Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 01. 01

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezésről

2023.01.01.

Balatonszepezd Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 17. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonszepezd község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, illetőleg arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.

2. § Balatonszepezd község köztemetője a 42 helyrajzi számú temető terület és a 43 helyrajzi számú, természetben Petőfi utca 19. sz. alatt található ingatlan.

2. A köztemető üzemeltetése

3. § (1) A temető üzemeltetését az Önkormányzat megbízott temetőgondnok útján látja el. A szervezési feladatokhoz szükséges adminisztrációban a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége (8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.) (a továbbiakban: Hivatal) közreműködik.

(2) A temetési helyekről és a sírhelyek megváltásáról manuális és számítógépes nyilvántartás vezetése szükséges a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. § (2) és (3) bekezdésében foglalt tartalommal.

(3)2 A temetőgondnok ellátja a ravatalozó, a technikai berendezések esetleges karbantartását, felügyeletét.

(4) A síremlék felállítási engedélyek kiadásáról a temetőgondnok gondoskodik. Ellátja továbbá a ravatalozó, a technikai berendezések esetleges karbantartását, felügyeletét.

(5) A fenntartó folyamatosan gondoskodik a temető rendjéről, tisztaságáról, különösen a kiemelten kezelt ünnepnapok alkalmával. A köztemetőben a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetből a hulladék elszállítása a temetőgondnok bejelentése alapján történik.

4. § A temetőre vonatkozó helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek konkrét leírását a 1. melléklet tartalmazza.

5. § A temetőt a temetőlátogatók részére 7.00 órától 20.00 óráig kell nyitva tartani. Ettől eltérő nyitvatartási időt a fenntartó engedélyezhet. A temető nyitva tartásának idejét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

6. § (1) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani.

(2) A halottszállító, valamint a köztemető fenntartását végző járművek kivételével tilos a köztemető területére gépjárművel behajtani. Indokolt esetben a fenntartó és a temetőgondnok engedélyezheti a járművek behajtását (pl. termőföld bevitele, mozgáskorlátozottak, stb.)

(3)3 A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához a temetőgondnoktól engedélyt kell kérni.

(4)4 A járművel való behajtásért a fenntartó nem állapít meg díjat.

7. § (1) A köztemetők területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületet, általában bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.

(4) A temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket a fagymentes időszak kivételével 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és megrendelő köteles gondoskodni.

(5) A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

(6) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

8. § (1) A fenntartó a temető-gondoki feladatot ellátó személy útján a temetési vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(2) A temetési időpontok a köztemetőben hétfőtől péntekig 10.00-17.00 óráig biztosíthatók. Ettől eltérni, csak a fenntartó előzetes írásos hozzájárulásával lehet. Ünnepnapokon temetés nem végezhető.

(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra), kötelesek legalább 24 órával előtte a temetőgondnokhoz bejelenteni.

(4) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

3. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

9. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.

4. A temetési hely gazdálkodás szabályai

10. § (1) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban temetkezni a fenntartó által meghatározott, a temetőgondnok által kijelölt temetkezési rend szerint lehet.

(2)5 Hamvasztásos temetés esetén az urnába elhelyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre is rátemethető, urnatartóban a sír felületén is el lehet helyezni.

(2a)6 Urnafülkébe 2, urnasírhelyre 2, egyes sírhelybe 4, kettes sírhelybe 8 urnát lehet elhelyezni. Rátemetésnél az urna-elhelyezés a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében lehet.

11. § (1)7 A sírhelyek méreteit, a sírok és sorok egymástól való távolságát, valamint a sírkeretek megengedett méreteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A köztemetőben koporsósan temetkezni a megváltott, illetve jogfolytonosan újraváltott sírhelyekbe lehet, a lejárt és jeltelen sírhelyeket pedig kizárólag urnás temetés céljára lehet értékesíteni.

(3)8

12. § Az egy éven át gondozatlanul hagyott sírhalmokat – a hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén – a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a temető fenntartója megszűntetheti, illetve gondozza.

5. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a temető-fenntartási hozzájárulás, a létesítmény-használat

13. § (1) A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemettetőnek temetési hely megváltási díjat kell fizetni a temető fenntartója részére. A temetési hely megváltási és újraváltási díjakat, valamint a sírhely használati idő tartamát (temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama) jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A temetési hely megváltási díjat készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A befizetést a temetőgondnoknál igazolni kell. A temetőgondnok havonta adatot szolgáltat a Hivatalnak a sírhelymegváltásról annak számítógépes nyilvántartásban történő átvezetése céljából.

(3) A temetőfenntartó – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy exhumált temetkezési helyet visszaveszi a visszaváltáskor érvényes áron. A használati időre eső összeg levonásra kerül.

(4) A köztemetőben - a temetkezési vállalkozók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők részére temető-fenntartási hozzájárulás fizetési kötelezettséget a köztemető fenntartója nem állapít meg.

(5) A köztemetőben a meglévő létesítmények használatáért a köztemető fenntartója díjat nem állapít meg.

6. A temetési szolgáltatás, a szociális temetés rendje, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység szabályai

14. § (1) A köztemető területére csak kész síremléket, valamint sírbolt és a sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját a temetőgondnok jelöli ki.

(2) Sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, illetve a temető gondnoka korlátozhatja.

