Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 06. 01
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdésében, a 14. § (2) bekezdés tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, továbbá a 24. § tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2–6. és a 31. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában, továbbá a 31. § tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §-ában, az 1., a 7–30. és a 32-42. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága valamint Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. Értelmező rendelkezések


1. §


E rendelet alkalmazásában:

1.    -----[1]

2.    nettó jövedelem: a kifizető helyek által kiadott, a kérelem benyújtásának időpontjánál három hónapnál nem régebbi igazolás szerinti jövedelem összegének 1,2-vel elosztott, és a háziorvos vagy a gyógyszerész által három hónapnál nem régebben kiadott igazolással hivatalosan igazolt, rendszeresen szükséges gyógyszerek, gyógyellátások ellátottat készpénzben terhelő költségeivel csökkentett összege;

3.    üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülő vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan.II. Fejezet


A Közterületek tisztántartása2. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok és az azok ellátására kötelezettek


2. §


A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.


3. §


(1)     Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az önkormányzat gondoskodik a közterületek szervezett, folyamatos tisztántartásáról, hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről és ürítéséről, a közterületen keletkezett települési hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról.


(2)     Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást ellátó szervezet gondoskodik a Noszlopy Gáspár parkban lévő autóbusz-végállomás közterületi útburkolatának, várakozóhelyeinek folyamatos tisztántartásáról.


(3)[2] Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

a) az ingatlanát határoló gyalogos közlekedési felület – ide nem értve az azzal egybeépített autóbusz megállóhelyet, továbbá azon lévő építményt és utcabútort – vonatkozásában:

aa) legfeljebb 3 méter együttes szélességű burkolattal ellátott járda, kijelölt gyalogút, gyalog- és kerékpárút teljes,

ab) 3 métert meghaladó burkolatszélesség esetén 3 méter szélességű területének,

ac) tömbtelek esetében a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló, legfeljebb azonban 3 méter szélességű területnek,

ad) burkolattal ellátott gyalogos közlekedési felületek hiányában legalább 1 méter széles sávnak a tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről,

b) az ingatlanát határoló zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról.


(4)[3] Aki a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.4. §


(1)     Anyagszállításnál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a munkavégzés után azonnal eltakarítani.


(2)     Az építési munka során keletkezett – közterületen tárolt – építési törmeléket, egyéb hulladékot a tevékenység befejezése után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani. Az építési hulladék közterületen történő tárolására a közterület-használatról szóló rendelet szabályait kell alkalmazni.


5. §


(1)     Az önkormányzat a közterületek tisztántartását időbeni korlátozás nélkül végezheti.


(2)     Klorid tartalmú vegyszerrel síkosság elleni védekezést kizárólag nedvesített só felhasználásával, kijuttatására alkalmas eszköz birtokában lehet végezni.3. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos tiltott tevékenységek6. §


(1)     A közterületet, annak berendezési tárgyait nem szabad mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző, vagy más, az életet, a testi épséget, az egészséget veszélyeztető anyaggal beszennyezni.


(2)     A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a havat nem lehet felhalmozni

a)    útkereszteződésben, útcsatlakozások közvetlen közelében a beláthatóságot akadályozó módon,

b)    járdaszigeten,

c)    gyalogos átkelőhelyeken,

d)    a közösségi közlekedés biztosításához szükséges területeken, továbbá a közszolgáltatáshoz tartozó berendezési tárgyakon, vagy azok közvetlen közelében,

e)    a csapadékvíz elvezetést szolgáló felszíni létesítményeken.III. Fejezet


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma és területi határai


7. §


(1)     Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(1a)[4] Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint 2017. október 1. napjától a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el.


(2)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 8. § (1) bekezdése szerinti hulladék átvételére, szállítására, kezelésére, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartására és üzemeltetésére terjed ki.


(3)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület Kecskemét város közigazgatási területe. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása az egyes területek adottságait figyelembe véve eltérő szolgáltatási technológiával valósul meg.


(4)     A települési hulladék kezelésére kijelölt létesítmény a Kecskemét, Kisfái 248. alatti, kecskeméti 0737/12 helyrajzi számon üzemelő hulladékkezelő létesítmény, ahol a közszolgáltató lerakási joggal rendelkezik.


8. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladék alábbi fajtáira terjed ki:

a)    vegyes hulladék,

b)    elkülönítetten gyűjtött hulladék,

c)    lomhulladék.


