Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

Hatályos: 2022. 04. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

2022.04.30.

1Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §2 E rendelet célja,

a) hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmére vonatkozó előírásokat:

b) a levegőtisztaság-védelmi,

c) a föld és vízvédelmi,

d) a zaj- és rezgésvédelemi előírásokat.

e) hogy szabályozza az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának működését.

f)3 hogy szabályozza a gyepmesteri szolgáltatásokra és az ebek futtatására vonatkozó előírásokat.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(2)4

(3)5 E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:

a) szabadtéri mozi, kisszínpad, térzene, mutatványos tevékenység,

b) művelődési intézmény, cirkusz, varieté,

c) zenés szórakozóhely, éjszakai bár, játékterem,

d) üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping,

e) sportpálya, strand, uszoda,

f) vasút-, autóbusz-, hajóállomás,

g) hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy zárttérben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére.

(4)6 A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:

a) mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik.

b) amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik.

(5)7

I. Fejezet8

3. §9

4. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

(2)10 Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

(3)11 Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

(4)12

(5)13

5. §14 (1) Az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház, illetve az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, az 500 kW névleges bemenő teljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezésben csak kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag égethető el.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt berendezések és a kémények megfelelő karbantartása a tökéletes égés biztosítása érdekében a tulajdonos, üzemeltető kötelessége.

(3) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz.

6. §15

7. §16 (1) Avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2)17 A kerti hulladék és avar égetése belterületen tilos. Külterületen az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése megengedett október 1. – április 30. között, délelőtt 10 óra és délután 17 óra között, egyszerre 1m3mennyiséget meg nem haladó mértékben a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

8. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak lezárt tartályban, vagy rögzített ponyvával felszerelt járművön szabad szállítani.

(4)18 A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.

(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellet haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

9. § (1) Az egyes ingatlanterületeken a gyom, és allergiát okozó növények rendszeres kaszálása, (főleg parlagfű) a tulajdonos illetve a használó kötelessége.

(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét a 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet19

10. § A Balaton vizének növény-, állatvilágának fokozott védelme minden természetes és jogi személynek, szervezetnek kiemelt kötelessége.

11. § (1)20 A Balatonba semmilyen hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni szigorúan tilos.

(2)21

(3) Nyílt vízben horgászcsónak rögzítéséhez használt karókat a horgásztevékenység után a horgászó személy köteles eltávolítani.

(4) A Balaton jegén környezetszennyező és károsító tevékenységet folytatni tilos. A jégen létesített lékeket mindenki köteles jól látható módon, természetes eszközökkel megjelölni.

12. § (1) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árkokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.

(2) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvízét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni.

(3) A talaj szennyezésének megakadályozása céljából a földhasználó köteles - a földhasználat során - a termőföldet a minőségét rontó talajidegen anyagoktól megóvni.

(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.

(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

III. Fejezet22

13. §23 (1) Vendéglátó és szórakoztató tevékenységet folytató egységekben zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 02 óráig engedélyezhető.

(2)24 Az alábbi területeken a zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 02 óráig engedélyezhető,

a) a Kossuth L. u, Sörház u. - Hunyadi u közötti szakaszán,

b) a Városház u.,

c) a Georgikon u., Kastély u. – Georgikon köz közötti szakaszán.

(3) Nem adható engedély szabadban történő élőzene szolgáltatásra, hangerősítő berendezés működtetésére 23-06 óráig terjedő időszakra az alábbi kivételekkel:

a)25 a Városi Strand (3823 hrsz.) területén a zeneszolgáltatás hétköznapokon és vasárnap 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 02 óráig engedélyezhető;

b) a Szigetfürdő területén zeneszolgáltatás nem engedélyezhető;

c) a Balaton-part 3817/1, 3828 és 3829/2 hrsz. ingatlanain június 1. napjától szeptember 15. napjáig a zeneszolgáltatás hétköznapokon és vasárnap 24 óráig, pénteken és szombaton éjjel 02 óráig engedélyezhető.

(4) Egyedi esetekben alkalmi rendezvényhez az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének kérelmére az (1)-(3) bekezdésektől eltérően (pl. városi kulturális rendezvény, lakodalom, egybefüggően több, de legfeljebb nyolc napon át tartó fesztiválok esetében) felmentés adható legfeljebb éjjel 06 óráig.

(5) Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és áruszállítás 23 óra és reggel 5 óra között tilos.

14. § Utcai zenélést végezhetnek a város hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek, és közterület-használati szerződés birtokában.

15. § (1)26 A város belterületén

a) hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig,
b) pénteken és szombaton 20.00 órától 9.00 óráig,
c) május 1. és szeptember 30. közötti időszakban szombaton 13-16 óra között,
d) vasár- és ünnepnapokon egész nap
tilos minden olyan zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenység végzése (kivéve a közcélú hibaelhárítást, kommunális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység, közérdekű beruházás), valamint motoros és elektromos gépek, készülékek használata vagy berendezés üzemeltetése, amely alkalmas a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmának megzavarására.
(2) 27

15/A. §28 (1) A gyepmester a gazdátlan, közterületen kóborló ebet befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre. A befogott ebet a tulajdonosa a befogást követő 14 napon belül kiválthatja az oltási igazolvány bemutatásával és a felmerült költségek befizetése ellenében, melynek díjtételeit a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A gyepmester által befogott veszettség ellen beoltatlan eb csak a tulajdonos költségére történő beoltást követően váltható ki.

(3) A tartási idő lejárta után a befogott ebbel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik.

(4) Ebet futtatni az erre a célra kijelölt területen lehet, melyeket a rendelet 5. melléklete tartalmaz.

16. §29

17. § A rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró vagy más műsorforrás.

IV. Fejezet30

18. §31

19. § (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) a zöldfelület-gazdálkodás,

f) a természeti értékek megóvása,

g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

20. § Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Keszthely területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,

b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok, külön törvényben meghatározott része,

c) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

d) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és természetvédelmi bírság teljes összege

e) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

f) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

21. § A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme; (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis-létesítése, mérőműszer beszerzése)

b) hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj- és rezgésvédelem;(például: mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis-létesítése, mérőműszer beszerzése)

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

22. § (1) A Környezetvédelmi Alap éves összegéről Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 19. §-ában foglaltakra:

(2)32 Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap kezelését a Városstratégiai Bizottságra ruházza át.

VI. Fejezet33

23. §34

VII. Fejezet35

24. § (1) E rendelet 1997. július 01. napján lép hatályba.

(2)36

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Keszthely Város Önkormányzatának a 22/1992. sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról hatályát veszíti.

(4)37 Ez a rendelet a Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából adódó feladatoknak való megfelelést szolgálja.

2. melléklet38


4. melléklet39

A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJTÉTELEK

1. A gyepmester által történő szállítás díjtételei:

a) Közterületen befogott állatok beszállítása a gyepmesteri telepre, állati tetem kiszállítása a dögkonténerhez 50 kg alatt 500,- Ft/db

b) Közterületen befogott állatok beszállítása a gyepmesteri telepre, állati tetem kiszállítása a dögkonténerhez 50 kg felett 1.000,- Ft/db

2. Közterületen befogott állat befogási díjtételei:

a) kábítással 3.000,- Ft/db

b) kábítás nélkül 1.000,- Ft/db

3. Dögkonténerben való elhelyezés díjtételei:

a) 5 kg alatti tetem esetén 500,- Ft/db

b) 5-50 kg közötti tetem esetén 1.500,- Ft/db

c) 50 kg feletti tetem esetén 3.000,- Ft/db

4. Állatok gyepmesteri telepen történő tartásának díjtételei:

a) Közterületen befogott állatok 500,- Ft/nap

b) Megfigyelésre befogott állatok 500,- Ft/nap


5. melléklet40

KUTYAFUTTATÁSRA KIJELÖLT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERÜLET

1. Murvási dűlőben a külső Zsidi útról a Kárpát utcával szemben bevezető 063/2 hrsz-ú útról délre fekvő terület (055/1, 055/2, 055/41, 055/42, 055/4, 055/39 hrsz).

1

Módosította a 2/2020. (I.30.) rendelet. Hatályos 2020. január 31. napjától.

2

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

3

Beillesztette a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 1-től.

4

Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (II.27.) rendelet. Hatályos: 2009. március 1-jétől.

5

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

6

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

7

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

8

Az I. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

10

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

11

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

12

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

13

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

14

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

15

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

16

Módosította a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

17

Módosította a 30/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. augusztus 1-től.

18

Módosította a 30/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. augusztus 1-től.

19

Az II. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 11. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Hatályon kívül helyezte a 30/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2012. augusztus 1-től.

22

Az III. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

23

Módosította a 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. július 1. napjától.

24

A 13. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Módosította a 19/2011. (V. 13.) rendelet. Hatályos 2011. május 14-től. A 15. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

27

Hatályon kívül helyezte a 30/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2012. augusztus 1-től.

28

Beillesztette a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 1-től.

29

Hatályon kívül helyezte a 30/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2012. augusztus 1-től.

30

Az IV. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 27/2000. (X.2.) számú rendelettel módosított szöveg. Hatályos 2000. november 1-től.

32

Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

33

A VI. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

34

Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2012. június 1-től.

35

A VII. Fejezet címét a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § 27. pontja hatályon kívül helyezte.

36

Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (II.27.) rendelet. Hatályos: 2009. március 1-jétől.

37

Beillesztette a 8/2009. (II.27.) rendelet. Hatályos: 2009. március 1-jétől.

38

Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(XII.20.) számú rendelet. Hatálytalan: 2005. január 1-től.

39

Beillesztette a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 1-től.

40

Beillesztette a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 1-től.