(3) A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető gondnokának az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni tilos. E tilalmat a meglévő sírjelek (síremlékek) felújításánál is alkalmazni kell.

(5) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt vagy padot nem állíthat, a síremlék területén kívül növényt, fát nem ültethet, a síremlék területén belül pedig kizárólag olyan növények, fák ültethetők, amelyek az 1,5 m magasságot soha nem haladják meg, terebélyességük nem halad túl a sírhely méretein.

(6) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”, „SZÜLEINK” stb., a síremlék hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat.

(7) A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett szemetet, törmeléket, szétbontott régi keret anyagát stb., a kivitelező köteles munka közben, illetve a munka befejezésekor elszállítani.

(8) A temetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére az engedélyezett idő hétfőtől-péntekig 7.00 órától 19.00 óráig, szombaton 7.00 órától 12.00 óráig. Vasárnap a temetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése tilos. A temetések ideje alatt síremlék felállítása, felújítása tilos.

(9) A temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor elsősorban hozott készbeton használandó fel.

(10)9

7.10

15. §

16. §

8. Eljárási rendelkezések

17. § (1) Az e rendeletben foglalt, temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellenőrzésére a jegyző jogosult.

(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki

a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen halottat eltemet;

b) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi;

c) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó előírásokat megszegi;

d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;

e) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be;

f) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el;

g) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget;

h) a síremléket nem a rendeletben előírt szabályok betartásával építette meg;

i) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik;

j) a temetés időpontját a temetőgondnoknál nem jelenti be;

k)11

l) síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munka elvégzésének időpontját a temetőőrrel nem egyezteti.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősít.

(4) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(5)12 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(6)13 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(7)14 A közigazgatási hatósági eljárás

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejártát követő

30 napon belül indítható meg.

(8)15 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő bírsággal sújtható.

(9)16 A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Balatonszepezd Község Önkormányzata 11748069-15734257 számú költségvetési elszámolási számlájára.

(10)17 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztemető rendjéről és a temetkezésről 19/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet 15-16. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Temetői infrastruktúra

A

B

C

1

Helyi tárgyi, infrastrukturális feltétel megnevezése

................................... temető

2

Előírt
feltétel?
(igen/nem)

A feltétel
biztosított-e?
(igen/nem)

3

Út

X

van

4

Ravatalozó

X

van

5

A halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő

X

nincs

6

Boncoló-helyiségcsoport

nincs

7

A temető bekerítése, lehatárolása kerítéssel

X

van

8

A temető bekerítése, lehatárolása élő sövénnyel

X

van

9

Vízvételi lehetőség

X

van

10

Illemhely

nincs

11

A temető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő – parkosítása

X

van

12

Az utak sorfásítása

van

13

Hulladéktároló

X

van

14

A temetőbe, ravatalozóba kiszállított holttest hűtése halotthűtő berendezéssel

nincs

15

A temetőbe, ravatalozóba kiszállított holttest hűtése ravatalasztal hűtésével

X

nincs

2. melléklet18

3. melléklet19

Sírhelyek méretei

1. Sírhely

A

B

C

1

Hosszúság
(cm)

Szélesség
(cm)

2

1-es sírhely

210

90

3

2-es sírhely

210

190

4

gyermeksírhely

130

90

5

hant nélküli 1-es
sírhely

210

100

6

hant nélküli 2-es
sírhely

210

200

7

családi sírhely
(4 személyes)

210

400

8

urnasírhely

80

65

9

Sírok közötti távolság

-

60-100 cm

10

Sorok közötti távolság

-

100-150 cm

11

Hant nélküli sírok esetében a sírtávolság

-

60-100 cm

12

Hant nélküli sírok esetében a sortávolság

-

100-150 cm

13

Urnasíroknál a sírtávolság

-

80 cm

14

Urnasíroknál a sorok közötti távolság

-

100-120 cm

15

Gyermeksírok sírtávolsága

-

80 cm

16

Gyermeksíroknál a sorok közötti távolság

-

100-120 cm

2. Sírkeret

A

B

C

1

Hosszúság
(cm)

Szélesség
(cm)

2

1-es sírhely

210-230

90-120

3

2-es sírhely

210-230

190-220

4

Gyermeksírhely

130-150

60-90

5

Urnasírhely

80-100

65-90

6

Családi sírhely

210-230

400

4. melléklet20

Temetési helyek megváltási díjai (Ft/sírhely)

A

B

C

1

Temetési hely típusa

Megváltási (újraváltási) díj

Használat időtartama

2

1 személyes sírhely

25.000 Ft

25 év

3

2 személyes sírhely

50.000 Ft

25 év

4

4 személyes sírhely

100.000 Ft

25 év

5 21

Urnasírhely

40.000 Ft

25 év

6 22

Gyermeksírhely

15.000 Ft

25 év

7 23

Urnafülke

50.000 Ft

25 év

8 24

1

A bevezető a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (4) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 10. § (2) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (2a) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 11. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 11. § (3) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 14. § (10) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. alcímet (15. és 16. §) a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 17. § (2) bekezdés k) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 17. § (5) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 17. § (6) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 17. § (7) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 17. § (8) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 17. § (9) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 17. § (10) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 2. mellékletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Módosította a 18/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1. napjától. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.