Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint új rendelet megalkotásáról

Hatályos: 2016. 06. 01 - 2021. 12. 21

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint új rendelet megalkotásáról

2016.06.01.

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 5-7. § rendelkezéseiben meghatározott korlátok között, Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére az e rendeletben meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.

2. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) helyi iparűzési adó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) telekadó

(2) További települési adót az önkormányzat nem állapít meg.

II. Helyi iparűzési adó

3. § (1) Adóköteles (a helyi iparűzési adó tárgya)

a) az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység és

b) a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, vagyonkezelési tevékenység (a továbbiakban együtt: vállalkozó).

(2) Állandó jelleggel végzi vállalkozási, iparűzési tevékenységét, aki

a) Kunszállás Község Önkormányzata illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén, telephelyén folytatja-e,

b) Építőipari tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel, vagy kutat az önkormányzat illetékességi területén, feltéve hogy e tevékenységnek az időtartama meghaladta, vagy előre láthatóan meghaladja a 180 napot. Ez esetben a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, mely bejelentési kötelezettséggel is jár.

(3) Ideiglenes jelleggel végzi vállalkozási, iparűzési tevékenységét, aki

a) Építőipari tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel, vagy kutat az önkormányzat illetékességi területén, feltéve hogy e tevékenységnek az időtartama - folyamatosan, vagy megszakításokkal egyaránt számítva – meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 181 napot.

b) Bármely más – az a) pontban nem említett – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevétele származik, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

4. § (1) Az adó alapját a – Htv. 39/A. §-ban és 39/B. §-ban engedélyezett kivételekkel - a Htv. 39. § rendelkezései alapján kell megállapítani.

(2) Az adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5 000 Ft/naptári nap.

5. § (2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, vagy védőnő vállalkozót (az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzi vállalkozási tevékenységét), akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 000 000 Ft-ot.

III. Magánszemélyek kommunális adója

6. § Az adó alanya a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemély.

7. § (1) Az adó évi mértéke

a) belterületén lévő lakástulajdon, vagy külön telken épített egyéb helyiség, illetve lakásbérleti jogviszony esetén 4.000.-Ft

b) külterületen tanyaingatlanonként 3.000.-Ft.

(2) Mentesül az adófizetés alól az az ingatlan, melyet telekadó fizetési kötelezettség terhel.

(3) A lakossági hozzájárulással épülő szilárd burkolatú út építése esetén az adó

a) teljes összegét leírhatja a szilárd burkolat megépítésére befizetett összegéből az az adófizetésre kötelezett, aki a lakossági hozzájárulás összegét egy összegben megfizeti,

b) 50%-át leírhatja a szilárd burkolat megépítésére befizetett összegéből az az adófizetésre kötelezett, aki a lakossági hozzájárulás összegét részletben fizeti meg, és ezt a kedvezményt a jegyző külön határozattal részére megállapítja.

IV. Telekadó

8. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

(2) Az adó alanya a Htv. 18. §-ban meghatározott személy, személyek.

(3) A telekadó évi mértéke a szerzést követő

a) 1-5. évben 10.-Ft/m2

b) 6. évben 12.-Ft/ m2

c) 7. évben 15.-Ft/ m2

és ezt követően is évenként 5 Ft/m2 összeggel emelkedik, azonban legfeljebb 40 Ft/m2mértékig.

(4) Az adóalany – kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkét érintő - kérelme alapján a kérelem benyújtása napját követő félév első napjától 40 %-os adókedvezményben részesül, ha az érvényes építési engedély alapján a kivitelezés alatt álló ingatlan – a felelős műszaki vezető által igazoltan – a 40 %-os készültségi fokot elérte (teherhordó szerkezet, válaszfalak, tetőszerkezet és tető héjazat elkészült).

(5) Mentes a telekadó alól Htv. 19. §-ban meghatározott telek, telekrész.

V. Eljárási rendelkezések

9. § 1. Az adózó részére az önkormányzati adóhatóság fizetési halasztást, részletfizetést, adómérséklést az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvényben meghatározott szabályok szerint engedélyezhet.

10. § Hatályát veszíti a 15/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés ba) pontja.

VI. Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet 10. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet – az (1) bekezdésben maghatározott kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete.