Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a térítési díjakról

Hatályos: 2023. 10. 21

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a térítési díjakról

2023.10.21.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv.102. §-ában, a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 114-119. §-aiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §12 Az általános iskolai étkezési térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §34 A rendelet 2. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó központ fenntartásában van.

3. §5 A rendelet 3. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Római Katolikus Egyház fenntartásában van.

4. §67 A napközi otthonos óvoda étkezési térítési díjait és a csonkási óvoda sószoba díjait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §8910 A Veresegyházi Kistérség Idősek Otthonában működő fürdő belépő díjait a rendelet 5/1. számú melléklete, az étkezési térítési díjakat a rendelet 5/2. számú melléklete tartalmazza.

5/A. §11 (1) Veresegyház Város Önkormányzata munkahelyi étkezést biztosít az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény köztisztviselője, közalkalmazottja, munkaviszonyban álló munkavállalója (továbbiakban együttesen: munkavállaló) részére.

(2) Munkahelyi étkezés térítési díja bruttó 610,- Ft/nap/fő. A munkahelyi étkezést igénybe vevő munkavállalók személyenként napi egy ebéd igénybevételére jogosultak.

(3) Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkezés e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az intézményvezető szabályzatban határozza meg.

6. §121314 (1) A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjait a 6/1. sz. a termálfürdő szálláshely díjait a rendelet 6/2. sz. számú melléklet tartalmazza.

(2)15 A polgármester kedvezményes termálfürdő belépési lehetőséget biztosíthat — bérlet formájában — egyéni kérelemre, rehabilitációs céllal, olyan veresegyházi magánszemélyek számára, akiknek egészségi állapota és szociális helyzete ezt indokolja. A kérelemhez orvosi javaslatot kell csatolni.

A kedvezményes díj nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori nyugdíjas/diák bérlet ára.
(3) A Veresegyházon állandó lakcímmel rendelkező vendégek a termálfürdő és a strand nyitvatartása idején alkalmazott belépőjegyek árából a lakcímkártya felmutatása ellenében, a 6/1. számú melléklet szerinti veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőkre vonatkozó kedvezményes jegyárak igénybevételére jogosultak.

7. §161718 A rendelet 7. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került.

8. §1920 A városi könyvtári térítési díjait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

9. §21222324 (1) A Medveotthon és Állatkert parkolási és belépődíjait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(1a)25 A Medveotthon és az Állatkert területén idegenforgalmi céllal működő gazdasági szervezet köteles a vállalkozás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületen való parkolásért vagy várakozásért a 9. számú mellékletben meghatározott összegű parkolási díjat fizetni. A díjat egy összegben, tárgyév január 31-ig kell megfizetni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet év közben kezdi vagy szünteti meg működését, a parkolási díj összege időarányosan kerül megállapításra.

(2)26

(3) A Képviselő-testület a Medveotthon népszerűsítése céljából felhatalmazza a polgármestert, hogy évente legfeljebb negyven esetben, négy fő és egy db személygépkocsi részére szóló ingyenes Medveotthon belépőjegyet adományozzon.

10. §2728 A rendelet 10. számú melléklete hatályon kívül helyezve.

11. §293031 A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ bérleti díjait a rendelet 11/1. számú melléklete, a Váci Mihály Művelődési Központ terembérleti díjait a rendelet 11/2. számú melléklete tartalmazza.

12. §32 (1)33 A rendelet 12. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.

(2)34 A rendelet 13. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.

(3)35 A Fő út 35. sz. alatti városháza terembérleti és kapcsolódó szolgáltatási díjait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

13. §3637 Az inert hulladék lerakási díjait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

13/A. §38 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy eljárjon az e rendeletben meghatározott intézményi térítési, belépő és használati díjak behajtása érdekében.

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított díj befizetése megtörténik-e. Ha a fizetésre kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) Az intézmény által nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévente tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

(4) Az átjelentett térítési díjhátralék behajtásáról a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Behajtási Csoportja intézkedik.

(5) Ha a kötelezett az intézményi gyermekétkeztetési díjhátralékát a Behajtási Csoport által megjelölt 15 napos fizetési határidőig nem rendezi, úgy az ellátást a határidő lejártát követő naptól, a Gyermekjóléti Szolgálat véleményének ismeretében a jegyző felfüggesztheti. Amennyiben a tartozás rendezésre kerül, úgy az ellátást a kötelezett, a befizetés beérkezését követő naptól újra igényelheti.

(6) Amennyiben a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettsége miatt a gyermekétkeztetés felfüggesztését nem javasolja, az ellátás nem függeszthető fel.

(7) A Jegyző az ellátás felfüggesztéséről határozati formában értesíti a kötelezettet, a Gyermekjóléti szolgálatot és az intézményt.

Záró rendelkezések

14. §39

1. E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a térítési és belépődíjakról szóló 4/2006 (III.29.) önkormányzati rendelet.
2. A kihirdetésről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

1. melléklet40

Az általános iskola étkezési térítési díjai414243444546474849

Diák étkezés:

nettó

ÁFA

bruttó

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 50

998

269

1267

2x-i étkezés: 51

820

221

1041

Csak ebéd: 52

610

165

775

Felnőtt étkezés:

Ebéd: 53

1126

304

1430

Tízórai: 54

321

87

408

Ételhordóban elvitt adagok:

Diák ebéd: 55

610

165

775

Felnőtt ebéd: 56

1153

311

1464

Diétás diák étkezés:

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 57

998

269

1267

2x-i étkezés: 58

820

221

1041

Csak ebéd: 59

610

165

775

Vonalkódos étkezési kártya

pótlásának díja:

394

106

500

2. melléklet

Zeneiskola térítési díjai6061
Hatályon kívül helyezve

3. melléklet

Esti gimnázium térítési díjai62
Hatályon kívül helyezve

4. melléklet63

Kéz a Kézben Óvodában fizetendő térítési díjak6465666768697071

Gyermek:

nettó

áfa

bruttó

3x-i étkezés: 72

838

226

1064

2x-i étkezés: 73

678

183

861

Tízórai: 74

184

50

234

75

Dolgozói meleg étkezés 76

Külsős étkező (csak ebéd): 77

504

136

640

Csonkás óvoda (6. sz.) és a Széchenyi téri óvoda (2. sz.) só szoba használati díja:

1 alkalom (30 perc)

315

85

400

10 alkalomra szóló bérlet

2362

638

3000

Lévai óvoda (5. sz.) és a Liget óvoda (4. sz.) focipálya bérleti díja

1 alkalom (Ft/óra)

4724

1276

6000

1 alkalom világítással (Ft/óra)

5118

1382

6500

5. melléklet78

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában működő fürdő belépő- és térítési díjai79808182

1. táblázat

Szolgáltatás

bruttó érték (Ft)

Csoportos torna 1 óra

900

Ülőmedence 1 óra

600

Szauna ½ óra

800

Egyéni torna ¾ óra

1200

Bémer kezelés

600

Családi jegy 1,5 óra

3.500

(2 felnőtt, 2 gyerek 14 éves korig)

Testtájéki lézer terápia

2.000

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában az étkezési norma és vendégebéd díja

2. táblázat

Étkezés

Bentlakásos ellátás

Vendég ebéd

Dolgozói étkezés 83

Normál és diétás étrend

Norma

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Reggeli

210

57

267

Tízórai

120

32

152

Ebéd

430

116

546

430

520

256

1206

Uzsonna

130

35

165

Vacsora

210

57

267

Összesen

1100

297

1397

430

520

256

1206

6. melléklet84

A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjai8586878889909192

1. táblázat

Termálfürdő díjtételei

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Fürdőjegyek

Felnőtt jegy 93

3 149,61

850,39

4 000

Felnőtt jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 94

2 362,20

637,79

3 000

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy 95

2 362,20

637,79

3 000

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 96

1 574,80

425,20

2 000

Öltözőszekrény (térítési díj + tárgyi letét ellenében) 97

393,70

106,30

500

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Fürdőbérletek

Felnőtt bérlet (12 alkalom) 98

31 496,06

8 503,94

40 000

Felnőtt bérlet (12 alkalom) (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 99

23 622,05

6 377,95

30 000

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom) 100

23 622,05

6 377,95

30 000

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom) (veres-egyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 101

15 748,03

4 251,97

20 000

Szauna jegyek

Felnőtt kombinált 102

4 133,86

1 116,14

5 250

Felnőtt kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 103

3 149,61

850,39

4 000

Nyugdíjas, diák kombinált 104

3 543,31

956,69

4 500

Nyugdíjas, diák kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek) 105

2 519,69

680,32

3 200

Szauna jegy (Üdülő vendégeknek és bérleteseknek) 106

1771,65

478,35

2 250

GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő szálláshely és kemping díjai107108109110