(2)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése kiterjed a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkezett és elkülönítetten gyűjtött:

a)    csomagolási fém,

b)    csomagolási műanyag,

c)    csomagolási papír,

d)    csomagolási üveg,

e)    zöld[5] - és

f)     építési-bontási hulladékra.


5. A közszolgáltató


9. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat 2014. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időszakban közszolgáltatóként a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. látja el.


(2)     A közszolgáltató a feladatát az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, valamint a hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása területén alvállalkozók bevonásával végzi.


(3)     A közszolgáltatás egészéhez viszonyítva a közszolgáltató feladatellátásának aránya egyharmad, az alvállalkozók feladatellátásának aránya kétharmad.6. A közszolgáltató feladatai


10. §


(1)     A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást teljes körűen látja el.


(2)     A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban értesíti, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatja. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának ütemezését a közszolgáltató készíti el, és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíti.


(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján keresztül is tájékoztatja.


(4)     A közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról úgy kell gondoskodnia, hogy az munkaszüneti napokon is biztosított legyen.


(5)     A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. 24 órát meghaladó késedelmes ürítés esetén a közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb írásban értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.


11. §


(1)     A közszolgáltató az ingatlanhasználó kérelmére az ingatlanon keletkezett vegyes hulladék mennyiségének megfelelő számú és méretű, a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 25. § (3) bekezdése szerinti űrtartalmú, azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő edényt bocsát az ingatlanhasználó rendelkezésére.


(2)     A közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott hulladékgyűjtő edény tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.


(3)     Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól átvett hulladékgyűjtő edény használatáért a közszolgáltató részére bérleti díjat fizet, mely díj nem része a 35. §-ban foglaltak szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak.


(4)     A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett 770 literes és ennél nagyobb hulladékgyűjtő edény mosását, fertőtlenítését évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja.


(5)     A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik.


12. §


(1)     A közszolgáltató a hulladék elszállítása, a hulladékgyűjtő edények ürítése során köteles megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(2)     A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edényt az arra kijelölt helyre visszatenni, és a hulladékgyűjtő edények ürítése során keletkezett szennyeződést haladéktalanul eltakarítani.


13. §


(1)     A közszolgáltató csak a 25. § (3) bekezdése szerinti hulladékgyűjtő edényben, és a 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt zsákban elhelyezett vegyes hulladékot szállítja el.


(2)     Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége meghaladja az ingatlanhasználó által használt hulladékgyűjtő edény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó nem a 16. § (3) bekezdése szerint járt el, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles az így átadott, a hulladékgyűjtő edény mellé elhelyezett hulladék elszállítására.

A többlet-közszolgáltatás tényéről, és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti. A közszolgáltató által elvégzett többlet-közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(3)     A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék átvételét elszállítását, ha:

a)    nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kerül átadásra a hulladék, vagy

b)    a hulladékgyűjtő edényben a szállításra átadott hulladékot a 22. § (1) bekezdésében foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c)    a hulladékgyűjtő edényben a 22. § (2) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el,

d)    a hulladékgyűjtő edényben annak űrtartalmát meghaladó mértékű hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, nem zárható le.


(4)     A közszolgáltató a vegyes hulladék átvételének, elszállításának megtagadásáról és annak indokairól az ingatlanhasználót 3 napon belül írásban értesíti.


14. §


(1)     Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmát, és a közszolgáltató a rendszeresített űrtartalom elégtelenségét regisztrálja, a közszolgáltató kezdeményezi a megfelelő – a keletkező hulladék tényleges mennyiségének befogadására alkalmas – űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételét.


(2)     A szükséges űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételére irányuló teljes körű vizsgálatot, a tényállás bizonyító erejű rögzítése érdekében, a közszolgáltató kezdeményezésére a [6]Kecskeméti Városrendészet folytatja le.


(3)     A vizsgálat alapján megállapított többlet űrtartalmú hulladékgyűjtő edény alkalmazásának kötelezésére irányuló eljárást a jegyző folytatja le. A többletszolgáltatás díját a kötelezés érvényesüléséig [7]az önkormányzat az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezet számára a kötelezett terhére tételes számla alapján megelőlegezi.


