Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2018. 09. 01 - 2018. 09. 01

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kunszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)


(2) Az önkormányzat székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.


(3) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre Fülöpjakab Község Önkormányzatával. A hivatal elnevezése: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal), székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24., kirendeltsége: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltsége, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.


(4) Az önkormányzat hivatalos pecsétjei:

a) 3,5 cm átmérőjű közepén a Magyar Köztársaság címerével.

    A címer alatt: Kunszállás

    Körirata: Kunszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete


b) 3,5 cm átmérőjű közepén a Magyar Köztársaság címerével.

    A címer alatt: Kunszállás

    Körirata: Kunszállás Község Önkormányzata


c.) 3,5 cm átmérőjű, középen a Magyar Köztársaság címerével.

    A címer alatt: Kunszállás

    Körirata: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal


d.) 3,5 cm átmérőjű, középen a Magyar Köztársaság címerével.

    A címer alatt: Kunszállás

    Körirata: Kunszállás Község Polgármestere


e) 3,5 cm átmérőjű, középen a Magyar Köztársaság címerével.

    A címer alatt Kunszállás

    Körirata: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
(5) Az a.) pontban leírt pecsétet kell használni:

 • a határozat-kivonatok, illetve a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére,
 • a rendeletek kiadmányozására, hitelesítésére,

A c.) pontban írt pecsétet kell használni a Hivatal ügyintézésével kapcsolatos iratok kiadmányozására, a bélyegző-nyilvántartásban meghatározottak szerint.

A d.) és e) pontban írt pecsétet kell használni a polgármester, illetőleg a jegyző által hatáskörében keletkezett iratok kiadmányozására.


2. §


(1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) A jelképek alakjának, színeinek, nagyságának leírása, használatára vonatkozó részletes leírásokat külön rendelet tartalmazza.


3. §


 (1) A Képviselő-testület a község jó hírnevének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a gazdasági élet, a kultúra a sport, a művészetek terén kimagasló és példamutató tevékenységek elismerésére kitüntetéseket alapít.

(2) A kitüntetések adományozására vonatkozó részletes előírásokat külön rendelet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat hivatalos lapja a „Kunszállási Hírek” című havilap.

(4) A Képviselő-testület a község hagyományaihoz igazodva a következő helyi ünnepnapot és a helyi ünnepnaphoz kapcsolódó rendezvényt határoz meg:

Helyi ünnepnap ideje:    szeptember első hétvégéje

Helyi ünnepnaphoz kapcsolódó rendezvény: „Kunszállási Falunapok”4. §


Az önkormányzat önállóan szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, melynek során demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

II. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5. §


A Képviselő-testület tagjainak száma /a polgármesterrel együtt/: 7 fő.

6. §


Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
7. §


(1) A Képviselő-testülettől a bizottságokra, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskört a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az át nem ruházható hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv. tartalmazza).

(2) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáért felelős félévente beszámol a határozatok végrehajtásáról.

A Képviselő-testület munkaterve

8. §


A Képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv tervezetét a beérkezett javaslatok alapján minden évben a decemberi ülésre a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.

(2) A munkaterv elkészítéshez javaslatot tehetnek:

a) a képviselők

b) a bizottságok

c) a jegyző

d) a pénzügyi vezető

e) az önkormányzat által alapított intézmények vezetői


9. §


A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a képviselő-testületi ülések tervezett napját, időpontjait, napirendjeit,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, az előterjesztés előkészítésében, véleményezésében közreműködő személyt, szervezetet, a napirend tárgyalásához külön meghívandó személyt,

c) a napirendhez mely bizottság előzetes állásfoglalása szükséges,

d) a közmeghallgatás, a falugyűlés időpontját, helyét, szükség szerint témáját.

A Képviselő-testület ülései

10. §


(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart, illetve ünnepi ülést tarthat.

(2) Az ülések nyilvánosak. Zárt ülést az Mötv. által szabályozott esetben lehet tartani. A zárt ülésen résztvevők személyét is az Mötv. szabályozza.

(3) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül a polgármester hívja össze és nyitja meg. A polgármester eskütételéig az alakuló ülést a korelnök vezeti.

(4) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(5) A képviselők esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

(6) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester választásának eredményéről, majd a polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü      szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

(7) A polgármester az alakuló ülésen programot terjeszt a Képviselő-testület elé, amely a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel, valamint a helyi gazdasági és társadalmi élet segítésével összefüggő főbb célkitűzéseket és feladatokat tartalmazza.
11. §

(1) A Képviselő-testület évente az Mötv-ben meghatározott ülést tart. Az ülést általában a hónap utolsó hétfői napjára 1600 órai kezdettel kell összehívni az önkormányzat székhelyére.

(2) A polgármester indoklásával az (1) bekezdésben foglalt időponton kívüli időpontra és kihelyezett ülésre is összehívhatja az ülést.

(3) A települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az indítványára továbbá sürgős, azonnali döntést igénylő esetben rendkívüli ülést is tarthat a képviselő-testület. Az indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, időpontját, az összehívás szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető elő. A polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 15 napon belül hívja össze a 12.§. (2) bekezdése szerint.

A Képviselő-testület összehívásának rendje

12. §

(1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az ügyrendi feladatokat ellátó képviselő-testületi bizottság elnöke hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.

(2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét, napját és kezdési időpontját, a napirendi javaslatot.

(3) A meghívó mellékletét képezik az előterjesztések és az önálló indítványok.13. §

(1) A munkaterv szerinti ülésre szóló meghívót és annak mellékleteit az ülés napját megelőzően legalább 3 nappal kell kézbesíteni.

(2) A polgármester által indokolt esetben a Képviselő-testület ülése rövid úton - telefonon- is összehívható a napirend megjelölésével a meghívó kézbesítése nélkül, illetve az értesítés napjára is.

(3) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a polgármester tájékoztatja a Hivatal hirdetőtábláján és a község honlapján a meghívó kihelyezésével, a meghívók kézbesítésével egyidejűleg.


14. §

 A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívottak:

a) a Közös Hivatal pénzügyi vezetője

b) a napirend által érintett bizottság nem képviselő tagjai

c) a napirend által érintett szervezet vezetője, vagy az intézményvezetők vagy a helyi önszerveződő közösség képviselője

d) akinek meghívását a polgármester az a- c) pontban felsoroltakon felül szükségesnek tartja.


Határozatképesség

15. §

(1) A határozatképesség szabályait az Mötv. tartalmazza.

(2) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elutasításának jogkövetkezményeként a képviselő-testület a (3) bekezdésében említett szabályokat alkalmazza vagy az adott napirendi pontot az érintett képviselő jelenléte nélkül újratárgyalja.

(3) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont tárgyalására a Képviselő-testület ülését 7 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.A Képviselő-testület üléseinek vezetése

16. §

(1) A polgármester ülésvezetési feladatai:

a) a képviselő-testület ülésén az ülés megnyitása, vezetése, szünet, vagy berekesztése elrendelése,

b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a képviselő-testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről tájékoztatás,

c) napirendi javaslat előterjesztése,

d) a szó megadása, rendzavarás esetén az ülés rendjének biztosítása

e) az ülés félbeszakítása

f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, napirendek összevont tárgyalására,

g) a vita összefoglalása

h) szavazás elrendelése, a szavazás számszerű eredményének megállapítása.

(2) A polgármester figyelmeztetheti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Ismételt rendzavarás esetén a szót megvonhatja.

(3) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el az (1) bekezdésben foglalt feladatokat, a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az ügyrendi feladatokat ellátó képviselő-testületi bizottság elnöke gyakorolja az (1) bekezdésben felsorolt feladatokat.

17. §

(1) Az ülés napirendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) A napirend sorrendje

 1. munkatervben szereplő napirendek
 2. rendelet-tervezetek
 3. sürgősséggel tárgyalandó indítványok
 4. más napirendek
 5. tájékoztatók, beszámolók, bejelentések, kérdések


18. §

(1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslatról a Képviselő-testület határoz.

(2) A napirendi pont előterjesztője lehet polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, illetve a Képviselő-testület által meghatározott személy.

Előterjesztés

19. §

 (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottsága vagy a képviselő által előzetesen javasolt rendelet- vagy határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban kerül benyújtásra. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek vagy határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(3) Az előterjesztés tartalmazza

a) az előterjesztés tárgyát,

b) az előterjesztés előzményit, így a korábbi testületi megállapodásokat, a témában hozott korábbi határozatokat, azok végrehajtásának eredményeit,

c) a jogszabályi környezetet,

d) mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, - adott esetben hivatalos szerv vagy amelyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják,

e) az előterjesztés költségvetésre gyakorolt hatását,

f) az előkészítésben résztvevők véleményét,

f) a lehetséges döntési alternatívát és jogszabályi megalapozását, a javaslat indokolását,

g) az előterjesztő megnevezését,

h) határozat-tervezetet, rendelet-tervezetet, a végrehajtásért felelős megnevezését, az intézkedés határidejét.

20. §

(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért az előterjesztő a felelős.

(2) A bizottság bármely előterjesztéshez – az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő – véleményt nyújthat be a képviselő-testülethez.


Sürgősségi indítvány

21. §

(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában az előterjesztések között nem szerepel.

(2) A képviselő-testület a napirend tárgyalása során dönt az előterjesztés sürgősségi napirendre vételéről. Ha nem ismeri el a sürgősséget, az előterjesztést a következő ülés napirendi javaslataként kell kezelni.

(3) A sürgősségi indítványt ha azt nem a polgármester teszi írásban, a polgármesterhez kell benyújtani a napirend megállapítását megelőzően, a sürgősség tényének indokolásával.

(4) Sürgősségi indítványt nyújthat be

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a bizottság

d) a képviselő

e) a jegyző

f) az intézményvezető


Kérdés, interpelláció

22. §

(1) Kérdésnek minősül az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű tudakozódás.

(2) Interpellációnak minősül a magyarázatadási kötelezettség az interpellált személy feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben.

(3) A kérdésre a képviselő-testület ülésén válaszol az, akihez a kérdést intézték.

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén interpellációt intézhet

a) a polgármesterhez,

b) az alpolgármesterhez,

c) a bizottság elnökéhez,

d) a jegyzőhöz.

(5) Az interpellációra az ülésen, ennek hiányában 15 napon belül írásban érdemi választ ad az, akihez az interpellációt intézték.

(6) Ha a képviselő az interpellációra adott választ nem fogadja el, úgy a képviselő-testület dönt az elfogadásról. Elfogadás hiányában a képviselő-testület eseti bizottságot hoz létre az interpelláció tárgyát képező téma vizsgálatára, vagy a kivizsgálással bizottságát bízza meg. A vizsgálat eredményéről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni kell.


Vita

23. §

(1) Az írásbeli előterjesztést és az önálló indítványt az előterjesztő a vita előtt szóban kiegészítheti, módosíthatja.

(2) A vita megkezdése előtt az illetékes bizottság elnöke – távollétében képviselő tagja – nyilatkozik az előterjesztésről, vagy ismerteti a bizottság határozatát.

(3) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

(4) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előterjesztő vagy az ezzel megbízott válaszolhat.

(5) Felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.

(6) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.


24. §

(1) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előterjesztője a hozzászólásokkal összefüggésben ismertetheti álláspontját.

(2) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

(3) Bármelyik képviselő a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét, a döntéshozatal elhalasztását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


25. §

 Módosító javaslatot az ülés előtt írásban, illetve az ülésen szóban lehet előterjeszteni. A szavazás elrendelése előtt az ülés vezetője a módosító javaslat írásba foglalását kérheti.

A szavazás rendje

26. §

(1) A képviselő-testület a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2) Az ülés vezetője az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a képviselőtestület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást elrendelni.

(3) Ha a képviselő-testület két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg a határozatokról külön-külön kell szavazást elrendelni.

(4) A minősített többséggel eldöntendő ügyeket az Mötv. állapítja meg, egyebekben az egyhangú többség elegendő a döntéshez.


27. §

(1) A képviselő-testület - a titkos szavazás kivételével- kézfelemeléssel szavaz.

 (2) Szavazategyenlőség a javaslat elutasítását eredményezi, a tartózkodás nem minősül szavazatnak.

28. §

(1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor jogszabály azt kötelező jelleggel előírja, és az alábbi esetekben:

a) a Kunszállás Díszpolgára cím és

b) a Kunszállás Községért kitüntetés odaítélésekor.

(2) A titkos szavazást az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság bonyolítja le, tájékoztatást ad annak menetéről, a szavazást követően megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek.

(3) A titkos szavazás borítékba helyezendő szavazólapon, az arra kijelölt helyiségben és szavazóurna igénybevételével történik.

(4) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját, tárgyát, kezdetét és végét,

b) az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság jelen lévő tagjainak nevét, aláírását,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(5) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz.29. §

(1) A képviselők egynegyedének indítványára névszerinti szavazást tart.

(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa képviselők nevét akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és az eredményről az ülés elnökét tájékoztatja. A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg.

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben névszerinti szavazás nem tartható.

(4) A név szerinti szavazás tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a szavazás eredményét.