2. táblázat

Szálláshely árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

2 személyes komfortos faház 1 éjszaka 111

9 285,71

464,29

9 750

2 személyes komfortos faház 2-5 éjszaka 112

8 857,14

442,86

9 300

2 személyes komfortos faház 6. éjszakától 113

8 285,71

414,29

8 700

Apartman (max. 4 fő) / nap 114

20 000,00

1 000,00

21 000

4 személyes turistafaház / éjszaka 115

8 000,00

400,00

8 400

6 személyes turistafaház / éjszaka 116

11 285,71

564,29

11 850

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Kemping árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Felnőtt napi díj 117

4 952,38

247,62

5 200

Gyermek, diák (18 évek korig), nyugdíjas napidíj 118

4 095,24

204,76

4 300

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Sátorhely

393,70

106,30

500

Parkolójegy sátorral és/vagy személygépkocsival

629,92

170,08

800

Lakóautó, -busz, lakókocsi+személygépkocsi

1181,10

318,90

1 500

Megjegyzés: Minden szálláshely díjhoz fizetendő az IFA (idegenforgalmi adó)

7. melléklet

Az általános Iskola üzemeltetésében lévő uszoda, tornaterem belépő és térítési díjai119120121122123124125
Hatályon kívül

8. melléklet126

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár térítési- és szolgáltatási díjai127128129130131132133134

Beiratkozási díj (12 hónapra)

felnőtteknek: 135

2.400,- Ft

nyugdíjasoknak: 136

1.200,- Ft

16 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak: 137

1.200,- Ft

Veresegyház város önkormányzati intézményeiben dolgozóknak 138

1.200,- Ft

70 év felettieknek:

ingyenes

16 év alattiaknak:

ingyenes

Késedelmi díjak:

könyv:

5,- Ft/nap/dokumentum

folyóirat:

10,- Ft/nap/dokumentum

hangzóanyag:

20,- Ft/nap/dokumentum

audiovizuális dokumentum:

20,- Ft/nap/dokumentum

könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum:

100,- Ft/nap/dokumentum

Számítógép- és internethasználati díjak:

5,- Ft/perc

Fénymásolási és nyomtatási díjak:

A/4-es méretben:

csak szöveg:

50,- Ft/oldal

10-50% fedettség:

70,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

120,- Ft/oldal

A/3-as méretben:

csak szöveg:

80,- Ft/oldal

10-50%-os fedettség:

120,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

220,- Ft/oldal

Színes, A/4-es méretben

csak szöveg

80,- Ft/oldal

10-50% fedettség

110-, Ft/oldal

50%-os fedettség felett

160,- Ft/oldal

Színes, A/3-as méretben

csak szöveg

150,- Ft/oldal

10-50% fedettség

210,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett

320,- Ft/oldal

Egyéb díjak:

szkennelés:

200,- Ft/oldal

könyvtárközi kölcsönzés:

1.800,- Ft/dokumentum

késedelmi felszólítás: 139

180,- Ft/felszólítás

9. melléklet140

A Medveotthon és Állatkert belépő- és parkolási díja141142143144145146147148149150151

Belépő (Ft/fő) A belépődíj az állatsimogató látogatására is jogosít.

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Felnőtt 152

1 968,50

531,50

2 500

Gyermek (3-tól 14 éves korig) 153

1 496,06

403,94

1 900

Diák (15-től 18 éves korig) 154

1 496,06

403,94

1 900

Nyugdíjas 155

1 496,06

403,94

1 900

Családi (legalább 2 gyermek és legalább 1 felnőtt együttes belépése esetén) 156

1 496,06

403,94

1 900

Csoportvezetői díj (min.20 fős csoport esetén)

11 811,02

3 188,98

15 000

Parkolás

személygépkocsi 157

314,96

85,04

400

autóbusz

1 574,80

425,20

2 000

gazdálkodó szervezet (Ft/év) 158

51 181,10

13 818,90

65 000

10. melléklet

A Meseliget Bölcsőde térítési díjai159
Hatályon kívül helyezve.