(4)     A kötelezett így keletkező díjfizetési kötelezettségét az önkormányzat által előfinanszírozott díjhátralékként kell kezelni.


7. Az ingatlanhasználó feladatai, a közszolgáltatás igénybevételének rendje


15. §


(1)     Az ingatlanhasználó – ideértve a természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót egyaránt – köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkező vegyes hulladékot a 16. § (2) bekezdésben és a 16. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 41. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével a 25. § (3) bekezdése szerinti hulladékgyűjtő edényben gyűjteni, és a közszolgáltatónak e rendeletben meghatározott időközönként átadni.


(2)     Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán vegyes hulladék keletkezik, és az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet nyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.


(3)     A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.16. §


(1)     Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére a 25. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szabványos űrtartalmú, saját tulajdonú hulladékgyűjtő edényt használhat, vagy ilyen hulladékgyűjtő edényt a közszolgáltatótól – bérleti díj ellenében – bérelhet.


(2)     A természetes személy ingatlanhasználó a 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt zsákba köteles a hulladékot gyűjteni a város azon területein, ahol a közlekedési feltételek miatt a hulladékgyűjtő edények ürítése nem biztosított.


(3)     Amennyiben olyan többlethulladék keletkezik, amely az ingatlanon rendszeresített hulladékgyűjtő edényben – annak telítettsége miatt – nem helyezhető el, az ingatlanhasználó köteles

a)    többletszállítást megrendelni a szolgáltatótól többletdíj fizetése mellett, vagy

b)    a többlethulladékot a 25. § (6) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt zsákban gyűjteni, és a zsákot a 20. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átadás során a hulladékgyűjtő edény mellett elhelyezni.


17. §


(1)     Az ingatlanhasználó köteles e rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti hulladékfajtákat elkülönítetten gyűjteni.


(2)     A természetes személy ingatlanhasználó köteles a háztartásában keletkezett és elkülönítetten gyűjtött hulladékot e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, és a közszolgáltató részére átadni.


18. §


Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

19. §


(1)     Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő edényt vagy 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt zsákot a 21. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével az ingatlan területén köteles elhelyezni.


(2)     Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a gyűjtőedényben úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.


(3)     Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edény fedelét mindenkor lecsukott állapotban köteles tartani.


(4)     Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edény rendeltetésszerű használatáról, fertőtlenítéséről, valamint az edény és környezete tisztántartásáról, továbbá a tulajdonában lévő gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.20. §


(1)     Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő edényt, vagy 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt zsákot – a 21. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a hulladék elszállítása céljából, a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles az ingatlanára visszavinni.


(2)     Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényt a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen köteles elhelyezni úgy, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


21. §


(1)     Amennyiben a hulladékgyűjtő edény állandó jelleggel történő elhelyezésére az ingatlan területén nincs lehetőség, az ingatlanhasználó azt a közterületen a külön jogszabály szerint helyezheti el.


(2)     Az ingatlanhasználó az általa közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényt és környezetét köteles tisztán tartani.


(3)     A hulladékgyűjtő edény által elfoglalt területet és annak 2 méteres környezetét a az ingatlanhasználó számára átengedett ingatlanrészként kell kezelni, és arra szabálytalan hulladék elhelyezés esetén a hulladékról szóló törvény elhagyott hulladékokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


22. §


(1)     Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényben a vegyes hulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, használhatóvá tenni, és az ebből eredő kárt 30 napon belül a közszolgáltatónak megtéríteni.


(2)     Nem helyezhető el a hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét, testi épségét, vagy egészségét.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei és a személyes adatok kezelése


23. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződéses jogviszony

a)    az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy annak bejelentésével,

b)    felek között írásba foglalt szerződéssel, vagy

c)    a közszolgáltatásnak a közszolgáltató által az ingatlanhasználónak küldött, írásba foglalt felajánlásával jön létre.


(2)     A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó köteles a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkező vegyes hulladék tekintetében a közszolgáltatóval a szerződést írásban megkötni.


(3)     Az ingatlanhasználó kezdeményezésére a közszolgáltató köteles

a)    a közszolgáltatási szerződést írásba foglalni,

b)    a közszolgáltatási szerződést módosítani, ha a legalább 6 hónap időtartamú szerződéses jogviszonnyal rendelkező ingatlanhasználó, társasházi, szövetkezeti és többlakásos ingatlanok esetében a képviseletre jogosult személy nyilatkozik arról, hogy a háztartási hulladék e rendelet szerinti elkülönített gyűjtésében való részvétele miatt, az általa összegyűjtött vegyes hulladék várható mennyisége lecsökken és emiatt kisebb, a 25. § (3) bekezdés szerinti szabványos hulladékgyűjtő edényt fog használni.


(4)     A (2) és a (3) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)    a szerződő felek megnevezése,

b)    a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c)    a teljesítés helye,

d)    a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény darabszáma és űrmértéke, használatának jogcíme,

e)    a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék összetevőinek meghatározása,

f)     az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,

g)    az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi,

h)   a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei,

i)     a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei,

j)     a szerződés megkötésének helye és ideje,

k)    a szerződő felek aláírása.


(5)     Amennyiben a közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között írásba foglalt szerződés nem jött létre, a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően köteles az igénybevételt a közszolgáltató felé bejelenteni a nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak, az igénybevétel kezdetének, és az általa a vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő edény űrmértékének a megadásával.

(6)     Amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatás végzése közben, vagy ellenőrzése során tapasztalja, hogy a közszolgáltatást olyan ingatlanhasználó is igénybe veszi, aki arra hatályos szerződéssel nem rendelkezik, vagy az igénybevételt előzetesen nem jelentette be, az ingatlanhasználóval a közszolgáltatás ellátására való rendelkezésre állását az első szállítás időpontjának, a 10. § (2) bekezdésében és a 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a közszolgáltatás keretében használt gyűjtőedény űrmértékének a megadásával írásban közli.


(7)     Amennyiben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között nem írásba foglalt szerződés jött létre, a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételének megszűnését köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni a megszűnés okának és napjának a feltüntetésével, továbbá azon természetes személy nevének és címének megadásával, aki az ingatlan használójaként a közszolgáltatást igénybe veszi.


24. §


(1)     A közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználókról az azonosításhoz feltétlen szükséges adatok feltüntetésével nyilvántartást vezetni, és a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingatlanhasználók (2) bekezdés szerinti személyes adatait.


(2)     A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó alábbi adatait jogosult kezelni:

a)    családi és utóneve, születési családi és utóneve,

b)   születési helye

c)    születési ideje

d)   anyja születési családi és utóneve

e)    a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.


(3)     A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(4)     A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig jogosult kezelni. A jogviszony, vagy az abból eredő követelés megszűnését követően a közszolgáltató az általa kezelt adatokat megsemmisíti.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


25. §


(1)     -------[8]


(2)     A vegyes hulladék gyűjtése az (6) bekezdésben foglaltak kivételével a (3) bekezdésben foglaltak szerinti szabványos hulladékgyűjtő edénnyel valósul meg.

(3)     A szabványos hulladékgyűjtő edény

a)    50 literes,

b)    60 literes,

c)    80 literes,

d)    110 literes,

e)    120 literes,

f)     240 literes,

g)    770 literes, vagy

h)   1.100 literes.


(4)     A vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő edény legkisebb űrtartalma

a)    a b) pontban foglaltak kivételével 60 l,

b)    a 23. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben 50 l.


(5)     Társasházi, szövetkezeti és többlakásos ingatlanok által használt hulladékgyűjtő edény űrtartalma nem lehet kisebb, mint társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlant alkotó albetétenként[9]  a (4) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak szerinti űrtartalom és a társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlant alkotó albetétek[10] számának szorzata alapján számított űrmérték.


(6)     A 16. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 41. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a hulladék gyűjtésére a közszolgáltató cégjelzésével ellátott műanyag zsák, vagy címke használható, amelynek ára tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának teljes költségét.


26. §


(1)     Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése keretében a közszolgáltató a közterületeken hulladékgyűjtő pontokat üzemeltet, amelyhez a szükséges hulladékgyűjtő edényt biztosítja. A hulladékgyűjtő pontokat az alábbi szempontok figyelembe vételével kell kialakítani:

a)    lakóházak közelsége, a lakosság számára való elérhetőség,

b)    a környezetében élőkre gyakorolt legkisebb zavaró hatás,

c)    az elhelyezett gyűjtőedény ürítése ne járjon a forgalom korlátozásával, a zöld terület rongálásával.


(2)     A hulladékgyűjtő pontok kialakításához szükséges közterület igénybevételét az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.


(3)     A hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten helyezhető el a 8.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt hulladék az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.


(4)     A közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontokon lévő hulladékgyűjtő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.


(5)     A közszolgáltató a sérült, balesetveszélyes hulladékgyűjtő edényeket kicseréli, a hiányzó, megrongált feliratokat lecseréli.


(6)     A közszolgáltató gondoskodik a hulladékgyűjtő pontok területének tisztántartásáról, az ott lévő hulladékgyűjtő edényen kívül elhelyezett többlethulladék elszállításáról.


27. §


(1)     --------[11]


(2)     A közszolgáltató a házhoz menő gyűjtés keretében a 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban foglalt hulladék gyűjtését végzi.


(3)     A házhoz menő gyűjtés keretében a -------------[12] hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltató egyszer felhasználható cégjelzéses műanyag zsákot biztosít.


(4)[13]    A (3) bekezdés szerinti zsákban méreténél fogva nem elhelyezhető, fás szárú növények metszéséből keletkező hulladékot, legfeljebb 1 m hosszra összevágva, kévébe kötegelve kell gyűjteni.


(5)     Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közterületen a közszolgáltató szállítási ütemterve szerint a 20. §-ban foglaltak megtartásával kell elhelyezni.


(6)[14]    A közszolgáltató a házhoz menő gyűjtési rendszer keretében az elkülönítetten gyűjtött, a (4) bekezdésben foglaltak szerinti hulladékot évente két alkalommal a közgyűlés városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága által előzetesen meghatározott időpontokban szállítja el.


28. §


(1)     A közszolgáltató a Kecskemét 01069/108 és 13422/1 helyrajzi számú ingatlanokon hulladékudvarokat működtet, ahol a – nyitvatartási időben – egyes elkülönítetten gyűjtött hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja a 23. § (1) bekezdése szerint vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlanhasználó számára. A jogviszony igazolása az ingatlanhasználó kötelezettsége.


(2)     A hulladékudvarokban kizárólag elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el.


29. §


(1)     A 7. § (4) bekezdésében megjelölt telephelyen 8. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt hulladékfajták kivételével a települési, valamint az építési és bontási hulladék hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról teljes körűen kell gondoskodni.

Ennek keretében a környezetvédelmi szempontokra is figyelemmel biztosítani kell a hulladék hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok tartós és rendszeres ellátásának valamennyi személyi és tárgyi feltételét.


(2)     Az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer telepén biztosítani kell az oda beszállított építési- és bontási hulladékok átvételét, valamint erre irányuló kérés esetén az építési- és bontási hulladékok begyűjtését és a hulladék-feldolgozó rendszer telepére szállítását.


(3)     Az építési-bontási hulladék nem újrahasznosítható részét a 7. § (4) bekezdésében meghatározott ártalmatlanító helyen kell elhelyezni.


30. §


Az építési és bontási hulladék birtokosa köteles a hulladékot a 7. § (4) bekezdésében meghatározott telephelyre beszállítani, vagy beszállíttatni.


31. § [15]


(1) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente két alkalommal, a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban - a megelőző időszakra vonatkozó közszolgáltatási díj befizetésének igazolása esetén egy évben két alkalommal ingyenesen - is elhelyezheti. Társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlan használója – amennyiben a közszolgáltatás díját nem közvetlenül a közszolgáltatónak fizeti - a közszolgáltatási díj megfizetését a közös képviselő, vagy a lakászszövetkezet elnökének írásbeli nyilatkozatával igazolja.


32. §[16]


A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének keretében évente, a karácsonyi ünnepeket követően január hónapban legalább két alkalommal gondoskodik a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről és elszállításáról.


33. §[17]


10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


34. §


(1)     Az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltatónak nyilatkozatot tehet arról, hogy az üdülőingatlant szezonális jelleggel használja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.


(2)     A nyilatkozathoz csatolni kell az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát.


(3)     A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a közszolgáltató részére.


(4)     Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az üdülőingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki.


(5)  [18]Az (1) bekezdés szerinti használati szezon április, május, június, július, augusztus és szeptember hónapokra terjed ki.11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és megfizetésének rendje


35. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő legkisebb díj, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, ingatlanonként, társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlan esetén az ingatlant alkotó albetétenként[19] a 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési díja.


