Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 9/2018 (IV.27..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 28

Nemesbük község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 


  1. §. A rendelet hatálya Nemesbük község Önkormányzatára, valamint  intézményeire terjed ki.


  1. §. (1)  Önálló címet alkot az önállóan működő Nemesbüki Óvoda.


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2017. évi

költségvetésének teljesítése


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                              164738062 Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                           125058866 Ft-ban

          állapítja meg.


  1. §. (1) Az önkormányzat a 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Nemesbüki Óvoda –

                a  2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és 2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a

                6.  melléklet tartalmazza.Költségvetési kiadások


  1. §. (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.


    (2) Képviselőtestület a Nemesbüki Óvoda 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.


 (3) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 701290665.Ft főösszegben.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványát 37843280.Ft  

          összegben hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


  1. §. Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


11.§   Az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett  

         támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§   A Képviselő- testület az egyszerűsített mérleget a 7. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a        12. melléklet szerint elfogadja és  elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük, 2018. április  24  .


                                Dr. Simotics Barnabás                    Dr. Prótár Henrietta

                                Polgármester                                    jegyző


Kihirdetve: Nemesbük, 2018. április 27 .

                                                                             Dr. Prótár Henrietta

                                                                           jegyző          

Mellékletek