Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 01. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2023.01.01.

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya az Alsózsolca Köztemetőre, mely a Tanács út 6. szám alatti, 363. hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, terjed ki.

(2) Személyi hatálya a temető fenntartójára, üzemeltetőjére, temetkezési szolgáltatást vagy bárminemű szolgáltatást végzőkre (természetes vagy jogi személyre) a temető látogatókra terjed ki.

(3) Új temetőt létesíteni a meglévőt bővíteni, lezárni csak a jogszabályoknak megfelelően, az érvényes település rendezési tervben meghatározottak szerint lehet.

(4) A temetőben egyházi valamint polgári szertartással egyaránt lehet temetni.

A temető üzemeltetése

2. § (1) A temető üzemeltetését a képviselő-testület által megbízott mindenkori szolgáltató végzi.

(2) A Köztemetőben az üzemeltető folyamatosan köteles gondoskodni a II. világháború áldozatainak emlékére létesített kegyeleti hely, a Kényszermunkára elhurcoltak emlékére létesített kegyeleti hely és a Kegyeleti hely rendjéről.

(3) A temetési hely kiásása az üzemeltető feladata és kizárólagos joga, a temetési hely kialakításának díjait az 1. melléklet tartalmazza.

A temetés, temetési helyek

3. § (1) Az elhunyt felravatalozása, elbúcsúztatása a hozzátartozók kérésére ravatalozó helyiségben, vagy a szertartástérben történik.

(2) A ravatalozó helyiséget legalább a temetés előtt egy órával, de minden esetben a felravatalozás után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.A temetés időpontját törvényben megjelölt határidőknek megfelelően a hozzátartozó kívánságának figyelembevételével az üzemeltető állapítja meg.A temetést és az ezzel járó egyéb tevékenységet az elhunyt hozzátartozója tartozik elvégeztetni.

(3) A holttest hűtéséért és a ravatalozó használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. A díjakat a temetést megelőzően kell befizetni az üzemeltető részére.

(4) A ravatalozó és a sírhely között a koporsót halottszállító gépkocsival, halottas autóval vagy hagyományos módon, rúdon lehet szállítani.

(5) Az elhalt tetemét a szállításnál, a ravatalozásnál, a temetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel a kegyeleti szokások szigorú betartásával kell kezelni.

(6) A temetkezési szolgáltatás megkezdése előtt a vállalkozó köteles a vonatkozó engedélyeket bemutatni a temető üzemeltetőjének.Folyamatosan végzett tevékenység esetén a temetkezési szolgáltatás végzéséhez szükséges feltételek meglétét évente igazolni köteles.

4. § A temetőben az alábbi típusú temetkezési helyeket kell biztosítani:

a) egyes sírhelyek,

b) kettős sírhelyek,

c) sírboltok

d) urnasírhelyek,

e) urnafülkék/kolumbárium/

f) urnasírbolt

g) különleges sírhelyek:

5. § (1) Különleges sírhelynek minősül az ingyenesen, örökös használatra átadott református egyháznak 24 db és katolikus egyháznak 16 db temetkezési hely - a 2. melléklet szerint.A temetkezési hely adományozása felett az egyház rendelkezik.

(2) Különleges sírhely továbbá a Köztemető 2. mellékletben kijelölt parcella sírhelyei.

(3) Különleges sírhely adományozásának feltétele, hogy az elhalt élete során kiemelkedő kulturális, művészeti, oktatási, sport, vagy egyéb tevékenységet fejtsen ki, és így ezen tevékenységével elősegítette a település fejlődését, Alsózsolca nevének megismerését.Kérelemre vagy polgármester kezdeményezésére a jeles közéleti személyiségek részére a különleges sírhely adományozásáról a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága dönt.Az ügyrendi bizottság a (2) bekezdésben megjelölt sírhelyeken túl az elhalt hozzátartozója által megjelölt sírhelyet is különleges sírhellyé nyilváníthatja.

(4) Kérelemre a polgármester engedélyezi a hozzátartozó/k/ különleges sírhelybe való temetését.

(5) Közéleti személyek részére kijelölt különleges sírhelyek örök jellegűek, a temető fennállásáig fennmaradnak, azt ingyenesen biztosítja a képviselő-testület.

(6) A sírjel kiépítése, karbantartása, a különleges sírhelyek gondozása a hozzátartozó kötelessége.

6. § (1) Sírboltok, urnasírboltok létesítésére a Köztemető 2. számú parcelláját jelöli ki a Képviselő-testület.