Jegyzőkönyv

30. §

 (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt – ideértve a meghívót és a jelenléti ívet is - a jegyző felügyelte mellett a munkaköri leírásában feltüntetettek szerint az ügyviteli feladatokat ellátó alkalmazott kezeli. A jegyzőkönyveket a Nemzeti Jogtárba való feltöltéssel kell megküldeni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak.

(4) A nyílt ülésről készített jegyzőkönyvet az önkormányzata honlapján is közzé kell tenni.

A képviselő-testület döntései

31. §

(1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott esetben határozatot hoz, rendeletet alkot.

(2) A képviselő-testület határozata tartalmazza a határozat számán kívül

a) a testület döntését,

b) a döntés végrehajtásának határidejét

c) a végrehajtásért felelős személy tisztségét,

d) a határozatról értesítendők körét.

(3) A képviselő-testület döntéseiről a jegyző felügyelete mellett a munkaköri leírásában feltüntetettek szerint az ügyviteli feladatokat ellátó alkalmazott nyilvántartást vezet.

(4) A döntést a jegyzőkönyv aláírását követően haladéktalanul el kell elküldeni a végrehajtásért felelős személynek és szervnek. A jegyzőkönyv aláírása előtt, elhalasztást nem tűrő esetben a végrehajtásban érintettet előzetesen tájékoztatni kell az elfogadott határozat tartalmáról.

(5) A polgármester az Mötv.-ben foglaltak szerint kezdeményezheti az ügy ismételt megtárgyalását.

32. §

(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti

a) a települési képviselő

b) a bizottság,

c) a polgármester,

d) az alpolgármester,

e) a jegyző,

f) az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője,

g) a település önszerveződő közössége.

(2) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

(3) A rendelet-tervezet kodifikációját a jegyző végzi. Esetenként megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes bizottság, ideiglenes bizottság, illetve külső szakértő.33. §

(1) Az önkormányzati rendelet előkészítése során elemezni kell a jogszabályi környezetet, a szabályozandó tárgy szerint érintett szervezetek, szakemberek véleményét, a lakosság egyes csoportjainak álláspontját, amennyiben véleményük rendelkezésre áll.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredményét a rendelet előterjesztésében az előterjesztő ismerteti.

(3) A képviselő-testület dönt, ha az eldöntendő kérdésben közmeghallgatás, vagy a közvélemény kutatást tart szükségesnek.

(4) A lakosság széles körének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendelet tervezetét legalább a képviselő-testület erre vonatkozó döntése esetén legalább 5 napra el kell helyezni a Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján. A településen lakó választópolgárok a tervezettel kapcsolatos véleményt írásban juttatják el a polgármesterhez a napirendet tárgyaló képviselő-testület ülését megelőző napig.


34. §

(1) A rendelet-tervezetet a polgármester vagy a jegyző ismerteti képviselő-testület ülésén.

(2) Az előterjesztő tájékoztatja a képviselő-testületet az előkészítés és a véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.

(3) A rendelet hiteles, kihirdetésre kerülő szövegét a jegyző állapítja meg.

(4) A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét a 30. §. (3) és 31.§. (3) bekezdésében megjelölt személy naprakész állapotban vezeti. Az önkormányzati rendeletek jegyzékét az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.


35. §

(1) A képviselő-testület rendeleteit, határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. A rendelet megjelölése tartalmazza a számát, a kihirdetés dátumát, a határozat megjelölése tartalmazza számát és meghozatalának időpontját az erre vonatkozó törvény és miniszteri rendelet szerint.

(2) A rendelet és a normatív határozat a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet a jegyzőnél és a Nemzeti Jogtárban tekinthető meg.

Közmeghallgatás, Falugyűlés

36. §

 1. A Képviselő-testület minden évben egy alkalommal - 15 nappal előre meghirdetett időpontban - közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás falugyűléssel egybekötve is megtartható. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
 2. A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról az (1) bekezdésben foglaltak alapján a lakosságot a helyi sajtó, a Közös Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett hirdetmény, Kunszállás Község honlapján, továbbá a helyi újságon keresztül értesíteni kell.
 3. A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.
 4. A meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Képviselő-testület illetékes bizottságának, illetőleg a tisztségviselőknek ki kell adni kivizsgálás céljából. A felsoroltak a kérdést 15 napon belül kötelesek megválaszolni a kérdezőnek és a Képviselő-testületet erről a soron következő ülésén tájékoztatni.


III. FEJEZET

A képviselő-testület szervei, működésre vonatkozó rendelkezései

A települési képviselő

37. §

(1) A képviselőt törvényben és önkormányzati rendeletben meghatározott jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

(2) A képviselő eskütételére vonatkozó szabályokat törvény határozza meg.