11. melléklet160

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum terembérleti díjai161162163164165166167

1. táblázat

Innovációs központ:

Sportrészleg

Fallabda:

Hétköznap 7.00 – 16 óráig: 168

2 800 Ft /óra

Hétköznap 16.00 – 21.00 óráig: 169

3 000 Ft /óra

Szombaton és vasárnap 8.00 – 19.00: 170

3 000 Ft /óra

Bérlet 10 alkalomra: 171

23 000 Ft

Ütő bérleti díj: 172

600 Ft/óra/db

labda:

200 Ft/óra/db

Kondicionáló terem:

1 alkalom / 2 óra: 173

1 000 Ft

10 alkalom: 174

8 000 Ft

1 hónapos bérlet: 175

10 000 Ft

Csoportos bérlet (3 főtől) 176

900 Ft/fő/alkalom

Egyéb sporttermek:

Hétköznap 09.00 – 16.00: 177

3 500 Ft/óra

Hétköznap 16.00 – 21.00: 178

4 000 Ft/óra

Hétvégén: 179

4 000 Ft/óra

180

181

Egyéb termek a II. emeleten

Konferenciaterem:

1-2 óra igénybevétel esetén:

13 000 Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

12 000 Ft/óra

5 órától és évi több alkalom esetén: 182

10 000 Ft/óra

183

184

Kamaraterem:

1-2 óra 185

10 000 Ft/óra

3-4 óra 186

9 000 Ft/óra

5 órától és évi több alkalom esetén: 187

8 000 Ft/óra

188

189

Klubtermek:

227-es 190

3 500 Ft/óra

229-es 191

6 000 Ft/óra

308-as

4 000 Ft/óra

309-es

4 000 Ft/óra

324-es

4 000 Ft/óra

325-ös 192

2 500 Ft/óra

193

Bekészíthető eszközök bérleti díja:

projektor+ vászon: 194

3 500 Ft/db/alkalom

projektor + vászon + laptop: 195

5 500 Ft/db/alkalom

laptop: 196

2 500 Ft/db/alkalom

flipchart tábla: 197

1 500 Ft/db/alkalom

Kültéri eszközök bérleti díja:

sátor: 198

4 000 Ft/db/alkalom

sörpad garnitúra: 199

2 000 Ft/garnitúra/alkalom

vaslábú asztal:

500/db/alkalom

bankett szék: 200

300 Ft/db/alkalom

201

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

Váci Mihály Művelődési Központ bérleti díjai

2. táblázat

Eseti bérleti díjak:

Nagyterem, előtér vásárokra: 202

6 000 Ft/óra

Nagyterem igénybevétele külső bérlő számára (színházi előadások, táncos rendezvények, egyszemélyes produkciók stb.): 203

50 000 Ft - 250 000 Ft/alkalom vagy a jegybevétel 20 %-a

Üvegterem: 204

4 000 Ft/óra

Emeleti termek:

Em. 1. (nagyterem)

3 000 Ft/óra

Em. 2. (kisterem)

1 500 Ft/óra

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

12. melléklet

A szociális étkeztetés térítési díjai205
Hatályon kívül helyezve

13. melléklet

A házi segítségnyújtás térítési díjai206
Hatályon kívül helyezve

14. melléklet

A Fő út 35. sz. alatti városháza terembérleti és kapcsolódó szolgáltatási díjai207

NAGYTEREM (I. em. 111. helyiség)

1-2 óra igénybevétel esetén:

13.000.-Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

12.000.-Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

10.000.-Ft/óra

6 óra feletti igénybevétel esetén:

9.000.-Ft/óra

Projektor és laptop használat

3.937.- Ft/+ÁFA/alkalom

Internet használat

787.- Ft + ÁFA/alkalom

Hangosítás

3.937.-Ft+ ÁFA/alkalom

Hangfelvétel készítés

1.575.- Ft + ÁFA/óra

KISTÁRGYALÓ (I. em. 112. helyiség)

1-2 óra igénybevétel esetén:

5.000.-Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

4.500.-Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

4.000.-Ft/óra

6 óra feletti igénybevétel esetén:

3.000.-Ft/óra

Projektor és laptop használat

3.937.- Ft+ ÁFA/alkalom

Internet használat

787.- Ft+ ÁFA/alkalom

15. melléklet208

A GAMESZ üzemeltetésében lévő lakossági hulladékudvar és inertbánya díjai209210211212

A GAMESZ üzemeltetésében lévő inert hulladéklerakó díjai

A GAMESZ inert építési-bontási hulladék-lerakási díjai (Ft/m3)

nettó

ÁFA (27%)

bruttó

Sport u. 4. telephelyén (átszállítással)

Kis mennyiségben (max. 2 m3)

4 724,41

1 275,59

6 000

Inert hulladéklerakó telephelyén

Nagy mennyiségű (több mint 2 m3) – elhelyezési díja (a szerződésben meghatározott feltételekkel)

3 937,00

1 063,00

5 000

16. melléklet

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének belépő díja213

Felnőtt jegyár:

300.-Ft/fő

Kedvezményes jegyárak:

Diákigazolvánnyal belépő diák:

150.-Ft/fő

Nyugdíjas:

150.-Ft/fő

Csoportos kedvezmény (15 feletti csoportlétszám esetén):

150.-Ft/fő

Ingyenes belépés: a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti személyeknek

1

A 30/2009. (XI.17.) sz rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

3

A 14/2010. (VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 31/2013.(XI.25.) sz. rendelet 2.§-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

5

Hatályon kívül helyezte a 31/2013.(XI.25.) sz. rendelet 3.§-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

6

A 14/2010. (VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

7

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

8

A 12/2013. (III.20.) sz. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép:2013. IV. 1.

9

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

10

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

11

Az 5/A. §-t a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

12

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

13

Módosította a 12/2013. (III.20.) sz rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

14

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.I. 1-jétől.

15

A 12/2013. (III.20.) sz. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép:2013. IV. 1.

16

A 32/2009. (XII.16.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

18

Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(XII.1.) önk rend. 4. §-a. Hatálytalan: 2017.január 1-től.

19

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

20

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

21

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

22

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

23

Módosította a 9/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 15-től.

24

Módosította a 9/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 15-től.

25

A 9. § (1a) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

26

A 9. § (2) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 30/2009. (XI.17.) sz rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

28

Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (XI.23.) sz rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2012.január 1-től.

29

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

30

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

31

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén. A 11. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A 4/2011.(II.19.) sz rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011.II. 20.

33

Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (IV.30.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. V. 1.

34

Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (IV.30.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. V. 1.

35

A 26/2011. (XI.23.) sz. rendelet 8. §-val megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1-től.

36

Beemelte a 30/2016.(XII.14.) önk. rend. 1. §-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től.

37

Módosította a 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. július 1-jétől. A 13. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

38

Beemelte a 27/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. I. 1-jétől.

39

A 4/2011. (II.19.) sz. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2011.február 20-tól.

40

Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

42

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 1 §-a. Hatályos: 2013. I. 1.

43

Módosította a 32/2013. (XI.25.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos:2014. január 1-jétől.

44

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

45

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk. rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

46

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

47

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

48

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

49

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 2. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

50

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2x-i étkezés:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Csak ebéd:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Ebéd:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Tízórai:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Diák ebéd:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felnőtt ebéd:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2x-i étkezés:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Csak ebéd:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. I. 1.

61

Hatályon kívül helyezte a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 2. §-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

62

Hatályon kívül helyezte 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 3. §-a Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

63

A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I. 1.

65

Módosította a 47/2012.(XII.11.) sz. rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I.1.

66

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 4. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

67

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

68

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk. rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

69

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

70

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

71

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 3. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

72

A 4. mellékletben foglalt táblázat 3x-i étkezés:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 4. mellékletben foglalt táblázat 2x-i étkezés:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Tízórai:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 4. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 4. mellékletben foglalt táblázat "Dolgozói meleg étkezés" sorát Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023.(IV.6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

77

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Külsős étkező (csak ebéd):” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

80

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 5. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

81

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

82

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

83

Az 5. mellékletben foglalt táblázat "Dolgozói étkezés" oszlopát Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023.(IV.6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

84

A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép 2011. I. 1.

86

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. I.1.

87

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 5. §. Hatályba lép: 2013. I. 1.

88

Módosította a 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

89

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

90

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

91

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

92

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 5. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

93

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt jegy” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák, gyermek jegy” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák, gyermek jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Öltözőszekrény (térítési díj + tárgyi letét ellenében)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt bérlet (12 alkalom)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt bérlet (12 alkalom) (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom) (veres-egyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt kombinált” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák kombinált” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Nyugdíjas, diák kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Szauna jegy (Üdülő vendégeknek és bérleteseknek)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. I. 1.