(2) A polgármester egyedi kérelem elbírálásával dönt a Köztemető más részén kiépíthető sírbolt, urnasírbolt helyének kijelöléséről.

7. § (1) A temetkezésre használt sírhelyek felhasználhatóságáról a képviselő-testület rendelkezik, különleges sírhelyek odaítéléséről az ügyrendi bizottság dönt. A sírhelyek folyamatos kiadásáról az üzemeltető gondoskodik.Az üzemeltető a hozzátartóval egyeztetve a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve kijelöli a temetkezési helyet, ezt követően az üzemeltető által kiállított bizonylat alapján a Polgármester Hivatal pénztárába befizetésre kerül a temetési hely vagy az újraváltás díja.

(2) Ha az eltemettetőnek nincs a temetőben egyéb temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhunytat a következő temetési helyre kell temetni, kivéve az újraértékesítésre kerülő sírhelyekbe történő temetést.A temetkezési helyért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3) A díjakat a temetést, a kihantolást, a rátemetést megelőzően kell befizetni.

(4) A sírhelyek méretei:

Megnevezés

Hossz. cm

Szélesség

Mélység

Sírköz cm

Egyes sírhely

210

90

240

80

Rátemetéssel

210

90

160

80

Kettős sírhely

210

190

240

80

Rátemetéssel

210

190

160

80

Urnasírhely

80

60

100

80

Urnasírbolt /max.8 urna/

300

200

60

80

Sírbolt 2 koporsóra

300

200

180

80

Sírbolt 4 koporsóra

300

250

180

80

Sírbolt 6 koporsóra

300

300

180

80

Urnafülkék kialakításáról a fenntartó gondoskodik, a hatályos jogszabályok alapján.
A sírhelysorok egymástól való távolsága: 80 cm.
A sírbolthely sorok egymástól való távolsága: 100 cm.
A különleges sírhelyek méretei megegyeznek a táblázatban foglaltakkal.

8. § (1) A temetkezési hely felett rendelkezési jogot az szerez, aki azt megváltotta.A temetési hely újraváltásában a temettető elsőbbséget élvez, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó.Újraváltás esetén a mindenkor érvényben lévő temetői rendelet az irányadó, a díj és a használati idő vonatkozásában.

(2) Az egyes sírhelyek használati ideje 25 év. A további használati jogot csak újraváltással lehet biztosítani.

(3) Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a sírhely használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

(4) Az urnafülke használati ideje 25 év. A további használati jogot csak újraváltással lehet biztosítani.

(5)

a) A sírbolt, urnasírbolt használati ideje 75 év, amely lejártakor kérelemre meghosszabbító. A használati idő meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadásának időpontjában érvényben lévő sírbolthely árának az engedélyezett időre eső arányos részét kell az engedélyt kérőnek újraváltás díjaként befizetni.

b) A sírbolt, urnasírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette és tulajdonosi minőségben a temető sírbolt nyilvántartó könyvébe bejegyeztek.A sírboltba, urnasírboltba csak azok temetkezhetnek, akiket a sírbolt tulajdonosának engedélyével a sírbolt könyvbe bejegyeztek.

c) Ha a sírbolt, urnasírbolt tulajdonosa erre vonatkozóan nem intézkedett, a sírboltba a tulajdonos házastársa, egyenes ági rokonai, valamint ezek házastársai temethetők. Más hozzátartozók a sírboltba akkor temethetők, ha a temetést megelőzően a kérelmező a temető üzemeltetőjének bemutatja az előbb felsoroltak írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hozzájárulnak a sírboltba való temetéshez.

d) A sírboltot, urnasírboltot a hely megváltásáról számított 3 éven belül ki kell építeni. Ha a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető jogosult a sírbolt helyet újra értékesíteni és 10 % kezelési költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni. Ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték be, az üzemeltető egy évig terjedő halasztást adhat. A póthatáridő eredménytelen elteltével az üzemeltető a befejezetlen sírbolttal együtt a sírbolthelyet értékesítheti és az eladási árat 5 % kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti.

e) A sírboltok földfelszín alatti üregét szilárd alapra helyezett, megfelelő állékonyságú függőleges oldalfalakkal, koporsó tartó polcokkal, leemelhető födémekkel kell kiépíteni. Az urnasírbolt földfelszín alatti üregét szilárd alapra helyezett megfelelő állékonyságú függőleges oldalfallal leemelhető födémmel kell kiépíteni. A sírbolt, urnasírbolt földfelszín feletti magassága 0,8 m-nél több nem lehet. A Köztemetőben elhelyezett sírjel-síremlék 1,8 m-nél magasabb nem lehet. A síremlék tartós építőanyagból – pl: műkő, kemény mészkő, márvány, gránit stb. készülhet.

