Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Gadány Önkormányzat illetékességi területére.

1. Magánszemélyek kommunális adója

2. §2 (1) Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.

3. §3 Az adó mértéke: telek adótárgyra 11.000 Ft.

4. §4 (1) A megállapított kommunális adó összegből 7.000,- Ft kedvezményben részesülnek azok az adózók, akiknek a lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége alól aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy (építmény) tulajdonjogával, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

2. Idegenforgalmi adó

5. §5 Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemélyt.

6. §6 Mentes az adókötelezettség alól a Htv 31. §-a által felsorolt személyek köre.

7. §7 Az adó alapja a Htv. 32. § a) 1. pontja alapján a megkezdett vendégéjszakák száma.

8. §8 A megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

9. §9 Adóbeszedésre kötelezettek a Htv. 34. §-a alapján előírtak köre.

3. Helyi iparűzési adó

10. §10 (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.

(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

12. §11 (1)12 Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2)13

13. §14 (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv 39. §-ában meghatározott összeg.

(2)15

14. §16 (1)17 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1 %-a.

(2)18

4. Az adóbevallás és az adó megfizetése

15. § (1) A magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó esetén

a) az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallás megtételére.

b) az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók.

(2) Az helyi iparűzési adó után fizetendő adó esetén a Htv. 41-42 §-a az irányadó.

5. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art. rendelkezései az irányadóak.

(2) Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 9/2010.(XII.15.) a helyi adókról és a 10/2010.(XII.15) a helyi iparűzési adóról önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

Az „A rendelet hatálya” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az „Adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszünése” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az „Az adó mértéke” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az „Adókedvezmény, adómentesség” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az „Az adókötelezettség, az adó alanya” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az „Adómentesség” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az „Az adó alapja” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az „Az adó mértéke” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az „Az adóbeszedésre kötelezett” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az „Az adókötelezettség, az adó alanya” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az „Az adókötelezettség keletkezés és megszűnése” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. § (1) bekezdése a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § (2) bekezdését a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az „Az adó alapja” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 13. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 13. § (2) bekezdését a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 14. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az „Az adó mértéke” alcím címét a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. § (1) bekezdése a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § (2) bekezdését a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.