Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2014 (II.3.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 02. 05- 2016. 05. 30

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §

(1)A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyekkel biztosítható a települési környezet tisztasága, a települési hulladék gyűjtésével, szállításával és kezelésével összefüggő feladatok eredményes végrehajtása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje.

(2)A rendelet területi hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a        jelen rendelet mellékletében felsorolt utcákról megközelíthető ingatlanokra terjed ki.

(3)          A rendelet hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:     Ht.) 1. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

(4)   Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Depónia Hulladékkezelő          és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Sörház tér         3.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett    közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató).


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1.házhoz menő gyűjtés: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, elkülönítetten gyűjtött, főként csomagolási hulladékok és zöldhulladék átvételére és elszállítására szervezett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részét képező tevékenység;

2.közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom;

3.lakóegység: az egyes lakóépületek és a jellemzően emberi tartózkodás (pihenés, szállás, munkavégzés, stb.) céljára szolgáló építmények, amelyekben az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője, illetve használója hulladékot termelhet;4.zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok

5.szabadvezetésű járda: a főhálózati szerepet betöltő gyalogos közlekedést szolgálja, de nem az ingatlanok közvetlen megközelítésétII. Fejezet


AZ INGATLANOK, KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA


3. §

(1)A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok ellátásához – az e rendeletben foglaltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni.

(2)A közterületek, különösen a zöldterületek szennyezését, károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól mindenki köteles tartózkodni.

4. §

A közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása - a közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek, külterületi járdák és kerékpárutak síkosság mentesítése kivételével, és az 5-8.§-ban foglaltak kivételével - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata.


5. §

(1)     Az ingatlanhasználóknak a közterületek tisztán tartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

a)Az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság-mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek.

b)   Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása,            hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását     akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása.

 (2)    Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezheti el.


6. §

         Az ingatlanhasználóknak a telekingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

a) Az ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok metszése;

b)Épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása
7. §

  1. Az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője az 5.§-ban foglaltakon túl köteles gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott területek, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról.


8. §

(1)Az utcai árus a részére kijelölt területet és annak közvetlen környékét köteles tisztán tartani, valamint a tevékenysége során keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

(2)A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közterületen rendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a közterület és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

(3)Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, amennyiben az állat felügyeletét ellátó személye nem állapítható meg, vagy nem vonható felelősségre, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.


9. §

(1)A síkosság-mentesítés során a környezetkímélő anyagokon - homok, salak, kőzúzalék, hamu, fűrészpor, stb.- kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m² mennyiséget ne haladja meg. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetkímélő módon történhet.

(2)A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, zöldterületen, valamint alul és felüljárók felületén klorid tartalmú vegyszerek használata tilos.

(3)Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak teljes szélességében, közműre és közcélú műtárgyra (vízelzáró csap, gázberendezés, csapadékvíz-elvezető csatorna lefolyója stb.).

(4)A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni tilos.


III. fejezet


A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok


10. §

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat – a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint – a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.

(2)Közszolgáltatásként ellátandó feladat a települési hulladék és a biohulladék (a továbbiakban együtt: települési hulladék) átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás biztosítása.
11. §

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által forgalmazott zsákban gyűjtött, továbbá a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, szigeten, hulladékgyűjtő udvarban, és átvételi helyen a közszolgáltató a rendelkezésére bocsátott települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről gondoskodik.


(2)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról a közszolgáltató az  ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani.


(3)   A hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságát, útvonalát és az ürítési napokat a közszolgáltató köteles – a keletkező hulladék mennyiségek figyelembevételével – elkészíteni és erről, valamint a változásokról az ingatlanhasználókat a (2) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatni.


2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok


12. §

(1)Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során képződő hulladék mennyiségét – a környezet terhelésének és igénybevételének csökkentése érdekében – a tőle elvárható legalacsonyabb szintre szorítani, valamint a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását elősegíteni.

(2)Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3)Az ingatlanhasználót nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, amelyen nem keletkezik hulladék, és a 14. §-ban leírtaknak megfelelően kéri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szünetelését.

(4)Az ingatlanhasználóa – minimum heti egyszeri hulladékszállítást magában foglaló – hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a keletkező hulladék teljes mennyiségére köteles igénybe venni.

(5)Ha az ingatlanhasználó személye bármely okból változik, úgy e változást a korábbi és az új ingatlanhasználó kötelesek együttesen – a változást követő 8 napon belül – bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli a régi és az új ingatlanhasználót.

(6)A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő más módon nem gondoskodik.

(7)Ha az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül és természetes személy állandó lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgál, a háztartási hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más módon nem kezelt hulladékát elkülönítetten kell gyűjteni és azokra külön hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötni.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


13. §


(1)Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a)      a szerződő felek (a közszolgáltató és a megrendelő) azonosító adatait,


b)      a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c)      a teljesítés helyét,

d)     a megrendelő által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

e)      az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,

f)       a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g)      társasház, lakásszövetkezet esetén a lakóegységek számát,

h)      a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,

i)        a közszolgáltatás díj megállapításának módját és alkalmazásának feltételeit,

j)        a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját,

k)      a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

l)        a szerződés módosításának, szüneteltetésének feltételeit.


