Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Hatályos: 2012. 02. 01- 2012. 03. 31

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

2012.02.01.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ban, kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Tengelic község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező (földhasználó, tulajdonos) személyekre terjed ki.
(2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot egyaránt érteni kell.

2. §

A mezei őrszolgálat

(1) A képviselő-testület Tengelic község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek (ideértve a legelőt és a rétet is ) őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.
(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.

3. §

A mezőőrök

(1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.
(2) A mezőőr feladatát az önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) utasításai szerint végzi, és az gyakorolja felette a munkáltatói jogosítványokat, az egyéb munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol. A mezőőr az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban áll.

4. §

A mezőőri járulék

(1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell biztosítani.
(2) A mezőőri járulék mértéke hektáronként: 500.- Ft/év

5. §

A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje

(1) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett – e rendelet 1. §-ában meghatározott személy – a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a használatában és/vagy tulajdonában lévő termőföldet. A bejelentést az erre a célra szolgáló nyomtatványon írásban kell bejelenteni. A bejelentésre szolgáló formanyomtatványt a rendelet 1-2. melléklete tartalmazza.
(2) A továbbiakban a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a tulajdonos a változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak.
(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek használatában, ha ez ismeretlen a tulajdonában a termőföld a tárgyév január 1. napján van.
(4) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a termőföld használójának, illetőleg a tulajdonosnak a termőföldre vonatkozó használati joga, illetőleg tulajdonjoga megszűnik.
(5) A mezőőri járulékot a kötelezettnek minden év április 15. napjáig egy összegben kell megfizetni.
(6) A mezőőri járulékot Tengelic Község Önkormányzata 70600085-11097208 számú költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni.

6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

7. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. február 1 -n lép hatályba.
(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

1. melléklet

BEJELENTÉSTengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületénekA mezei őrszolgálatról szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelete alapján

1. Földhasználó neve, cégneve: ………………………………………….

2. Címe : ………………………………………………………………………………

3. Székhelye, telephelye: ………………………………………………………………

4. Alapító Okirat (vállalkozói igazolvány) kelte, száma: …………………………….

5. Tevékenysége megkezdésének időpontja: …………………………………………

6. Képviselője, gazdasági társaság képviselője, ügyvezetője, igazgatója lakóhelye: ….

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

7. Valamennyi pénzforgalmi bankszámla száma, számlavezető pénzintézet neve, száma:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

8. Cégnyilvántartásba történő bejegyzést elrendelő végzés száma, időpontja: ………..

…………………………………………………………………………………………..

9. Vállalkozási tevékenységet vagy általános forgalmi adóköteles értékesítést folytató magánszemély lakóhelye, személyazonosító jele: ...……………………………...

…………………………………………………………………………………………..

10. Használt földterület:

hrsz-a: ………………… területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ………...
hrsz-a: …………………. területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ……….
hrsz-a: …………………. területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ……….
hrsz-a: …………………. területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ……….
hrsz-a: …………………. területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ……….
hrsz-a: …………………. területe: ……………………ha; tulajdoni hányada: ……….
Tengelic, ………év …………………….. hó ……. nap
………………………………..
cég képviselőjének aláírás

2. melléklet

BEJELENTÉSTengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületénekA mezei őrszolgálatról szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelete alapján

1. Földhasználó neve: ……………………………………………………..…………..

2. Születési helye és ideje :…………………………..………………………….………

3. Anyja leánykori családi és utóneve: ………………………………………….………

4. Adóazonosító jele, adószáma: …….……………. ………………………………….

5. Lakcíme: ……………………………………………………………………………..

6. Képviseletre jogosult neve: ………………………... Telefonszáma: ………………

7. Használt földterület:

hrsz-a: ………………….területe: …………………….ha ; tulajdoni hányada: ………..
hrsz-a: ………………….területe: ……………………..ha ; tulajdoni hányada: ………..
hrsz-a: ………………….területe: ……………………..ha ; tulajdoni hányada: ………..
hrsz-a: ………………….területe: ……………………..ha ; tulajdoni hányada: ………..
hrsz-a: ………………….területe: ……………………..ha ; tulajdoni hányada: ………..
Tengelic, ………év …………………….. hó ……. nap
..….………………………..
aláírás