Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 02

Úrhidai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)     Úrhida Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, települési arculati kézikönyvének, településképi rendeletének, valamint a településrendezési eszközöknek a lakossággal, továbbá érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és e rendelet szerint történik.

          (2)     E rendelet alkalmazásában:

                   a)  állandó partnerek: a település lakossága, a településen ingatlannal rendelkező magánszemélyek, az érdekképviseleti szervek,       érintett helyi önkormányzati szervek.

                   b)  eseti partnerek: érintettség esetén a Kormányrendelet előírásainak megfelelően    a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a   véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó        szervezetek, vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

          (3)     Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet a véleményezési eljárásba a polgármesterhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be, melyben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, posta- és email címét.


2. §    (1)     Az állandó partnerekkel történő véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját az 1. melléklet tartalmazza.

          (2)     Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet  partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai  szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

          (3)     A véleményezési eljárás  során a Kormányrendelet  partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.

          (4)     Lakossági fórum esetén annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról előtte legalább nyolc nappal a helyben szokásos módon  közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív, továbbá írásbeli jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell az elhangzott javaslatot, észrevételt, valamint a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

          (5)     Amennyiben lakossági fórumra nem kerül sor, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül  teheti meg a polgármesterhez címzett és az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8142 Úrhida, Kossuth u. 66.) írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.

          (6)     Az érdekképviseleti szervek az (5) bekezdésben meghatározott módon tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.


          (7)     A helyi önkormányzati szervek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.


3. §    (1)     Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a képviselő-testület dönt.

          (2)     Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásról a Kormányrendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerinti  az előzetes tájékoztatási , illetve a véleményezési   szakasz tervezetének (dokumentációjának)  megküldése útján értesülnek.

          (3)     Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a polgármesterhez a megadott határidőben benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postacímét és email címét.


4. §    (1)     A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

          (2)     A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat az önkormányzat honlapján (www.urhida.hu) kerül közzétételre.

          (3)     A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


5. §             Ez a rendelet 2017. június 2-án lép hatályba.
                           Bognár József                                                         dr. Boda Zsuzsanna

                            polgármester                                                                      jegyző

Mellékletek