(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével jön létre, amely azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


14. §

(1)Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, ha az ingatlanon legalább egybefüggő 3 hónapig senki nem tartózkodik, és azon hulladék sem keletkezik.

(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényét és a szünetelés lejáratának várható időpontját az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal.

(3)Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt az ingatlanhasználó 8 napon belül köteles írásban jelezni a közszolgáltatónak. Amennyiben az ingatlanhasználó ezt a kötelezettségét elmulasztja, a változás időpontjától kezdődően a változás bejelentéséig díjfizetési kötelezettség terheli.

(4)A közszolgáltatás szüneteltetésének idejére az ingatlanhasználót közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli.
5. A települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok


15. §

(1)A hulladék gyűjtése során az ingatlanhasználónak megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közlekedés biztonságát ne zavarja.

(2)Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint tároló helyük és környezetük tisztán tartásáról, a kiszóródott hulladék összegyűjtéséről.


(3)A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(4)A hulladékot a gyűjtőedénybe történő beletömörítés nélkül kell elhelyezni. Ha a gyűjtőedénybe olyan hulladékot raktak, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, veszélyes vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a környezetet, a közszolgáltató alkalmazottja vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét.


16. §

(1)Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó gyűjtőedényt - az (6) bekezdésben foglaltak szerint - a közszolgáltatótól is igényelhet.


(2)A gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladék maximális súlya:


         a)            60 literes gyűjtőedény                      

         b)           80 literes gyűjtőedény                      

         c)            110 literes gyűjtőedény                    

         d)           120 literes gyűjtőedény                    

         e)            240 literes gyűjtőedény                    

         f)            770 literes gyűjtőedény                    

         g)           1100 literes gyűjtőedény                  


(3)A szükséges gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a)Családi ház esetén minimum 80 literes gyűjtőedény használható.

b)Családi ház esetén 1 fős vagy 2 fős háztartások rendelkezhetnek 60literes gyűjtőedénnyel.

c)A társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lehetőség van közös gyűjtőedény használatára, amely esetben lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat igénybevétele kötelező, és a rendszeresített edényméretre felfelé kerekítve kell számolni.

d)A gazdálkodó szervezetek és intézmények működési egységenként (albetétenként) minimálisan 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel kötelesek rendelkezni.

(4)   Társasház, lakásszövetkezet esetén minimálisan heti két alkalommal történő gyűjtést kell     megszervezni.

(5)A közszolgáltató az ingatlanhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a közszolgáltatás          igénybevételére használt gyűjtőedényt technikai eszközzel (chip) ellátni.

(6)A közszolgáltató – az ingatlanhasználó kérelmére - bérleti díj ellenében gyűjtőedényt        biztosít, a bérletre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni.

(7)Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag       meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a közszolgáltató        által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.

(8)A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlet hulladékot,   valamint az edény mellé kihelyezett hulladékot nem köteles elszállítani.


17. §

(1)Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – úszótelek és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

(2)Az 1,1 m3-nél nagyobb vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterület-használati engedély birtokában lehet.

(3)A hulladékgyűjtő edény közterületen történő tartós elhelyezése vagy áthelyezése esetén a Polgármesteri Hivatal, a közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő személy előzetes egyeztetése alapján történik az edény helyének kijelölése.

(4)A közterületen tartósan elhelyezett hulladékgyűjtő edényről való gondoskodás, gyűjtőhely kialakítása, annak rendszeres tisztán tartása, a konténerek javítása, karbantartása, valamint a közegészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.


18. §

(1)Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket és a 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából a (3) bekezdésben meghatározottak szerint a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésére alkalmas helyre kitenni.

(2)A hulladék kiszóródása, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében az edény fedelének zárva, a hulladékgyűjtő zsáknak bekötve kell lennie.

(3)A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni, kivéve 17. §-ban foglalt elhelyezést. A kiürített edényeket a szállítás napján a közterületről be kell vinni.

19. §

(1)A természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, hulladékgyűjtő pontra, szigetre, hulladékgyűjtő udvarba vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a közszolgáltató részére átadhatja, vagy a megfelelő gyűjtőedényben elhelyezheti.

(2)Az (1) bekezdésben foglalt jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

(3)A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről.

(4)Családi házas lakóterületen a közszolgáltató a hulladék meghatározott anyagfajta – papír, műanyag, fém – szerinti gyűjtésére a kötelező közszolgáltatás részeként házhoz menő gyűjtést tart fenn.

(5)Tömbházas övezetben a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása érdekében hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket működtet.

(6)A hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket igénybevevő személy a gyűjtőedényben kizárólag a gyűjtőedény feliratán megjelölt összetételű és fajtájú hulladékot helyezhet el.

