Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2020. 11. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden az államháztartáson kívüli forrás átvételére  és az önkormányzat általi államháztartáson kívüli forrás átadására.


2. Értelmező rendelkezések

2.§    E rendelet alkalmazásában:

  1. a) államháztartáson kívüli forrás átadása: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére átadott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog;

b) az adománykeret terhére az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy részére átadott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog;

  1. államháztartáson kívüli forrás átvétele: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy által felajánlott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog átvétele;
  2. pályázati felhívás: a helyben szokásos módon közzétett felhívás, amely tartalmazza legalább a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, a pályázattal elérni kívánt célt, a pályázat értékelésének feltételeit, és a pályázat benyújtásának határidejét, mely nem lehet kevesebb, mint a pályázati felhívás közzétételét követő 15 nap;
  3. pénzeszköz: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény 2. § 19. pontja szerinti pénz;

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


3. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás – az alapítványi forrás kivételével - önkormányzat részére történő átvételéről


a) a polgármester dönt amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent

ba) 100 e Ft értékhatárig a polgármester

bb) 100 e Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.


(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 


(4) Pénzfelajánlás esetén az adományszámla száma: 11736006-15364380-00000000


4. § A meghatározott célra adott felajánlásokat a képviselő-testület köteles e célra fordítani, feltéve, hogy a cél nem jogellenes és nem ütközik erkölcsi normába.


4. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai


5. §. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról

a) képviselő-testület által kiírt pályázat felhívás alapján  igényelt forrás átadás esetén a Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság),

b) egyedi személyi kérelem alapján történő forrás átadás estén a polgármester

       határozattal dönt.


6. § (1) Az államháztartáson kívüli forrásból támogatás nyújtható pályázati felhívás alapján benyújtott pályázati kérelem, vagy pályázati felhívástól függetlenül – eseti kérelem alapján.


(2) Az 1. mellékletben meghatározott tartalmú pályázati kérelmet vagy 3. mellékletben meghatározott tartalmú eseti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a polgármesterhez címezve kell benyújtani, egy eredeti példányban.


(3) Támogatási kérelmet az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy nyújthat be.


(4) A támogatási kérelmet az 5. § a) pontja szerinti kérelem esetén a  polgármester terjeszti a Bizottság elé a pályázati felhívásban meghatározott időpontban.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról támogatási megállapodást kell kötni.


(6) A megállapodásban szükséges rögzíteni:

a) a megállapodó felek megnevezését, székhelyét, adószámát, képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás megnevezését (pénzeszköz, ingó, ingatlan), célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási és elszámolási kötelezettséget,

d) a finanszírozó ellenőrzési jogosultságát,

e) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


7. § (1) Az önkormányzat által támogatott területek különösen:

a) kulturális tevékenység, hagyományápolás,

b) sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport,

c) közrend, közbiztonság, vagyonvédelem,

d) gyermekek szabadidős tevékenysége (kirándulás, sport),

e) az oktatási nevelési munka segítése, segítségnyújtás a feltételrendszer kialakításában, fejlesztésében,

f) egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.

(2) Nem nyújtható támogatás üzleti, gazdasági tevékenységre történő felhasználás céljából.

(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha nem rendelkezik székhellyel, lakóhellyel Úrhidán, vagy tevékenységét nem Úrhida közigazgatási területén fejti ki.


8. § A támogatás általános feltételei:

a) a kérelmező a korábban kapott támogatással elszámolt,

b) nincs folyamatban a kérelmezővel szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlési eljárás,

c) kérelmező a rendezvényein az Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.


9.§ Támogató a támogatást a támogatási szerződés aláírását követően az abban foglalt ütemezés szerint teljesíti.


10.§ (1) A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.

(2) Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig a rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint köteles elszámolni.

 (3) Támogató a támogatás felhasználását és az erről készült – 2. melléklet szerinti - elszámolást ellenőrzi a hatályos számviteli szabályok és az e rendeletben foglaltak szerint, az elszámolás elfogadásáról a Bizottság dönt határozattal.


11. § Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használta fel, úgy a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a támogatott köteles e tényt megállapító Bizottsági határozat közlését követő 15 napon belül a Támogató részére visszafizetni, továbbá a következő naptári évben nem részesíthető támogatásban.


12. § (1) Államháztartáson kívüli forrásból támogatás nyújtható egyedi személyi kérelem alapján.

(2) Egyedi személyi kérelmet az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy nyújthat be.

(3) Az egyedi személyi támogatás a célhoz kötötten – különösen járványügy, veszélyhelyzet, vis maior helyzet okán – felajánlott, természetes személyekre vonatkozó adománykeret terhére történik.

(4) Az egyedi személyi kérelemnek tartalmaznia kell legalább a 3.mellékletben meghatározott adatokat.

(5) Az egyedi személyi kérelmek elbírálásánál, a támogatás mértékének megállapításánál szempont különösen:

a) az adományt felajánló által meghatározott cél, a felajánló egyéb – írásban meghatározott – feltétele,

b) kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem,

c) kérelmező - vele egy háztartásban élő - gyermekeinek száma,

d) kérelmező munkaviszonya önhibáján kívül megszűnt,

e) kérelmező munkaviszonya nem szűnt meg, de csökkent a munkaidő, ily módon a munkabér,

f) mindkét szülő munkaviszonya önhibáján kívül megszűnt, vagy nem szűnt meg, de csökkent a munkaidő, ily módon a munkabér.

 (6) Az egyedi személyi támogatás egyszeri mértéke pénzösszeg esetén: az adományt felajánló által meghatározott feltétel szerint, feltétel hiányában a döntéshozó mérlegelése szerint.

(7) Pénzbeli és természetbeni támogatás egyidejűleg is nyújtható.


13.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében határozza meg a költségvetési évben rendelkezésre álló, az önkormányzat által biztosított keretösszeget, valamint az adomány keret (pénzeszköz, ingó, ingatlan) adott időpontban rendelkezésre álló tartalmát, mely államháztartáson kívüli forrás átadására szolgál. A képviselő-testület ezt követően dönthet pályázati felhívás kiírásáról.

(2) Az egyedi személyi kérelmek teljesítésének forrása: kizárólagosan az államháztartáson kívüli forrásból származó pénzeszköz, illetve az átvett ingó, ingatlan.

(3) A célhoz kötött adományokat, támogatásokat az önkormányzat a meghatározott célra használja fel. Amennyiben az adománykeret a rendelkezésre állásától számított 1 éven belül nem üresedik ki, azzal az önkormányzat az adományozó írásbeli rendelkezése szerint jár el. Rendelkezés hiányában az önkormányzat a keretet az 7. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

(4) A célhoz nem kötött adományokat, felajánlásokat az önkormányzat az 7. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.


14.§ (1) Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételére és  átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 30/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet és az Úrhidai Koronavírus Krízisalap létrehozásáról  szóló 7/2020. (IV. 08.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet szabályait a (4) bekezdésben meghatározott folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) Folyamatban lévő ügynek minősülnek azok a támogatások, melyek kifizetése már megtörtént, elszámolásuk azonban még nem.
Bognár József                                                            dr. Pahola Tünde

polgármester                                                                    jegyző