(3) A képviselő

a) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület és annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja

b) írásban vagy szóban a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének bejelenti, ha a Képviselő-testület, illetve bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

c) a vele szemben felmerült érintettségi okot az előterjesztés vitájának megkezdése előtt bejelenti,

d) a Képviselő-testület vagy bizottság megbízásából való eljárásáról a következő ülésen beszámol.

 (4) Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönthet a bizottsági tagság megszüntetéséről. E pontban foglalt rendelkezések irányadók a bizottság nem képviselő tagjaira is.

(5) A képviselő – a választópolgárokkal való közvetlen és rendszeres kapcsolat-tartása végett – fogadóórát tarthat.

(6) A képviselőt a tisztségviselők, a jegyző, a Hivatal, az önkormányzati társaságok és intézmények vezetői, ügyintézői munkaidő alatt kötelesek fogadni.

(7) A képviselő az önkormányzati hivatalos iratokba betekinthet. Az iratbetekintés joga a képviselőt a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg.

Bizottságok

38. §


(1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságot választ, ideiglenes bizottságot választhat.

(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága:

     Pénzügyi és  Ügyrendi Bizottság (5 fő képviselő)

(3) A bizottság feladatait és hatásköreit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


39. §

(1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása a tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáig tart.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és működésének időtartamát a Képviselő-testület a bizottság megválasztásakor állapítja meg.

(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet.


40. §

A bizottság e rendelet 3. mellékletében foglalt feladatkörébe tartozó ügyekben

a) előkészíti a képviselő-testület döntését,

b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

c) szervezi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását,

d) kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását,

e) állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésben foglaltakról

f) ellenőrzi a Közös Hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló tevékenységét,

g) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat.

A bizottsági működés főbb szabályai

41. §

(1) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azt az előterjesztést, amelyet bizottság nyújthat be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez.

(2) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén elnökhelyettes hívja össze és vezeti a bizottság munkaterve alapján. A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, de e § rendelkezéseit ebben az esetben is alkalmazni kell.

(3) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az ülés előtt 3 nappal megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak.

(4) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, valamint a napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselőjét. A bizottság elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(5) Bármely képviselő, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző javaslatot tehet valamely, a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre meghívja az indítványozót.

(6) A bizottság köteles a munkatervében szereplő, illetve a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat az előírt határidőre elvégezni. A soron következő ülés előtt a bizottság a rendelkezésére bocsátott előterjesztést köteles megtárgyalni. A bizottsági ülést követően a bizottság hatáskörébe tartozó sürgősségi indítványokról, illetve módosító javaslatokról a bizottság a Képviselő-testületi ülés megkezdéséig foglalhat állást.

(7) A bizottság döntéseiről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.

(8) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(9) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző gondoskodik. A bizottságok iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Polgármester, Alpolgármester, Jegyző

42. §

(1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban - főállásban - látja el.

(2) A polgármester teljes munkaideje hétfőtől péntekig napi 8 óra, melyből a következő időtartamot köteles a munkahelyén eltölteni: 9 –12 óráig , kivéve a hivatalos távollét esetét. A polgármester minden csütörtökön tart ügyfélfogadást 9-12 óráig..

(3) A polgármester gyakorolja a munkáltató jogokat a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

(4) A polgármester feletti egyéb munkáltatói jogokat a szabadság ütemezését és kiadás tekintetében a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság gyakorolja.


43. §

(1) A polgármester feladata a képviselő-testület működésével kapcsolatban

a) képviseli a képviselő-testületet,

b) előterjeszti a képviselő-testület munkatervét,

c) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról,

d) segíti a képviselők munkáját,

e) aláírja a képviselő-testület rendeletét, valamint az üléstől készített jegyzőkönyvet,

f) ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását,

g)dönt a két ülés közötti időszakban felmerülő bármely halaszthatatlan ügyben.

e) dönt – a képviselő-testületnek beszámolási  kötelezettség mellett - valamennyi olyan ügyben, ha a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, vagy ha a döntést két ülés között halaszthatatlanná vált, és ha az nem a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

(2) A polgármester a Közös Hivatal köztisztviselői részére évente munkaértekezletet tart, értékeli a Hivatal munkáját, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, az időszerű feladatokat.

44. §

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát, hivatali munkaideje kötetlen.


45.§.