(7)A hulladékgyűjtő pont és sziget edénye mellé hulladékot elhelyezni tilos.

(8)A közszolgáltató egyedi megrendelés alapján térítési díj ellenében gondoskodik az építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtéséről és kezeléséről.


20. §

(1)Családi házas lakóterületen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán vagy az ingatlana előtt keletkezett biohulladékot a közszolgáltató által történő elszállítás érdekében – az ingatlanhasználó által beszerzett – legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő zsákban, vagy legfeljebb 0,5 m3 biohulladékot kötegelve jogosult a közszolgáltatónak a (2) bekezdésben leírtak szerint külön díj fizetése nélkül átadni. A közszolgáltató előírhatja a biohulladék gyűjtése során matricás vagy egyéb azonosító rendszer alkalmazását.

(2)A biohulladék gyűjtési időszak minden év március 15. napjától december 15. napjáig tart. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó március 15-től október 15-ig egy zsák vagy egy köteg, október 16-tól december 15-ig három zsák vagy egy köteg biohulladék átadására jogosult szállításonként külön díj fizetése nélkül.

(3)Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó biohulladék gyűjtésére tetszőleges, lehetőség szerint átlátszó és maximum 120 literes zsákot kell igénybe venni, melyre a közszolgáltatótól külön díj ellenében megvásárolt matricát kell ragasztani.

(4)Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint gyűjtött biohulladékot a közszolgáltató kéthetente szállítja el.

(5)A biohulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni.
21. §

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék ártalmatlanítását kizárólag a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójában lehet végezni.

(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból, épület felújításából származó nem veszélyes hulladékot, valamint az ingatlana növényzetének gondozásából származó biohulladékot – legfeljebb évi egy alkalommal, összesen 1 m3 mennyiségű hulladékot – saját járművel az (1) bekezdésben meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és a közszolgáltató részére külön díj fizetése nélkül átadhatja.

(3)A közszolgáltató részére a hulladékot szállító személynek igazolnia kell, hogy a (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az ingatlanhasználó részére az igazolást a Polgármesteri Hivatal évente egyszer, a jogosult kérésére adja ki.6. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések


22. §

(1)A lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, évente legalább egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik.

(2)Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos lomhulladékot a közszolgáltató által előzetesen megjelölt helyen és időpontban adhatja át.

(3)Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

a)veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.),

b)bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny,

c)építési-bontási hulladék,

d)háztartási hulladék,

e)zöldhulladék (ágnyesedék, szőlővessző, stb.),

f)kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék.7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


23. §

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért – Ht.-ban valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint – az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató részére díjat fizetni.

(2)A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves bontásban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni.

(3)A nem természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató számlázási rendjének megfelelően számla ellenében, legkorábban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni.

(4)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a közszolgáltató felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


24. §

(1)Ha a közszolgáltatást igénybe vevő közszolgáltatási díjhátralékot halmoz fel, továbbá nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben folytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől kell behajtani.

(2)Amennyiben ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik, úgy a közszolgáltató a díjhátralék kiegyenlítéséig az alábbi szolgáltatások megtagadására jogosult:

a)hulladékudvar igénybevétele,

b)hulladéklerakón történő – a 21. § (2) bekezdése szerinti – hulladék elhelyezés,

c)házhoz menő lomtalanításIV. fejezet


A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK25. §

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék szállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetve az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglalt előírásokat betartani.

(2)Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, a terület teljes szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti állapot helyreállításáról.

(3)Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot a kijelölt ártalmatlanító helyre – Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központba – szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére a 21. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével.V. fejezet


HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS


26. §

(1)A közterületek tisztán tartását, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) rendszeresen ellenőrzi.

(2)A Jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

(3)Azt a személyt, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetésére alkalmas módon válik meg, a Jegyző a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi, amennyiben jogszabályban előírt kötelezettségének önként nem tesz eleget.VI. fejezet


SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE, NYILVÁNTARTÁSA


27 §


(1)     A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét köteles megadni.


(2)  A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve jogosult nyilvántartani és kezelni.


(3)     A közszolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja, nem adhatja át, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek.VII. fejezet


VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


28. §


(1)Ha a hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának személye nem állapítható meg, a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték, vagy elhagyták.

(2)Az Önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól. Amennyiben a hulladék elhelyezője, tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit érvényesítheti.

(3)Az elkülönítetten gyűjtött, kihelyezett, hulladékoknak rendszeresített edényekben, zsákokban guberálni, illetve azokból a hulladékot eltulajdonítani tilos.


(4)E rendelet 2014. február 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a)a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet,

b)a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet.
Dr. Cser-Palkovics András                                                        Dr. Bóka Viktor

              polgármester                                                                              jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 3. napján kihirdettem.


                                                                                                          Dr. Bóka Viktor

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek