Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 9/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Nemesbük község Önkormányzati Képviselőtestületének


9/2016. (IV.  29.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról


Nemesbük község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 


  1. §. A rendelet hatálya Nemesbük község Önkormányzatára, valamint  intézményeire terjed ki.


  1. §. (1)  Önálló címet alkot az önállóan működő Nemesbüki Óvoda.


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2015. évi

költségvetésének teljesítése


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                            107357 e/Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                        115499 e/Ft-ban

          állapítja meg.


  1. §. (1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Nemesbüki Óvoda –

                a  2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és 2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a

                6.  melléklet tartalmazza.Költségvetési kiadások


  1. §. (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.

               - személyi jellegű kiadások                                                                        20634 e/Ft

               - munkaadókat terhelő járulékok                                                                5211 e/Ft                     - dologi kiadások                                                                                            24376 e/Ft

     - társadalmi és szoc.pol. juttatások                                                                                   3516 e/Ft

     - támogatás értékű kiadás                                                                                     6965 e/Ft

     - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre                                                  5236  e/Ft

     - felhalmozási kiadások                                                                                        16207 e/Ft

   -    hitelvisszafizetés miatti korrekció                                                                       23720 e/Ft

   - megelőlegezés visszafizetése                                                                                   1492 e/Ft   


    (2) Képviselőtestület a Nemesbüki Óvoda 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.


 (3) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 909151 e/Ft főösszegben.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi módosított pénzmaradványát 13510 e/Ft  

          összegben hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


  1. §. Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


11.§   Az Önkormányzat 2015. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett  

         támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§   Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 909151 e Ft. A Képviselő-          

         testület az egyszerűsített mérleget a 7. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a      

         a 12. melléklet szerint elfogadja és  elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük, 2016. április  26  .


                                Dr. Simotics Barnabás                    Dr. Prótár Henrietta

                                Polgármester                                    jegyző


Kihirdetve: Nemesbük, 2016. április 29 .

                                                                           Dr. Prótár Henrietta

                                                                           jegyző       

Mellékletek