(1) A jegyző feladati a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban

a) törvényességi szempontból véleményezi az előterjesztéseket,

b) biztosítja a működéssel összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását,

c) gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és a Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről, a Nemzeti Jogtárban való megjelentetésről.

d) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

e) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a kihirdetésről.

(2) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői felett.

(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatokat a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező személy látja el.

Közös Önkormányzati Hivatal

46. §

(1) A Képviselő-testület Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre Fülöpjakab Község Önkormányzatával.

(2) A Közös Hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A közös hivatal köztisztviselőinek munkarendje:

hétfő:               7.30-12.00 és 12.30- 16.00 óráig

kedd:                7.30-12.00 és 12.30- 16.00 óráig

szerda:             7.30-12.00 és 12.30- 16.00 óráig

csütörtök:         7.30-12.00 és 12.30- 16.00 óráig

péntek:                         7.30-13.00


(4) A Közös Hivatal működésének részletes szabályait Kunszállás és Fülöpjakab községek képviselő-testületei által határozatilag elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.


IV. FEJEZET

HELYI NÉPSZAVAZÁS


47. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.V. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

48. §

A Képviselő-testület a tulajdonost megillető jogok gyakorlását külön rendeletben    szabályozza.

49. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzéséért a polgármester a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.


VI. FEJEZET


                              A  POLGÁRMESTER ÉS A KÉPVISELŐK VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELÉRE VONATKOZÓ TECHNIKAI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


50. §

 1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a polgármestert és a képviselőket (továbbiakban együtt: képviselő) évente írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről és annak határidejéről.
 2. A jegyző a képviselő rendelkezésére bocsátja az Mötv. 2. melléklete szerinti és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez, valamint az azonosító adatok közléséhez szükséges megfelelő számú nyomtatványt. A vagyonnyilatkozatokat olvashatóan kell kitölteni, ceruzás kitöltés nem alkalmazható. Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni.
 3. A képviselő a saját (a továbbiakban: képviselői vagyonnyilatkozat), a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (továbbiakban: hozzátartozói vagyonnyilatkozat) és az azonosító adatokat tartalmazó adatlapot külön-külön borítékban helyezi el. A képviselő valamennyi borítékra rávezeti a nevét, és annak tényét, hogy a boríték a képviselői-, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot, illetve az azonosító adatokat tartalmazó adatlapot tartalmazza.
 4. A képviselő a borítékokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének adja át, aki írásban igazolja a képviselői-, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok és az azonosító adatokat tartalmazó adatlap átvételét. Az igazolásban szerepeltetni kell az átvett vagyonnyilatkozatok, az azonosító adatokat tartalmazó adatlap megnevezését, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok számát, az átvétel dátumát. Az átvételt követően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot és az azonosító adatokat tartalmazó borítékokat a képviselő jelenlétében lezárja.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökétől a vagyonnyilatkozatot és az azonosító adatokat tartalmazó adatlapot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja veszi át.

 1. A képviselőnek a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát a Közös Hivatalon belül az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen kell tárolni. A biztonságos tárolásról a jegyző gondoskodik.


51. §

 1. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságának biztosítása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata.
 2. A képviselői vagyonnyilatkozatba történő betekintést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökénél írásban kell kezdeményezni, aki legalább két időpont megjelölésével írásban tájékoztatja a kezdeményezőt a betekintés helyéről.


52. §

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a képviselői-, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének időpontjáról az ellenőrzés előtt legalább 8 nappal írásban értesíti az érintett képviselőt.

(2) A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát az érintett képviselő részére át kell adni, amennyiben az ellenőrzésen nem vett részt a jegyzőkönyv egy példányát részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyv másik példányát a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok között kell elhelyezni.

(3) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a Képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen, az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el.


VII. FEJEZET

TÁRSULÁSOK

53.§

Az önkormányzat tagja önkormányzati társulásnak. A társulások megnevezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.1.) ÖR.

(3) Ezen rendelet mellékletei az alábbiak:

 1. Az önkormányzat által ellátott - kormányzati funkció szerinti - kötelező és önként vállalt feladatok felsorolása és a feladatellátás módja.
 2. A képviselő-testülettől átruházott hatáskörök katalógusa: polgármesterre, jegyzőre
 3. A képviselő-testület bizottságainak feladatai, tagjai
 4. Intézmények, társulások felsorolásaKovács Imre                                                                           dr. Bóna Csaba

polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetve: 2014. december 16.

