Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásárólKunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.


2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét   469.255.092 forintban,

b) bevételi főösszegét  481.558.614 forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 291.724.130 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  296.023.994 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -4.299.864 forint hiány..


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        145.921.204 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      25.994.526 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                          90.146.668 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           28.921.180 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                            740.552 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                    0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                     291.724.130 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ................................................. 257.747.772 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .......................................... 33.976.358 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ........................................................ 0 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport .................. 264.989.052 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ................ 26.735.078 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          105.619.185 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            27.192.963 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                92.089.332 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 4.611.407 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          11.705.831 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      26.737.951 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        24.897.074 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        3.170.251 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            296.023.994 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: .................................................. 235.355.440 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ........................................... 60.668.554 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .......................................................... 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................................. 241.218.718 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ............................... 54.805.276 forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) 76/44 hrsz. telek visszavásárlás 783.750 forint,

ab) 044/23 hrsz. ingatlan (Patyiné) megvásárlása 5.500.000 forint,

ac) 0285/39 hrsz. föld (Kollár) megvásárlása 900.000 forint (2015-ben: 800.000 forint),

ad) Kossuth u.28. ingatlan (Marica) megvásárlása: 5.500.000 forint,

ae) Dózsa Gy.u.29. ingatlan megvásárlása 7.000.000 forint,

af) Tájház tetőtér: 142.364 forint

ag) Székelyház (főként tárgyi eszközök): 1.298.887 forint,

ah) Radnai tér raktárhelyiség beruházás 510.759 forint,

ai) Szünetmentes hivatali szerverhez (kisértékű) 32.690 forint,

aj) Használt kávégép (képviselő keret, kisértékű) 70.000 forint,

ak) Szivacs matracok 226.802 forint,

al) Műanyag székek 598.180 forint,

am) Balettpadló színpadokra 179.168 forint,

an) Tisztító-porszívó gép 183.250 forint,

ao) Karácsonyi fényfüzérek 147.319 forint,

ap) Telefon készülék (Apple iPhone 7) 173.990 forint,

aq) Zászlók 40.640 forint,

ar) Szivattyú, áramlásvezető (képviselői keret) 29.800 forint,

as) Vérnyomásmérő (kisértékű) 13.790 forint,

at) Kunszállási Falugazdálkodási Kft. törzstőke emelés 1.000.000 forint.


b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Iskola és faluház tetőszigetelés 1.869.976 forint,

bb) Hivatal felújítás (befejezetlen beruh.) 13.620.005 forint,

bc) Sport öltöző TAO pályázat kiegészítő kiadások: 1.957.576 forint,

bd) Orvosi rendelő korszerűsítésének, akadálymentesítésének,.tető cseréjének kivitelezésének terve (TOP-os pályázathoz) 1.150.000 forint,

be) Templom előtti járda felújítása 1.651.000 forint,

bf) Rákóczi u.6. bejárati ajtó cseréje 170.000 forint,

bg) Székelyház épületének felújítása 4.329.773 forint,

bh) Térfigyelő kamerák cseréje 148.744 forint.
6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 411.800 forint,

b) Temetési segély 295.000 forint,

c) Újszülöttek életkezdési támogatás 220.000 forint,

d) Bursa Hungarica 775.000 forint,

e) Rendkívüli települési támogatás 255.000 forint,

f) Települési támogatás (volt lakásfenntartási tám.) 892.400 Ft.


    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 159.730 forint, melyből:

a) az általános tartalék ......................... 159.730 forint,

b) a céltartalék ............................................... 0 forint.


    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12.303.522 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza


9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6,75 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 49.764.860 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.064.724 forint hiány.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                                   49.999.945 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                                   forint,

      ab) felhalmozási célú                                                           49.999.945 forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                                                        0 forint,

ebből:      

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                           0 forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:                                       0 forint,

ebből:      

      ca) működési célú                                                                                0 forint,

      cb) felhalmozási célú                                                                           0 forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                                    0 forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                                0 forint,

      db) felhalmozási célú                                                                           0 forint.


(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 22.007.000 forint,

b) külső finanszírozással: 32.057.724 forint,


(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                              22.007.000 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                22.007.000 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                           0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                                                    0 forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                           0 forint.


(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen:                                                          ................. 0 forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                                                 0 forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                                        . 32.057.724 forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú                                                            32.057.724 forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                                         ................. 0 forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                                                  0forint,

     cb) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

d) egyéb finanszírozás összesen:                                                               ................. 0 forint,

ebből:   

     da) működési célú                                                                                 0 forint,

     db) felhalmozási célú                                                                            0 forint.


3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:   47.975.723 forintban,

b) bevételi főösszegét: 49.908.495 forintban

állapítja meg.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  1.864.495 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 47.975.723 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -46.111.228 forint hiány.


12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    1.609.979 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           9.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         245.516 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        1.864.495 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:           1.649.979 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    214.516 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:            0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      1.864.495 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:               0 forint.


13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      31.868.972 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8.314.179 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             7.792.572 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                                 0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                   0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          47.975.723 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           47.975.723 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:              0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      47.975.723 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                 0 forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  46.111.228 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással    5.544.000 forint,

b) külső finanszírozással 40.567.228 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             5.544.000 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                   5.544.000 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                       

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.567.228 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       40.567.228 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 forint.


4. Az Önkormányzat Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervének

 2016. évi költségvetésének teljesítése16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:  97.401.124 forintban,

b) bevételi főösszegét: 95.467.790 forintban

állapítja meg.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 15.216.790 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  97.401.124 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 82.184.334 forint hiány.


17. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                            0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            15.216.790 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                              15.216.790 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:            8.190.026 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  7.026.764 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:             0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   15.216.790 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:              0 forint.


18. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      50.746.199 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       13.533.988 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           30.714.195 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   2.406.742 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        97.401.124 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           95.165.476 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   2.235.648 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:              0 forint.
(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    94.994.382 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.406.742 forint.

.

19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


20. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79.777.592 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.406.742 forint többlet/hiány.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással   4.001.000r forint,

b) külső finanszírozással 76.250.000 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             4.001.000 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                   4.001.000 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                       

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 76.250.000forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           73.843.258 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                         2.406.742 forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:   323.878.245 forintban,

b) bevételi főösszegét: 336.182.329 forintban

állapítja meg.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 274.642.845 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   150.647.147 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 123.995.698 forint többlet.


22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            144.311.225 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 25.994.526 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    90.137.668 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      13.458.874 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        740.552 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                            0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     274.642.845 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: ................................... 247.907.767 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                         26.735.078 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                       0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 247.907.767 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .............................. 26.735.078 forint.


23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                            23.004.014 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              5.344.796 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                53.582.565 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 4.611.407 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          11.705.831 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      24.331.209 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        24.897.074 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        3.170.251 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             150.647.147 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: ...................................... 92.214.241 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............................. 58.432.906 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:..................................... 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................................... 98.248.613 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ............................... 52.398.534 forint.


24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2016. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 6,75 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ................. ezer forint.


26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.7. Egyéb rendelkezések


27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


8. Záró rendelkezések29. § E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

P.H..

        Dr. Kovács Zsanett mb.jegyző                                                        Kovács Imre polgármester

 Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Kunszállás, 2017. május 30. P.H.

                                                                                                 Dr. Kovács Zsanett mb.jegyző