(2)     A 23. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő legkisebb díj ingatlanonként, társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlan esetén az ingatlant alkotó albetétenként[20] 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési díja.


36. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.


(2)     -------[21]

(3)     -------[22]

(4)     -------[23]

(5)     A díjfizetési időszak - üdülőingatlanok kivételével - 1 év, amelynek kezdő időpontja az első évben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött szerződéses jogviszony kezdete, a további években tárgyév január 1. napja. Üdülőingatlanok esetében a díjfizetési időszak a 34. § (5) bekezdése szerinti használati szezon időtartamára terjed ki, amelynek kezdő időpontja az első évben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött szerződéses jogviszony kezdete, a további években tárgyév május 1. napja.12. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


37. §


(1)     Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését kérheti, ha

a)    ha az ingatlan beépítetlen és települési hulladék nem keletkezik, vagy

b)    az ingatlan használatát legalább 30 nap időtartamban szünetelteti, és a szüneteltetést annak kezdete előtt legalább 15 nappal a közszolgáltatónak – a szüneteltetés időtartamának pontos megjelölésével – bejelentette, amennyiben az ingatlant más nem használja,

c)    önmaga ellátására képtelen, és nappali ellátásáról igazolható módon más helyen gondoskodnak.


(2)[24] A szüneteltetés időtartama legalább egy hónap, de legfeljebb egy év lehet, amely – amennyiben annak a feltételei fennállnak – a kérelemnek a közszolgáltató részére történő benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődik. Egy év elteltét követően az ingatlanhasználó a szüneteltetést újra kérheti.


13. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmények


38. §


(1)     A 25. § (4) bekezdés szerinti legkisebb űrtartalmú vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edény mérete alapján számított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból 100 %-os díjkedvezményben részesül az az ingatlanhasználó, aki

a)    az ingatlant vagy önálló lakást egyedül vagy házastársával egy háztartásban használja és életkora, vagy kettőjük átlagéletkora a 70. évet meghaladja, és

b)    egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.


(2)     A 25. § (4) bekezdés szerinti legkisebb űrtartalmú vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edény mérete alapján számított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból 90 %-os díjkedvezményben részesül az az ingatlanhasználó, aki

a)    egyedül élő vagy gyermekét egyedül neveli és

b)    egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.


(3)     Az (1) bekezdés b) pontjában, vagy (2) bekezdés b) pontjában foglalt jövedelemhatártól függetlenül az (1) – (2) bekezdés szerinti mértékben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményben részesül az az ingatlanhasználó, aki a kérelem benyújtását megelőző évben is díjkedvezményben részesült, és nettó jövedelme az előző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban a minimálbér hatályos jogszabályok szerinti emelésének arányát, nyugdíj esetén a hatályos jogszabályok szerinti nyugdíjemelés arányát meg nem haladó arányban emelkedett.


39. §


(1)     A 38. szerinti díjkedvezmények a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően legfeljebb egy naptári év időtartamra állapíthatók meg. A tárgyév január hónapban benyújtott kérelmek esetén a kedvezmények a hónap elejétől visszamenőlegesen is megállapíthatók.


(2)     Amennyiben kérelmező körülményei oly módon változnak meg, hogy a 38. §-ban meghatározott feltételek alapján a kedvezményre már nem jogosult, jogosultságának megszűnését a kérelem benyújtásának helyén 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.


(3)     Társasházi, szövetkezeti és mindazon többlakásos ingatlanon élő kedvezményezett számára, akik a közszolgáltatóval közvetlenül nem állnak jogviszonyban, a megállapított kedvezmény összegét az önkormányzat a 36. § (2) bekezdése szerinti esedékességgel egy időben átutalási postautalványon a díjkedvezményezetteknek névre szólóan megfizeti.


(4)     [25]Az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezet

a)    a 38. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján kedvezményre jogosult számára nem küld ki számlát,

b)    a 38. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek alapján kedvezményre jogosult számára a közszolgáltatási díj kedvezménnyel nem fedezett mértékéig küld ki számlát,

egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal a kedvezmény nyilvántartásba-vételéről a jogosultat írásban értesíti.


(5)     A 38. § szerinti díjkedvezmények iránt benyújtott kérelmeket első fokon a polgármester bírálja el.


40. §[26]


Az önkormányzat a 38–39. § szerint biztosított díjkedvezmények ellenértékét megfizeti az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezet számára.