                                                                                     dr. Bóna Csaba

                                                                                              jegyző          


a 16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Kunszállás Község Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatoksorszám


Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Feladatellátás módjaKötelező


Önként vállalt


Társulás útjánÖnkormányzat által alapított költségvetési szerv által1

Önkormányzat által intézményi keret nélkül  ellátott feladatok


Egyéb szervezet útján011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységeHivatal

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatásHivatal

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatásokHivatal

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

Könnycsepp Temetkezési Kft. Kiskunfélegyháza013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokHivatal

Önkormányzat
016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységekHivatal

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységHivatal

016080


Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


Hivatal, Óvoda

Önkormányzat
022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Önkormányzat
032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Önkormányzat
041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041232

Start-munka program Téli közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041237

Közfoglalkoztatási mintaprogramHivatal

Önkormányzat
045120

Út, autópálya  építése
Önkormányzat
045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzat
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzat
047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
Önkormányzat
047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Önkormányzat
051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Önkormányzat
051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


Homokhátsági Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásFelső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft, Vaskút052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Csontos és Fia Kft. Városföld052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Önkormányzat
061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások
Önkormányzat
062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Önkormányzat
063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás, közkifolyók)

BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Önkormányzat
064010

Közvilágítás
Önkormányzat
066010

Zöldterület-kezelés
Önkormányzat
066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Önkormányzat
072111

Háziorvosi alapellátás

FÚT-KA MED Kft072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás


Ügyeleti Társulás, Kiskunfélegyháza


072311

Fogorvosi alapellátás

Doctoressa Bt074031

Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás
Önkormányzat
081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Önkormányzat
081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatásÖnkormányzat
082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Önkormányzat
082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme082044

Könyvtári szolgáltatások082061


Múzeumi gyűjteményi tevékenységÖnkormányzat
082062


Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység


082063


Múzeumi kiállítási tevékenység


082064


Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység


082070


Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvásaÖnkormányzat
082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Önkormányzat
082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése)
Önkormányzat
082093


Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészekÖnkormányzat
082094


Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztésÖnkormányzat
083030


Egyéb kiadói tevékenység (Kunszállási Hírek újság)Önkormányzat
084031


Civil szervezetek működési támogatásaÖnkormányzat
084040


Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatásaÖnkormányzat
086030


Nemzeti kulturális együttműködésÖnkormányzat
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvoda

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladataiÓvoda

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladataiÓvoda

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenÓvoda

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybenÓvoda

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Önkormányzat
103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Önkormányzat
104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybenÓvoda
 1. 10

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetésÓvoda

900020

Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Önkormányzat
900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Önkormányzat
104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Önkormányzat
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásaiHivatal

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásaiHivatal

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásokHivatal

107051

Szociális étkeztetés
Önkormányzat
107052

Házi segítségnyújtás
Önkormányzat
107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
 Önkormányzat
900080


Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek


Hivatal, Óvoda

Önkormányzat

1Röviditések:  Kunszállási Mosolyvár Óvoda, 6115 Kunszállás, Arany J. u. 4. (Óvoda)

                     Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.  (Hivatal)

                   

a 16/2014.(XII.16..) ÖR 2. melléklete


A képviselő-testület által polgármesterre, jegyzőre

átruházott hatáskörök


1. A Képviselő-testülettől a polgármesterre:

 1. Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, s erről a testületnek soron következő ülésén beszámol.
 2. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezéséről, az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.
 3. Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-mentesítéséről
 4.  Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatot.
 5. Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletéről. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerződést. Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések, illetve – Képviselő- testületi döntést követően- a biztosítási szerződések megkötésére.
 6. Aláírja a lakásokról és helyiségekről szóló külön rendelet alapján előkészített bérleti és adásvételi szerződéseket.
 7. Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló külön rendeletben meghatározott méltányossági kérelmek elbírálásáról.
 8. A polgármesternél a helyi népszavazásról szóló külön rendeletben meghatározottak alapján helyi népszavazás kezdeményezhető.
 9. Dönt az  ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról.
 10. Dönt az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2013.(XII.17.) ÖR 4. § (1) a) pontjában meghatározott esetekben
 11. Dönt a szociális célú tűzifa odaítéléséről
 12. Dönt közterület-foglalási engedélyek kiadásáról
 13. Dönt a közületi filmforgatás engedélyezéséről
 14. A hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét.”2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre

a. a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (30/1988.(IV.21.) MT rendelete a törvény végrehajtásáról) 42/A. §-ban felsorolt közútkezelői hozzájárulások elbírálása

b. házszám megállapítása

c. a rendkívüli ügyfélfogadási rend megállapítása

d. dönt az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2013.(XII.17.) ÖR 4. § (1) c) pontjában meghatározott esetekben

e. A hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatásköréta 16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság


