Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelete A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2010. 01. 28

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelete A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

2010.01.28.

Szabadkígyós község Önkormányzat Képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 44/A. §-a, 49/H. §-a, 49/J. §-a alapján, figyelemmel A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §. (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a köztisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő).

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba.

(3) A rendelet 4-7. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § (1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselőtestület a költségvetési rendeletében egy összegben állapítja meg.

(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a jelen rendelet, és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban „Cafetéria” címszó alatt határozza meg.

(3) A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret). A szociális keret konkrét támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

1. § 1. A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket el kell utasítani.

(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

4. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális és jóléti juttatásokat biztosítja:

a) Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás

b) Családalapítási támogatás

(2) Egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás

a) Illetményelőleg

b) Szociális támogatás – beiskolázási támogatás, rendkívüli szociális támogatás, temetési segély, kegyeleti gondoskodás

c) Tanulmányi támogatás

(2) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi egészségügyi juttatásokat biztosítja: szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához – vissza nem térítendő - hozzájárulása

(3) A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

5. § (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b.) pontjában meghatározott személyek.

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) A temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 25 %-a, maximum 50.000,-Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) A nyugállományú köztisztviselő a Ktv 49/J. (2) bekezdésére figyelemmel a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:

a) eseti szociális segély

b) temetési segély

(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, a nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítéséről a jegyző a személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő útján gondoskodik.

7. § (1) A rendelet 6. §-ban foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.

(2) A kérelmekről a személyzeti feladatot ellátó köztisztviselő előterjesztése alapján a jegyző dönt.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2010. január 28. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2001. (XI. 19.) Ör. rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes szabályait.