Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 13/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvével érintett egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról

Hatályos: 2009. 09. 17

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 13/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvével érintett egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról

2009.09.17.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 14/1996. (VIII. 30.) sz. rendelete (a továbbiakban R1) 7. § (3) és (6) bekezdése, valamint az (5) bekezdésbe a „használati díj” szöveg hatályát veszti.

(2) Az R1 10. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

1. § (1) Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületekről szóló 16/1995.(VII. 4.) sz. rendelete (továbbiakban R2) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közterület használatához az adott ügyben illetékes szakhatóságok és közmű üzemeltetők hozzájárulása is szükséges. A szakhatósági hozzájárulásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (2) bekezdése alapján az engedélyező hatóság szerzi be.”

(2) Az R2 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

1. § (1) A hatályos önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/ EK irányelv rendelkezéseinek való megfeleltetése megtörtént. A felülvizsgálat után az érintett rendeletek az alábbi záradékkal kerülnek kiegészítésre:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

(2) Az érintett önkormányzati rendeletek az alábbiak szerint egészülnek ki az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítést tartalmazó új bekezdésekkel:

a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) sz. rendelete záró rendelkezés 32. §-a (3) bekezdéssel,

b) a helyi lakossági kezdeményezésű szilárd útburkolat építési feltételeiről szóló 10/2007.(IV.17.) sz. rendelet 9. §-a, (2) bekezdéssel

c) az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 20/2003.(XII. 02.) sz. rendelet 7. § (3) bekezdéssel,

d) a tengelyen szállított települési folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról szóló 14/2003.(VI.11.) sz. rendelet 10. § (4) bekezdéssel,

e) a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 1/2003. (II. 18.) sz. rendelet 10. § (4) bekezdéssel,

f) a közművelődés fejlesztése érdekében szükséges feladatokról szóló 9/1999.(III.22.) sz. rendelet 6. § (3) bekezdéssel,

g) Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.)sz. rendelet záró rendelkezés 32. § (2) bekezdéssel,

h) a helyi környezet védelméről szóló 2/2003 (II.18.) számú rendelet 23. § (3) bekezdéssel,

i) a talajterhelési díjról szóló 16/2004.(VI.16.) sz. rendelet 7. §. (2) bekezdéssel,

j) az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 16/2006.(V.23.) sz. rendelet 25. § (4) bekezdéssel,

k) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 28/2005. (XI. 01.) sz. rendelet 2. §-a (2) bekezdéssel,

l) a temetőkről és a temetkezésről szóló 22/2000. (IX. 18) sz. rendelet 19. § (4) bekezdéssel,

1. § Ez a rendelet 2009. szeptember 17.-én lép hatályba. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja