Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2023. 10. 21

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

2023.10.21.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Balatonmagyaród közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(3)2 Balatonmagyaród Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(4)3

(5)4

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród Község közigazgatási területén az állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

3. § (1)5 Alapfogalmak:

a) – d)6

e) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó –és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

4. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

5. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, az árok füves területének rendszeres kaszálása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

6. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!

7. § (1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

8. § (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

9. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

Közterület filmforgatási célú használata7

9/A. § (1) Filmalkotás forgatása – ideérte a reklámfilmet is – céljából való közterület-használat esetén a kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

(2) Az engedélyezési eljárás részletszabályait az Mgtv. tartalmazza.

(3) Az Mgtv.-ben meghatározott közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza.

(4) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(5) A közterület használati díj mértéke 200Ft/m2/nap.

9/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(5) A filmforgatás során az érintett közterület melletti lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(6) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

10. § (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

10/A. §8 (1) A települési önkormányzat kötelezettsége a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő intézkedések megtétele.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A jegyző lakossági, falugondnoki bejelentésre, a képviselő-testület jelzésére vagy az általa a feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(4) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Balatonmagyaród Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(5) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az „elkövetőt” felelősségre vonja.

(6) Amennyiben az illegálisan, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék tulajdonosa vagy az azt illegálisan elhelyezőnek a személye (korábbi hulladékbirtokos) ismertté válik, a jegyző jogosult és köteles vele szemben a vonatkozó kormányrendelet szerint eljárást indítani, indokolt esetben hulladékgazdálkodási bírságot kiszabni.

(7) Amennyiben a jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott és az elkövető kiléte ismertté vált, akkor az elkövető köteles a hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, ezen túlmenően a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot is megfizetni.

(8) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék felszámolását követően „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.

11. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépeket, járműveket tilos a közterületen tárolni!

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

12. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

13. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:

a) a gyalogos közlekedési útvonalon,

b) az útkereszteződésben,

c) a kapubejárat elé, annak szélességében,

d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon (pl. Tűzcsap)

(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.

III. Fejezet

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás

14. §9

14/A. §10

14/B. §11

15. §

15/A. §12

15/B. §13

IV. Fejezet

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

16. §14 (1) Az avar és kerti hulladék (lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék) háztartási ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) A település közigazgatási területén tilos a szemét és más hulladék, pl. műanyag és gumi égetése. Nyílt téren engedély nélkül bármilyen anyag égetése tilos. (kivéve avar és kerti hulladék)

(3) A kerti művelésből keletkezett hulladék és az avar égetése június 01. és augusztus 31. között, valamint közterületen tilos. Az égetést 9 és 18 óra között lehet végezni szélcsendes időben. Ünnepnapokon, illetve vasárnap a község közigazgatási területén egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A kis nedvességtartalmú anyagok égethetők szélcsendes időben.

(4) Az avar és a kerti hulladék égetését az ingatlannak azon pontján lehet elvégezni, amely a környező lakó- és gazdasági épületektől a legtávolabbra esik, és az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, illetve vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) Nyílt téren a tüzet vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést nem szabad őrizetlenül hagyni. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve az eloltható.

(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

(7) Vonalas létesítmény (közút, vasút töltés, árok bevágása, stb.) mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – valamint a közintézmények mellett ügyfélfogadási időben bármely növényzet égetése tilos.

(8) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

17. § Balatonmagyaród belterületén lévő parkok, sportpályák, játszóterek, fák, sövények gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

V. Fejezet

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

18. §15

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) E a rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 4/1991.(VII.15.) sz. Rendelete, valamint az azt módosító 5/1994.(VI.18.), 1/1997.(II.6.), 5/1999.(IV.29.), 9/2001.(VI.19.) számú rendeletek hatályukat vesztik.

1. melléklet16

2. melléklet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.) számú rendelethez17

3. melléklet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.) számú rendelethez18

1

A bevezető a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Megállapította a 18/2012.(X.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. október 18-tól

3

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

4

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

5

Módosította a 8/2016.(VI.30..) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. július 1. napjától

6

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

7

Megállapította a 12/2013.(VII.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 9. napjától

8

A 10/A. §-t a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 10/A. § a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

10

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

11

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

12

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

13

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

14

Módosította a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. május 1. napjától

15

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. június 1. napjától

16

Hatályon kívül helyezte a 9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 1-től

17

Hatályon kívül helyezte a 11/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. június 4. napjától

18

Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. július 1. napjától