Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VI.23..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§         A köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 46. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos panaszt a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál (7100. Szekszárd Toldi u. 6. tel: 74/528-858) tehet.”


2.§         A Rendelet 47. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

              (2) A közszolgáltatási díj megállapítására és szabályozására vonatkozó előírásokat a Ht. 46-48. §-ai határozzák meg.”


3.§         A Rendelet 48. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv az ingatlanhasználók részére negyedévente számlázza ki.”


4.§         A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


5.§         Hatályát veszti a Rendelet 24-26. §-a és 30. § (2) bekezdés j) pontja.


6.§         Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


7.§         E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. június 23. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek