Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 06. 24

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.06.24.

Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (a továbbiakban: Önkormányzat)

(2) [2] Az Önkormányzat székhelye: 8429 Porva, Székely József utca 2.

(3)1 Az Önkormányzat hivatalának neve: Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Porvai Kirendeltsége (a továbbiakban: Közös Hivatal Kirendeltsége).

(4) Illetékességi területe: Porva község közigazgatási területe

(5) Közigazgatási területe: 2.813 ha

2. Az önkormányzat jelképei, elismerő címei

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) Az Önkormányzat címerének, és zászlajának leírását, és a használatukra vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

3. § (1) A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, benne Magyarország címerével ellátott „Községi Önkormányzat Porva” körfelirat található.

II. Fejezet

A Képviselő-testület

3. A képviselő-testület tagjai, jogai és kötelezettségei

4. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő.

(2) [3]

(3) Az önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) rögzített jogok és kötelezettségek mellett köteles:

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és ennek érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,

b) részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

c) a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni (titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll),

d) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal,

e) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenti,

f) a testületi ülésen, a döntést megelőzően bejelenti a személyes érintettségét, amennyiben az ügy őt, vagy közvetlen hozzátartozóját személyesen érinti. Ennek elmulasztása esetén a – polgármester javaslatára – a testület: a képviselő tiszteletdíjának meghatározott időre történő csökkentéséről dönthet,

g) olyan magatartás tanúsítani, amely méltóvá teszi a képviselőt a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára és óvja a képviselő-testületet és szervei tekintélyét és hitelét.

[4](4) A képviselő egy havi tiszteletdíját meg kell vonni, ha önhibájából két egymást követő testületi ülésen nem vesz részt vagy félév tekintetében az ülések legalább 80%-án nem vesz részt.

(5) A tiszteletdíj megvonásáról a képviselő-testület dönt.

(6) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik

4. A Képviselő-testület feladat és hatásköre

5. § (1) A képviselő-testület ellátja a jogszabályokban ráruházott feladat és hatásköröket.

(2) Az önkormányzat kötelező feladatai és hatáskörei vonatkozásában az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként támogatja a civil szervezetek, egyesületek működését.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek által ellátott kormányzati funkciókat jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület hatásköreinek átruházásával, a hatáskör gyakorlásával, a hatáskör visszavonásával kapcsolatosan az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a jogosítottak a soron következő – munkaterv szerinti – rendes testületi ülésen írásban beszámolnak.

(3) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A Képviselő-testületi ülések

7. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülést, rendes, rendkívüli és más helyi önkormányzattal együttes ülést tart.

(2) A Képviselő-testületi ülést annak elnöke, a polgármester hívja össze.

(3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül, más helyszínre is összehívható.

(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze, és vezeti.

(5) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés.

(6) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a képviselőket,

b) a jegyzőt, aljegyzőt,

c) az előterjesztés elkészítésében részt vevő hivatali ügyintézőt

d) az önkormányzati fenntartású intézmény(ek) vezetőjét

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,

f) az önszerveződő közösségek képviselőit, amennyiben a tárgyalt napirend érinti a szervezet tevékenységi körét,

g) akiket a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző egy-egy napirend megtárgyalásához indokoltnak tart.

(7) A képviselő-testület rendes üléseinek száma tekintetében az Mötv. rendelkezése az irányadó.

6. A képviselő-testületi ülések és az ülések összehívásának rendje, nyilvánossága

8. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit – főszabály szerint – az éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja.

(2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és terjeszti a testület elé.

(3) A munkaterv összeállításakor annak tartalmára bárki javaslatot tehet.

(4) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendek címét,

b) a tervezett napirendi pontok előadói, előterjesztői nevét,

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását,

d) előterjesztéseket előzetesen tárgyaló bizottság nevét,

e) előterjesztések elkészítésének, illetve a jegyzőnek történő leadásának idejét valamint a testületi anyag kiküldésének időpontját,

f) azoknak a témaköröknek a pontos megjelölését, amelyek eldöntéséhez a testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését,

g) azoknak a témaköröknek a pontos megjelölését, amelyek eldöntéséhez a testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését,

h) az ülésektől függetlenül elvégzendő egyéb szervezési feladatokat és azok felelőseit (lakossági fórumok, évfordulók, ünnepek).

(5) A munkaterv elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

(6) A Képviselő-testületet a polgármester az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előterjesztőjének megnevezését tartalmazó meghívóval hívja össze. A 7. § (6) bekezdés d), f) pontjában meghatározottak előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapcsolódóan kapnak, amelynek az előkészítésében részt vettek.

(7) A rendes ülésre szóló meghívót és annak nyilvános ülésen tárgyalandó mellékleteit (az előterjesztéseket, tájékoztatókat, beszámolókat, a határozat és rendelet-tervezeteket), a képviselő-testületi ülés előtt legalább öt nappal meg kell küldeni a képviselők számára, és közzé kell tenni a település hivatalos honlapján.

(8) A lakosság értesítése érdekében a képviselő-testületi ülések meghívóját a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(9) A hirdetményen szerepeltetni kell, hogy a képviselő-testületi ülés előterjesztései megtekinthetőek a polgármesteri hivatalban vagy a település hivatalos honlapján, a www.porva.hu internetes portálon.

9. § (1) Az önkormányzat számára sürgős, halaszthatatlan esetekben a képviselő-testület munkatervétől eltérő időpontban rendkívüli ülést tarthat.

(2) Rendkívüli testületi ülés a polgármester vagy bármely képviselő és bizottsági tag javaslatára tartható, ha az az önkormányzat érdekét szolgálja és/vagy váratlan határidők betartása érdekében szükséges.

(3) A rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és napirendjét is. Ilyen sürgős halasztást nem tűrő esetekben az ülés előtt 5 órával is kiküldhető a testületi ülés meghívója. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.

(4) Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amely a meghívóban/értesítésben szerepel.

10. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, de a Mötv. 46. §-ában meghatározott esetekben zárt ülést tart, vagy zárt ülést tarthat.

(2) A nyílt ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

(3) Zárt ülésen a Mötv-ben meghatározott személyek vehetnek részt.

(4) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Ebben az esetben új meghívót nem kell készíteni/kézbesíteni.

7. A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések

11. § (1) Előterjesztésnek minősül minden a munkatervben felvett és új – tervezett napirenden kívüli – a polgármester, képviselő-testület, képviselő-testület bizottsága vagy a jegyző által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra.

(3) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni elektronikus formában az önkormányzat email címére, Microsoft word formátumban, valamint 1 példányban papír alapon.

(4) A polgármester csak halaszthatatlan esetben engedélyezheti előterjesztés és a határozati javaslat testületi ülésen történő kiosztását, melynek megismerésére megfelelő időt kell biztosítani a képviselőknek és a jegyzőnek.

(5) Szóbeli előterjesztést kivételes estben, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.

(6) Amennyiben valamely napirendi javaslat az időközben felmerült szoros határidő, az önkormányzat halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt a (3) bekezdésben leírt határidőben nem terjeszthető elő, a sürgősség tényének rövid indokolásával, legkésőbb az ülést – beleértve a folytatólagos ülést is - megelőző nap 12 óráig az előterjesztésre jogosult írásos előterjesztésként sürgősségi indítványt nyújthat be. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről egyszerű többséggel a képviselő-testület határoz.

8. A képviselő-testületi ülés vezetésének szabályai, a tanácskozás rendje

12. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.

a) Megállapítja a határozatképességet, megnyitja (berekeszti) az ülést,

b) Előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról,

c) Tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről,

d) Napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

e) A hosszúra nyúlt vita esetén indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását,

f) Figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben már nem szólalhat fel,

g) Tárgyalási szünetet rendelhet el vagy a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti,

h) Biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít,

i) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet,

(2) A hozzászólások időtartamának meghatározása, a vita lezárására, korlátozására a polgármester vagy bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozási rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a tere elhagyására kötelezheti. A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

9. A képviselő-testületi ülés napirendje

13. § (1) A képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) A képviselő-testület minden munkaterv szerinti rendes ülésén első napirendi pontként tárgyalja a polgármesternek az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, jelentősebb eseményekről szóló tájékoztatóját, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről szóló beszámolót.

(3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Egy napirend tárgyalását csak egy alakalommal lehet elnapolni.

(4) Meghívóban nem szereplő napirend tárgyalására csak kivételesen indokolt esetben, írásban elkészített és sürgősséggel kézbesített vagy az ülés előtt kiosztásra kerülő előterjesztés esetében kerülhet sor.

(5) Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amely a rendkívüli ülés összehívását szükségessé tette, ezen kívül egyéb tárgyalandó témát a napirendek közé felvenni nem lehet.

(6) Rendeleti formát igénylő vagy rendeletet érintő napirend szóbeli előterjesztés alapján nem tárgyalható.

10. A napirendek vitája

14. § (1) A képviselő-testületi ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. A polgármester a testületi ülés meghívójában feltüntetett sorrendben, külön-külön bocsátja vitára az előterjesztéseket. Kivételes esetben a meghívóban feltüntetett sorrendtől el lehet térni, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) Az előterjesztések tárgyalásakor

a) Az előterjesztő a vita előtt a napirendhez legfeljebb 2 percben szóbeli kiegészítést tehet.

b) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagja és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

(3) Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, feltéve, ha ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig bejelentették a polgármesternek.

(4) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a felszólalás időtartama a 3 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.

(5) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

(6) Az önkormányzat bizottsága, valamint a képviselő-testület tagja a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt tehet.

(7) Az előterjesztő, illetve a települési képviselő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

(8) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(9) Napirend vitáját a levezető elnök foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító javaslatait.

(10) A napirend vitájának bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, de a határozathozatal előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.

(11) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja.

11. A képviselő-testület határozatképessége, a szavazás módja

15. § (1) A határozatképesség, a javaslat egyszerű vagy minősített többséggel történő elfogadásának szabályait az Mötv. tartalmazza.

(2) Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület – az elhangzás sorrendjében – majd az eredeti határozati javaslatról.

(3) A testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt:

a) feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,

b) informális jelentés tudomásul vételéről.

(4) Minősített többség szükséges az Mötv-ben meghatározottakon túl:

a) A Képviselő-testület gazdasági programjának, munkatervének az elfogadásához,

b) Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés estén, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott esetekben,

c) Hitelfelvétel estén, valamint a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott folyószámla-hitelkeretet meghaladó folyószámla-hitel felvételéhez,

d) Sürgősségi indítvány elfogadásához,

e) Az önkormányzat által alapított „ Porva Községért Emlékérem”, a „Porva Község díszpolgára” cím, valamint a „Székely József tanulmányi emlékdíj” adományozásához,

f) Helyi népszavazás kiírásához.

(5) [5]

16. § (1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg.

(2) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály azt kötelező jelleggel előírja. A Képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.

(3) A titkos szavazást bármely képviselő kezdeményezheti, a kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A titkos szavazás az Ügyrendi Bizottság közreműködésével, borítékba helyezett szavazólapon urna igénybevételével történik.

(5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,

b) a szavazásszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(6) [6]

(7) Nyílt szavazás esetén, - bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel – név szerinti szavazás rendelhető el.

(8) Név szerinti szavazás estén az ülésvezető ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően „ igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhatnak, melyet az ülésvezető nevük mellett rögzít.

(9) A név szerinti szavazásról készült névsort hitelesítve, a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(10) A név szerinti szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.

(11) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást nem lehet tartani.

12. Kérdésfeltevés és interpelláció

17. § (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozódásként kérdést tehet fel.

(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni. A válasznak lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet. Amennyiben összetett problémafeltevésről van szó a képviselő-testületvita nélkül, egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján a megkérdezettnek 15 napon belül, írásban kell választ megadni.

(3) A képviselő-testület tagjai a testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottság elnökeihez valamint a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben, írásban interpellációt nyújthat be, melyre a megkérdezettnek az ülésen- vagy legkésőbb 8 napon belül írásban érdemi választ kell adnia, melyet valamennyi önkormányzati képviselőnek meg kell küldeni.

(4) Az interpellációra adott választ a képviselő-testület ülésein utolsó napirendként tárgyalja, melynek elfogadásáról a testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt.

13. A képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályok

18. § (1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A Képviselő- testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, egymással mellérendeltségi viszonyban álló választott testületi szervek.

(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: - Ügyrendi Bizottság, melynek létszáma: 3 fő,

(4) Az állandó bizottságok:

1. személyi összetételét,

2. az ellátandó feladataik részletes jegyzékét,

3. a bizottsági állásfoglalással benyújtandó előterjesztések jegyzékét, a

2. melléklet rögzíti.

(5) A bizottságok feladatkörének módosítását szükség estén a képviselő-testület bármely tagja szóban vagy írásban indítványozhatja.