108

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

109

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

110

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 6. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

111

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2 személyes komfortos faház 1 éjszaka. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

112

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2 személyes komfortos faház 2-5 éjszaka. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

113

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2 személyes komfortos faház 6. éjszakától. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Apartman (max. 4 fő) / nap” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4 személyes turistafaház / éjszaka. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6 személyes turistafaház / éjszaka. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Felnőtt napi díj” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Gyermek, diák (18 évek korig), nyugdíjas napidíj” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

119

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. I. 1.

120

Módosította a 47!2012.(XII.12.) sz. rendelet 6. §. Hatályba lép: 2013. I. 1.

121

Módosította a 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

122

Módosította a 32/2013. (XI.25.) számú rendelet 7. §-a. Hatályba lép:2014. január

123

Módosította a 18/2015.(X.15.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015. október 16.

124

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

125

Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től

126

A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 2 . §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

128

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 7. §-a. Hatályos: 2013. I. 1.

129

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 8. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

130

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

131

Módosította a 12/2016.(VI.2.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. június 3-án

132

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 5.§ a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

133

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

134

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

135

A 8. mellékletben foglalt táblázat „felnőtteknek:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A 8. mellékletben foglalt táblázat „nyugdíjasoknak:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 8. mellékletben foglalt táblázat 16 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 8. mellékletben foglalt táblázat „Veresegyház város önkormányzati intézményeiben dolgozóknak” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 8. mellékletben foglalt táblázat „késedelmi felszólítás:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

141

A 33/2010.(XII.28.) 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

142

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

143

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 9. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

144

Módosította a 11/2015.(VI.29.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015. július 1.

145

Módosította a 14/2015.(VII.30.) önk.rend.1.§-a. Hatályba lép: 2015.VIII.15.

146

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

147

Módosította az 1/2016.(I.18.) önk. rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 19.

148

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 6.§ a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

149

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

150

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

151

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 7. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

152

A 9. mellékletben foglalt táblázat „Felnőtt” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

153

A 9. mellékletben foglalt táblázat „Gyermek (3-tól 14 éves korig)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A 9. mellékletben foglalt táblázat „Diák (15-től 18 éves korig)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

155

A 9. mellékletben foglalt táblázat „Nyugdíjas” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

156

A 9. mellékletben foglalt táblázat „Családi (legalább 2 gyermek és legalább 1 felnőtt együttes belépése esetén)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

157

A 9. mellékletben foglalt táblázat „személygépkocsi” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

158

A 9. mellékletben foglalt táblázat „gazdálkodó szervezet (Ft/év)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

159

Hatályon kívül helyezte a 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 7. §. Hatálytalan: 2012. I. 1.

160

A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

161

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

162

Módosította a 24/2016.(XI.1.) önk.rend.11.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

163

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 10. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

164

Kiegészítette a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2015. jan.1-től

165

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 6.§ a. Hatályba lép: 2016. január 1.

166

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

167

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 8. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

168

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hétköznap 7.00 – 16 óráig:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

169

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hétköznap 16.00 – 21.00 óráig:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

170

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Szombaton és vasárnap 8.00 – 19.00:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

171

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Bérlet 10 alkalomra:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

172

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Ütő bérleti díj:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

173

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1 alkalom / 2 óra:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

174

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10 alkalom:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

175

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1 hónapos bérlet:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

176

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Csoportos bérlet (3 főtől)” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

177

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hétköznap 09.00 – 16.00:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

178

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hétköznap 16.00 – 21.00:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

179

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hétvégén:” sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

180

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

181

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

182

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5 órától és évi több alkalom esetén:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

183

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

184

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

185

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1-2 óra. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

186

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3-4 óra. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

187

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5 órától és évi több alkalom esetén:. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

188

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

189

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 39. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

190

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 227-es. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

191

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 229-es. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

192

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 325-ös. sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

193

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 48. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

194

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „projektor+ vászon:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

195

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „projektor + vászon + laptop:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

196

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „laptop:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

197

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „flipchart tábla:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

198

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „sátor:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

199

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „sörpad garnitúra:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

200

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „bankett szék:” sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

201

A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sorát a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

202

A 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Nagyterem, előtér vásárokra:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

203

A 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Nagyterem igénybevétele külső bérlő számára (színházi előadások, táncos rendezvények, egyszemélyes produkciók stb.):” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

204

A 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Üvegterem:” sora a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

205

Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.

206

Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.

207

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I. 1.

208

A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

209

Beemelte a 30/2016.(XII.14.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

210

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 9.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

211

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 8.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

212

Módosította a 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 1-jétől.

213

Megállapította a 12/2017.(V.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.VII.1-től