41. §


(1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő legkisebb díj megfizetése helyett a polgármester kérelem alapján a vegyes hulladéknak a 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt zsákba történő gyűjtését engedélyezheti

a)    annak, aki egyedül él és orvos által igazoltan rendszeres napi gondozásra szorul;

b)    azoknak a házastársaknak, akiknél kettőjük átlagéletkora a 60 évet meghaladja, és háztartásukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem több, mint az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 50%-a.


(2)     Amennyiben kérelmező körülményei oly módon változnak meg, hogy a meghatározott feltételek alapján a kedvezményre nem jogosult, jogosultságának megszűnését a polgármesternek 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.IV. FEJEZET


Záró rendelkezések42. §


(1)     Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.


(2)     Hatályát veszti

1.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) önkormányzati rendelete,

2.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 30/1998. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete,

3.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 45/1998. (XII. 14.) önkormányzati rendelete,

4.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 6/1999. (III. 29.) önkormányzati rendelete,

5.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 31/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete,

6.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 26/2000. (VI. 26.) önkormányzati rendelete,

7.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 54/1996. (XII.23.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 28/2000. (VII. 17.) önkormányzati rendelete,

8.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 50/2000. (XI. 16.) önkormányzati rendelete,

9.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 51/2000. (XII. 4.) önkormányzati rendelete,

10.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 2/2001. (II. 12.) önkormányzati rendelete,

11.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 9/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelete,

12.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 16/2001. (IV. 23.) önkormányzati rendelete,

13.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 38/2001. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete,

14.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 23/2002. (IV. 1.) önkormányzati rendelete,

15.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 49/2002. (XI. 25.) önkormányzati rendelete,

16.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 59/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelete,

17.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 20/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelete,

18.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 48/2003. (X. 27.) önkormányzati rendelete,

19.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 62/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete,

20.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 9/2004. (III. 8.) önkormányzati rendelete,

21.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 24/2004. (V. 15.) önkormányzati rendelete,

22.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 44/2004. (XI. 15.) önkormányzati rendelete,

23.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 49/2004. (XII. 6.) önkormányzati rendelete,

24.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 15/2005. (IV. 25.) önkormányzati rendelete,

25.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete,

26.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet Ket-harmonizációs célú módosításáról szóló 39/2005.(X. 24.) önkormányzati rendelete,

27.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 53/2005.(XII. 5.) önkormányzati rendelete,

28.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 26/2006. (V. 22.) önkormányzati rendelete,

29.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 52/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelete,

30.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 58/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,

31.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete,

32.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete,

33.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 39/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete,

34.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) rendelet módosításáról szóló 52/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete,

35.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996 (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 4/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelete,

36.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 28/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelete,

37.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 34/2008. (VII. 31.) önkormányzati rendelete,

38.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 51/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,

39.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete.

40.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelete.

41.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2010. (II. 5.) önkormányzati rendelete.Kecskemét, 2014. április 24.
      Dr. Zombor Gábor sk.                                                             Dr. Határ Mária sk.

            polgármester                                                                              jegyző
ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kecskemét, 2014. április 24.

                                                                                              
   Dr. Határ Mária sk.

                                                                                                                      jegyző
[1]

Hatályon kívül helyezte: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

[2]

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályba lép: 2017. május 1.

[3]

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályba lép: 2017. május 1.


[4]

Kiegészítette: 12/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2017. július 1.

[5]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.


[6]

Módosította: 20/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2015. szeptember 25.

[7]

Módosította: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§ a) pontja. Hatályba lép: 2016. április 29.

[8]

Hatályon kívül helyezte: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

[9]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.

[10]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.[11]

Hatályon kívül helyezte: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

[13]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2016. január 1.

[14]

Kiegészítette: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2016. január 1.

[15]

Módosította: 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2018. június 1.

[16]

Módosította: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2016. április 29.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályát veszti: 2018. június 1.

[18]

Módosította: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2016. április 29.

[19]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.

[20]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályát vesztette: 2016. április 29.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályát vesztette: 2016. április 29.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályát vesztette: 2016. április 29.

[24]

Módosította: 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 1.

[25]

Módosította: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§ b) pontja. Hatályba lép: 2016. április 29.

[26]

Módosította: 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2016. április 29.