(6) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat. Az ideiglenes Bizottság elnöke csak képviselő lehet.

(7) [7]A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt

(8) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését követően megszűnik.

(9) A bizottságok képviselő,- és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

19. § (1) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartják.

(2) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

(3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és meghívót legalább az ülést megelőzően 3 nappal kézhez kapják az érdekeltek.

(4) A bizottságot ülésre kell összehívni:

a) a képviselő-testület határozata alapján,

b) a polgármester vagy

c) a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

(5) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző.

(6) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára az Mötv.-nek a képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) a bizottság ülése nyilvános, azokban az estekben tart zárt ülést, amelyekben azt az Mötv. kötelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéséről csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.

(8) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.

20. § (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint – a bizottsági tag külön kérésére – a döntéstől eltérő véleményét tartalmazza.

(2) A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell – megfelelően – alkalmazni.

(3) A jegyzőkönyvet az ülést követően 15 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője részére.

III. Fejezet

A képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve, a határozatok és rendeletek nyilvántartása

14. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

21. § (1) A képviselő-testület üléséről, jegyzőkönyv készül

(2) A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, mely a Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására (az ülésen történt fontosabb eseményeket),

c) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, döntéseket, intézkedéseket,

d) az ülés bezárásának időpontját.

(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, az írásos előterjesztéseket, azokat a képviselői indítványokat, hozzászólásokat, interpellációkat, és azokat az írásos dokumentumokat, melyek csatolását a képviselő- testületi tagok kérik.

(4) A jegyzőkönyv irattári példányához – melyet a jegyző évente beköttet – csatolni kell a jelenléti ív eredeti példányát is.

(5) A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv:

a)2 a jegyzőkönyv eredeti példányát a jegyző kezeli, évente tartalomjegyzéket készíttet hozzá, és könyv formájában történő beköttetéséről gondoskodik, majd elhelyezi azt a közös önkormányzati hivatal irattárában

b)3

c)4 a jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélszolgálati kirendeltség kapja, aki biztosítja a hozzáférhetőséget a képviselők és az érdeklődő állampolgárok számára.

(6) A választópolgárok – zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe, melyeket a www.porva.hu internetes portál „Önkormányzat/Képviselő-testületi ülés” címszóhoz kell feltölteni.

(7) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása estén is biztosítani kell.

15. A képviselő-testületi ülés határozatai

22. § (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön, évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint: …./…. (… …) számú képviselő-testületi határozat megjelöléssel.

(2) A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti, valamint határidős nyilvántartást vezet.

(3) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásáért felelős személyeknek és szerveknek.

(4) A jegyző a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésekre jelentést készít a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, melyet a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé.

16. A képviselő-testület rendeletei

23. § (1) Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján – annak végrehajtására – önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő-testület tagja;

b) az önkormányzat bizottságai;

c) a polgármester, az alpolgármester;

d) a jegyző;

e) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői,

f) a képviselő-testület döntést hozhat egy rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalásáról is.

(2) A rendelet tervezte előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) a képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél – elveket, szempontokat állíthat meg,

b) a rendelet tervezetet a jegyző irányításával és ellenőrzésével a közös önkormányzati hivatal tárgy szerint érintett munkatársa, szervezeti egysége készíti el. A tervezet előkészítésével a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő is megbízható,

c) a közös önkormányzati hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő készítette el,

d) a jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött rendelet-tervezeteket – a szükséges vélemények csatolásával és a rendelet-tervezetet indoklásával együtt a polgármester terjeszti képviselő-testület elé,

e) a testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során javasolt, de tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.

24. § (1) A rendelet kihirdetése az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik és el kell helyezni a település internetes portálján a www.porva.hu „Önkormányzat/rendeletek” link alatt.

(2) A jegyző gondoskodik a hatályos rendeletek nyilvántartásáról, szükség estén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

IV. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a közös önkormányzati hivatal és a társulások

17. A polgármester

25. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2)5

(3)6

26. § (1) A polgármester a képviselő-testület működésével a Mötv. 65-68. §.-aiban rögzített feladatain túl feladata:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját,

b) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat,

c) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését.

(2) A polgármester további feladatai:

a) ellátja és irányítja az önkormányzat nemzetközi, és nem nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat,

b) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,

c) nyilatkozatot ad a helyi és országos és egyéb hírközlő szerveknek,

d) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,

(3) A polgármester hetente, keddi napokon 8-12 óra között fogadóórát tart a közös önkormányzati hivatal helyi kirendeltségén, ügyfélszolgálati helyén.

