(1) A Polgármester a forrásfelhasználásról az 1.1 mellékletben szereplő előirányzatának értékéig jogosult dönteni esetenként 500 e Ft értékhatárig. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg erejéig, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai egyszeri módosítására a 2017. január hónapban ismertté vált adatok birtokában, a B812 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovattal szemben, a költségvetés főösszege változatlanul hagyása mellett.


A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK


Az Önkormányzat és Intézményei előirányzatának módosítása a Képviselő-testület hatáskörében


16. §


A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően kezdeményezni kell a szükséges előirányzat módosítást.


17. §


A közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a Polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

18. §


(1) Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.


(2) Az (1) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és az (1) szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.


(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtható végre, de az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.


(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


19. §


A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.


Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések


20. §


(1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.


(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.


(3) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a Polgármester előzetes hozzájárulását kérni.


(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője

            - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának

            - középiskolai végzettség esetén alapilletménye  15 %-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


21. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
  2. Ezen rendelet 20. § (4) bekezdése 2017. december 31. napján hatályát veszti.Kovács Imre                                                               dr. Mészáros László

polgármester                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 22.


                                                                                                          dr..Mészáros László

          jegyző