A./ Képviselő-testületi döntésre előkészíti:

a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket.

b) a Képviselő-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat;

c) építési telkek ármegállapítására vonatkozó javaslatokat;

d) üresen álló, vagy megüresedett bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítására vonatkozó javaslatokat;

e) településrendezési program kialakítását, településrendezési tervet;

f) jóváhagyott településrendezési terv módosítását;

g) a részletes rendezési terveket, valamint beépítési és telekkialakítási terveket;

h) a terület-felhasználási kategóriák megválasztását; kül- és belterületi határ módosítását;

i) intézmény alapítását, szétválását;

j) közterület elnevezését, emlékmű állítását, műemlék felújítását;

k) az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával összefüggő javaslatot.

l) a Képviselő-testület által a feladatkörébe utalt önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket. Kezdeményezi a hatályos rendeletek szükség szerinti módosítását.

m) A polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket.

o) Az összeférhetetlenségi ügyeket.

p) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó oktatási-nevelési, közművelődési intézmények, illetve az  egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátás szervezeti, strukturális fejlesztésére vonatkozó indítványokat.

q) Döntésre előkészíti a település középtávú fejlesztési programját; e program készítéséhez helyzetértékelést végez, amelynek keretében felméri a településen működő egyesületek számát, ezek pénzügyi-, személyi-, tárgyi feltételeit, a szabadidősport területeit, fejlesztési lehetőségeit, az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények állagát, kihasználtságát;

r) Képviselő-testületi döntésre előkészíti a testnevelési- és sport fejlesztési célkitűzéseket és feladatokat a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra nevelés elveire is figyelemmel;


B./ Véleményezi:

a) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezetét.

b) Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló zárszámadást, féléves, III. negyedéves tájékoztatót.

c) Az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot.

d) Mindazon pénzügyi és gazdasági döntés tervezetét, melyre a Képviselő-testület igényt tart.

e) Előzetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát.

f) Az önkormányzat éves költségvetésébe beépülő lakossági közműalapot.

g) A közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggő tervekkel, a közmű- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, a zöldterület kialakításával, ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal összefüggő előterjesztésekre;

h) a felhalmozási célú javaslatokat;

i) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és környezetvédelmi tevékenységét;

j) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat;

k) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását;

l) intézmények felújítási célú előirányzatainak felhasználását;


m) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjéről szóló helyi rendeleteket, szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására;

n) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket és javaslatot tesz azok szükség szerinti módosítására;

o) koordinálja a környezetvédelem területén jelentkező önkormányzati feladatok megvalósítását, véleményezi a környezetvédelmi előterjesztéseket.

p) a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint javaslatot tesz annak módosítására.

q) a Képviselő-testület felkérése alapján a Képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-tervezeteket.

r) Javaslatot tesz a civil szervezetek, egyesületek által benyújtott támogatási igények elbírálására;

s)Véleményezi az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, közművelődési intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat.


C./ Közreműködik:

a) Az Önkormányzat éves költségvetés tervezete kialakításában.

b) Minden olyan döntés előkészítésében, amely az Önkormányzat költségvetését érinti.

c) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló külön rendeletben meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján kiírt versenytárgyalás lebonyolításában.


D./ Pénzügyi ellenőrzést végez:

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek keretében különösen:

a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése,

b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenőrzése,

c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása,

d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek eljuttatása a Képviselő-testülethez.

e) a működése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a színvonalas és jó munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, szükség esetén a felelősségre vonást.


E./ A bizottság egyéb feladatai:

a) javaslatot tehet a Kunszállás Díszpolgára és Kunszállás Községért kitüntetés adományozására, valamint véleményezheti a beérkezett javaslatokat.

b) ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

c) nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait, valamint végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.

d) ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait.a 16/2014.(XII.16.) ÖR 4.  melléklete


Az Önkormányzat által fenntartott intézmények

és az Önkormányzat részvételével működő

önkormányzati tárulások és gazdálkodó szervezetek
A.)  Önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények) :

 1. Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.

(Fülöpjakab Község Önkormányzatával közösen)

 1. Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, 6115 Kunszállás, Arany J. u. 4.
 2. Kunszállási Falugazdálkodási Kft, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.B.)  Az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások:

1.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2.) Kiskőrös és Vidéke Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4.) Ügyeleti Társulás, Kiskunfélegyháza