Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (5)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(7) A közigazgatási hatósági eljárás

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejártát követő

30 napon belül indítható meg.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő bírsággal sújtható.

(9) A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Balatonszepezd Község Önkormányzata 11748069-15734257 számú költségvetési elszámolási számlájára.

(10) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § A köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 7. alcíme.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet
Temetési helyek megváltási díjai (Ft/sírhely)

A

B

C

1

Temetési hely típusa

Megváltási (újraváltási) díj

Használat időtartama

2

1 személyes sírhely

25.000 Ft

25 év

3

2 személyes sírhely

50.000 Ft

25 év

4

4 személyes sírhely

100.000 Ft

25 év

5

Urnasírhely

25.000 Ft

20 év

6

Gyermeksírhely

25.000 Ft

25 év

7

Sírbolt/férőhely

250.000 Ft

100 év

8

Urnakripta/személy

125.000 Ft

20 év”