(4) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban dönt olyan pályázatok benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáról, amelyhez önerő nem szükséges. Döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Amennyiben a képviselő-testület a Mötv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hoz döntését, - a Mötv. 42. §-ában felsorolt ügyek kivételével – a testület helyett polgármester jogosult a döntés meghozatalára.

18. Az alpolgármester

27. § (1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére és munkájának segítségére a képviselő-testület tagjai közül egy fő, társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) A képviselő-testület dönt az alpolgármesteri tiszteletdíjának mértékéről.

(3) [9]

19. A jegyző

28. § (1) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével, valamint a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Mötv. 81. §-ában meghatározott feladatok ellátásán túl:

a) előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b) ellátja a testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testület és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő új vagy módosított jogszabályokról, a közös önkormányzati hivatal munkájáról,

d) ellátja a közös önkormányzati hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

e) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára.

(2)7

(3) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

20. A közös önkormányzati hivatal

29. § (1)8 A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye, a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(2) A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.

(3) A közös önkormányzati hivatal jogállását, belső szervezeti tagozódását, feladatait, munka-és ügyfélfogadási rendjét, működési rendjét a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a Képviselő-testület döntésével hagyott jóvá.

(4) A települési képviselői a közös önkormányzati hivataltól a jegyző útján igényelhetik a képviselői munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.

20/A. A Társulások[10]

29/A. § A Képvisel-testület az alábbi társulásban vesz részt:

a) Zirci Járás Önkormányzati Társulás, feladta: egészségügyi ellátás

b) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, feladata: szilád hulladékkezelés

V. Fejezet

A Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása

30. § (1) A helyi önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a településen működő Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéshez szükséges feltételeket, munkájához és gazdálkodásához szükséges adminisztrációs és szakmai segítséget.

(2) A Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítását Porva Községi Önkormányzat és a Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodásban rögzített a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-ában foglaltak alapján.

VI. Fejezet

Lakossági fórum A Közmeghallgatás

31. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatással és lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.

(2) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(3) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerződések közérdekű egyekben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhet, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

(4) A közmeghallgatás idejét, helyét és témáját a képviselő-testület határozza meg munkatervének elfogadásakor.

(5) A közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet.

(6) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a közös önkormányzati hivatal hivatalos hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel, valamint a település honlapján kell tájékoztatni a lakosságot, a rendezvény előtt legalább 8 nappal.

(7) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(8) A közmeghallgatáson felvett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül írásban kell választ adni.

(9) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

(10) A lakosság széles körét érintő ügyek tárgyalása esten a képviselő-testületi ülés egyben közmeghallgatásként is meghirdethető.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása A vagyongazdálkodás, az önkormányzat költségvetése és ellenőrzésük

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályait külön önkormányzati rendeletben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről külön önkormányzati rendeletet alkot.

(3) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik. Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek során történik meg a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek tartalmának az önkormányzat gazdálkodására gyakorolt hatásai, valamint az önkormányzat alapellátási kötelezettségeivel és az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzügyi információk szakmai elemzése. A költségvetési koncepció kidolgozásával kapcsolatos kiemelt feladatok:

a) fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit,

b) a kiadási szükségletek, a helyi közösségi igények meghatározása, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak feltérképezése,

c) az igények és célkitűzések egyeztetése,

d) meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét,

e) el kell végezni a döntésekkel kapcsolatos hatásvizsgálatokat,

f) második fordulóban történik a költségvetési-rendeletek tervezetének kidolgozása. A költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

33. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Mötv.-ben meghatározott szervek ellenőrzik.

(2) Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést társulásos formában, a Zirci Járás Önkormányzati Társulással szerződéses jogviszonyban álló szervezet látja el.

(3) A költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza.

(4) Porva Községi Önkormányzat által használt szakfeladatok felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület és a szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII.16.) önkormányzati rendelete és mellékletei.

függelék a 11/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

1

Az 1. § (3) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 21. § (5) bekezdés a) pontja a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 21. § (5) bekezdés b) pontját a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 21. § (5) bekezdés c) pontja a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 25. § (2) bekezdését a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 25. § (3) bekezdését a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 28. § (2) bekezdését a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 29. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.