A temető rendje

9. § (1) A Köztemető nyitvatartási rendje:

nyári időszámítás idején: hétfőtől-vasárnapig 700 – 2000

téli időszámítás idején: hétfőtől-vasárnapig 700 – 1700

Mindenszentekkel kapcsolatos nyitvatartási időről a temető üzemeltetője köteles a temetőlátogatókat a Hirdetőtáblán tájékoztatni. A temetőben történő munkavégzést a temető üzemeltetőjének a munkavégzést megelőzően be kell jelenteni. Szombaton, vasárnapon, munkaszüneti napokon, illetve a jogszabály által a pihenőnappá nyilvánított napon a temetőben munkavégzés – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése, díszítése – nem végezhető.Az üzemeltető hozzájárulásával sírbolt alépítményének építése szombat, vasárnap, munkaszüneti napon, illetve jogszabály által pihenőnapnak nyilvántartott napon is végezhető, ha azt a kitűzött temetés ideje szükségessé teszi.

(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemel- tetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(4) A kivitelezés során csak az üzemeltető részére bemutatott vázrajz szerinti építmény valósítható meg.

(5) A vázlat-terv műszaki tartalmáért és annak megvalósításáért a kivitelező vállal felelősséget.

(6) A síremlék, sírjel, urnasírbolt, sírbolt karbantartásáról, helyreállításáról a létesítő, illetve annak jogutódja köteles gondoskodni saját költségén.

10. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző, (síremlék, sírjel, sírbolt és urnabolt építés) temető fenntartási hozzájárulást tartozik fizetni, ennek mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A munkavégzés során az anyagtárolás, anyag-előkészítés, építési anyag beszállítás csak az üzemeltető által kijelölt területen végezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok során fennmaradó építési anyag, törmelék elszállításáról, a terület rendezéséről, az esetleg okozott kár elhárításáról a kivitelező a munka befejezését követő 10 napon belül gondoskodni köteles. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltető a befizetett biztosíték terhére a feladatokat elvégzi, majd azok befejezése után 8 napon belül a költségeket kivitelező felé elszámolja.

11. § A temetőben a sírhant magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növény ültethető, amely a sírok közötti közlekedést nem zavarja. Az üzemeltető elrendelheti a temető területén engedély nélkül ültetett fák, nagyobb cserjék, nem kezelt, vagy 2,0 m magasságot meghaladó növények eltávolítását a sír gondozására kötelezett terhére.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti és a látogatókat megbotránkoztatja. A temető területén szeszes italt fogyasztani és megvendégeléseket folytatni tilos.

(2) A temető területén tüzet rakni, szemetet égetni nem szabad.

(3) Kegyeleti gyertya és mécses gyújtása engedélyezett, de azt úgy kell elhelyezni, használni, hogy kárt ne okozzon. Az okozott kárért az elhelyező felel.

(4) A temető területén csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes növények helyezhetők el. Pad és egyéb ülő alkalmatosság a sírok között nem létesíthető.

(5) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, eltulajdonításáért a kezelő nem tartozik anyagi felelősséggel.

(6) A temető létesítményeinek, tartozékainak, sírok, síremlékek, növényzete rongálása és beszennyezése tilos.

(7) A temetőben a talajt és gyepet engedély nélkül felásni és bárhová elvinni tilos.

(8) A sírok gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot a kihelyezett gyűjtőedényen kívül elhelyezni tilos. Az üzemeltető köteles a hulladékot rendszeresen összegyűjteni és elszállítani.

(9) A temetőlátogató gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral a temető területén nem közlekedhet, kivéve a mozgáskorlátozott személyek a temetőgondnok részére bemutatott mozgáskorlátozott igazolvány alapján.

(10) Kutyát és egyéb állatot - kivéve vakvezetőt - a temető területére bevinni tilos.

(11) A temetőt látogatók észrevételeiket az erre a célra szolgáló, oldalszámozott füzetbe jegyezhetik be. Az üzemeltető az észrevételekre 30 napon belül intézkedni és a bejegyzőt tájékoztatni köteles.

13. §

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

1

Az 1. melléklet az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.